Ders İçerikleri

BA 201
İşletmeciliğin Temelleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İş ortamı. Pazarlama, muhasebe, finans, üretim ve operasyonun temel faaliyetleri. İşletmenin toplumla etkileşimi. Küresel iş ortamı kavramı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 202
Yönetim Bilimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yönetimsel problemleri matematiksel olarak modelleme teknikleri. Doğrusal programlama. Tamsayılı programlama. Duyarlılık analizi. Proje yönetimi. Çoklu-kriterli karar alma teknikleri.
Önkoşul: MATH 102 VEYA MATH 112
Eşkoşul: YOK
BA 203
Finansal Muhasebe
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Defterde kayıt tutma ve finansal tablo raporlama. Bilanço, gelir, nakit akışı ve özsermaye tablolarını hazırlama ve yorumlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 204
Örgütsel Davranış
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bireylerin ve grupların örgüt içindeki davranışları. Performans kavramı. Bireysel davranışlar. Kişilerarası iletişim. Performans iyileştirme yöntemleri. Davranış analizi. Yönetimin rolü.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 220
Girişimciliğin Temelleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Girişimciliğin esasları, ekosistemler, akıl hocalığı, ağ kurma, iş fikri, finansmana erişim, iş modellemesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 281
Türk Vergi Sistemi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Türk Vergi Sistemi’nin temel kuralları. Vergi Usul Kanunu. Gelir Vergisi Kanunu. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu. Uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 282
İşletme Etiği
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bireysel ve organizasyonel düzeyde iş ahlakı kavramı. İş etiği farkındalığı. İş ahlakının karar verme süreci ve küresel ekonomi üzerindeki etkisi. Çatışma yönetimi modelleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 301
Pazarlama İlkeleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Temel pazarlama kavramları: Pazarlama ortamı, pazarlama araştırması, pazarlama karması, pazarlama stratejisi, pazar araştırması, pazar analizi, müşteri ilişkileri yönetimi ve tüketici davranışı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 302
İşletme Hukuku
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ticari işletmenin yasal çerçevesi. Temel yasal ilkeler ve süreçler. Sözleşmeler, ticari işletmelerin hukuksal şekilleri, ticareti düzenleyen kurallar, fikri ve sinai haklar, uyuşmazlık çözümü, haksız rekabet hukuku, iş hukuku ve tüketicinin korunması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 303
Yönetim Muhasebesi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Maliyet sınıflandırması. Bütçe oluşturma teknikleri. Sistemler tasarımı. Maliyet-hacim-karlılık ilişkisi. Kontrol ve karar alma süreçleri. Uygulamalar.
Önkoşul: BA 203
Eşkoşul: YOK
BA 304
Şirketler Finansmanı
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Risk ve getiri kavramları. Risk yönetimi teknikleri. Yatırım getiri oranı. Paranın zaman değeri. Tahvil ve hisse senedi değerlemesi. Sermaye bütçeleme teknikleri. Yatırım projeleri analiz metodları. Sermaye varlıklarını fiyatlama modelleri.
Önkoşul: BA 203 VEYA IE 222
Eşkoşul: YOK
BA 305
Üretim ve Operasyonlar Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Girdi ve çıktı kavramları. Toplam kalite yönetimi. İstatistiksel kalite kontrolü. Ürün ve süreç stratejisi. Kapasite planlaması ve envanter yönetimi teknikleri.
Önkoşul: BA 202
Eşkoşul: YOK
BA 322
Yeni Girişimler
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Pazar fırsatlarını belirleme süreci. Yeni bir girişimi başlatma basamakları. SWOT analizi. Değer önerisi. Yasal prosedürler. Girişimcilikte etik ve iş planı
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 342
Uluslararası İşletmecilik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İktisadi analiz yöntemleri aracılığıyla uluslarası işletmeciliğin itici güçleri. Karşılaştırmalı üstünlükler kavramı. Rekabet stratejileri. Alternatif piyasa giriş yöntemleri. Aracılar vasıtasıyla ihracat ve ithalat. Tedarikçi ve dağıtımcılarla kontratlar. Doğrudan yabancı yatırımlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 400
Yaz Stajı
(1+0+0) 1 Kredi / 3 AKTS
İş idaresi konusunda tecrübe kazanmak üzere bir işletme veya kuruluşta en az 10 iş günü yaz stajı
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 401
Araştırma Yöntemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Epistemolojik, nicel ve nitel araştırma yöntemleri. Bilimsel yöntem. Problem tanımlama süreci ve değişkenlerin sınıflandırma. Örnekleme yöntemleri. Veri toplama süreci.
Önkoşul: MATH 232
Eşkoşul: YOK
BA 402
Mezuniyet Projesi ve Seminer
(3+0+0) 3 Kredi / 8 AKTS
Bağımsız araştırma yapma. Danışman eşliğinde seçilen bir literatür dalında yeterlilik kazanma ve sergileme. Analitik bir araştırma makalesi yazma. Yazılı ve sözlü olarak sunma
Önkoşul: BA 401
Eşkoşul: YOK
BA 407
Yönetim Bilişim Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bilişim sistemlerinin temelleri. Uluslararası işletmelerde bilişim sistemleri. Bilişim sistemlerini ekabet avantajı na dönüştürme. Veri kaynakları nı n yönetimi. Elektronik ticaret sistemleri. Karar destek sistemleri. Güvenlik ve etik sorunlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 411
Denetim ve Finansal Tablolar Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Denetçilerin görev ve sorumlulukları. Hesap verebilirlik ve profesyonel etik kavramları. Denetim sürecinin aşamaları. Uluslararası Denetim Standartları. Finansal tablo içerikleri. Nakit akış analizi. Karlılık analizi. Kredi analizi ve sermaye analizi.
Önkoşul: BA 304
Eşkoşul: YOK
BA 413
Değerleme ve Finansal Tablolar Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İşletme değerlemesinde yöntem ve teknikler. Temel finansal tablolar analizi. Değerleme standartları, değerleme metodolojisi, nakit akış analizi, finansal analiz teknikleri, uluslararası standartlar. Uygulamalar.
Önkoşul: BA 304
Eşkoşul: YOK
BA 414
Bankacılık Sektörü ve Temel Finansal Tablolar
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bankacılık sektörünün mali tablolarını yorumlama. Mali tabloların içerikleri. Muhasebe ve finans temelli değer analiz araçları. Muhasebe standartları. Temel bankacılık işlemleri muhasebesi.
Önkoşul: BA 203
Eşkoşul: YOK
BA 421
Yönetim Stratejileri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Strateji oluşturma süreci. İç ve dış analizler. Üst düzey yönetim bakış açısından işletmenin kaynakları ve yeterlilikleri. Stratejik konum ve opsiyonlar. Çeşitli yönetim stratejileri.
Önkoşul: BA 201
Eşkoşul: YOK
BA 422
Yaratıcılık ve Grişimcilik Deneyimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yaratıcılık ve yenilikçilik. Fırsatları tanıma. İş planı. Etkili iletişim ve ekip çalışması. Girişimi geliştirme. Yönetim ve liderlik. Pazarlama, finans ve operasyon arasındaki bağ. Fon bulma ve mali projeksiyonlar. Büyüme planlaması.
Önkoşul: BA 201
Eşkoşul: YOK
BA 423
Kadın ve Girişimcilik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Temel iş geliştirme stratejileri. Kadın girişimcilere yönelik pazara giriş yöntemleri.Cinsiyet temelli girişimcilik metodları ve politikaları. Kadınların girişimci olarak toplumdaki rolü.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 424
Yatırım Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yatırım analizinin temel kavramları. Finans piyasalarının ve yatırım araçlarının özellikleri. Portföy oluşturma ve yönetme. Yatırım değerleme ve varlık fiyatlama modelleri.
Önkoşul: BA 304
Eşkoşul: YOK
BA 425
Türkiye’de Girişimcilik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Türk girişimcilik tarihinin kısa bir özeti. Türkiye’de ekonomik büyümenin sürükleyicileri ve gelecek eğilimleri. Türk piyasaları, örgütleri ve sosyal yapısının özellikleri. Pazarlama, markalama, insan kaynakları, ve stratejik yönetim yöntemleri. Türkiye’deki iş kurma fırsatları
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 431
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Finansal piyasaların ve finansal aracıların yapıları. Merkez bankası sistemi. Para politikaları. Menkul kıymet borsaları. Yatırım bankaları, sigorta şirketleri ve yatırım fonları gibi kurumsal yatırımcılar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 432
Risk Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Finansal piyasalarda çeşitli risk bileşenleri. Risk bileşenlerini ölçme yöntemleri ve risk yönetimi. Türev araçları finansal piyasalarda kullanma. Hedging kavramı ve teknikleri.
Önkoşul: BA 304
Eşkoşul: YOK
BA 434
Finansal Ekonometri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Matematiksel optimizasyon. Veri analizi. Olasılık modelleri. İstatistiksel analiz. Doğrusal modeller. Dinamik faktör modelleri.İntertemporal davranış ve moment metodu. Türev araçlar için ekonometri. Piyasa endeksleri.
Önkoşul: ECON 332
Eşkoşul: YOK
BA 441
Uluslararası Finans
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yurtiçi ve uluslararası ortamlar arasındaki farklar. Çokuluslu şirketlerin finansal yönetimi. Uluslararası para ve sermaye piyasaları. Küresel finansal krizler. Döviz ve faiz oranı riski. Riskten korunma ve risk yönetimi.
Önkoşul: BA 304
Eşkoşul: YOK
BA 442
Uluslararası Pazarlama
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Uluslararası pazarlamada ekonomik, sosyo-kültürel, finansal, yasal ve politik faktörler. Küresel boyutta fırsat ve tehditler. Küresel pazar. Uluslararası fiyatlandırma ve dağıtım. Küresel tutundurma stratejileri.
Önkoşul: BA 301 VE BA 342
Eşkoşul: YOK
BA 443
Küresel Girişimcilik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Küresel ekonomi kavramı. Küreselleşmeye dair sorunlar. Fiili girişimcilik problemleri. KOBİ'ler ve küresel işletme. İthalat ve ihracat süreçleri
Önkoşul: BA 342
Eşkoşul: YOK
BA 444
AB’de İş Yapma
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bir iş alanı olarak Avrupa Birliği. Rekabet politikası. Ortak dış ticaret politikaları. Finansal hizmet ve yatırımlar konusunda AB ve ulusal hükümetlerin paylaşılmış sorumlulukları.
Önkoşul: ECON 101
Eşkoşul: YOK
BA 451
İnsan Kaynakları Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İşletmelerde insan kaynaklarının rolü. İş analizi metodları. İşe alım süreci. Çalışanların eğitimi ve gelişimi. Performans değerlendirme teknikleri. Kariyer yönetimi ve ücretlendirme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 452
Yönetim ve Liderlik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Temel liderlik kavramları. Yönetim bakış açısından motivasyon. Liderlik ve motivasyon teorileri. Bu teorilerin yönetim alanında uygulamaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 453
Örgüt Teorisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Örgüt yapısı analizi. Örgütsel etkililik. Temel organizasyon teorileri ve kavramları. Örgütlerin iç süreçleri. Örgütsel kültür, teknoloji ve çevre.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 454
Birleşme ve Satın Almalar
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Şirket birleşme, satın alma ve elden çıkarma analizi. Satın almaların fiyatlandırılması. Şirket birleşmeleri önanalizi. Sinerji kavramı. Müzakere stratejileri. Birleşme ve satın alma sonrası yeniden yapılandırma.Finansman stratejileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 461
Tüketici Davranışı
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Tüketici ihtiyaçları analizi. Tüketicinin karar süreci. Satın alma süreçlerini etkileyen faktörler. Müşteri odaklı pazarlama. Bilgiyi işleme. Algı. Tutumlar ve inançlar.
Önkoşul: BA 301
Eşkoşul: YOK
BA 462
Yeni Ürün Geliştirme
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yeni ürün geliştirme teknikleri. Konsept geliştirme ve değerlendirme. Yeni fikir üretme. Ürünle ilgili kararlar: Tasarım, konumlandırma, bölümlere ayırma, paketleme, reklamcılık ve markacılık
Önkoşul: BA 301
Eşkoşul: YOK
BA 463
Pazarlama Araştırması
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Pazarlama bilgisi değerlendirme. Anket oluşturma ve örnekleme. Mülakat teknikleri. İkincil veri kaynakları. Ölçme ve data analizi. Araştırma etiği.
Önkoşul: BA 301 VE MATH 232
Eşkoşul: YOK
BA 464
Marka Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Marka ve marka yönetimi. Marka yönetimi süreci. Marka yönetimi sürecine etki eden faktörler. Marka yönetimine örnek vakalar. Marka yönetimi planı.
Önkoşul: BA 301
Eşkoşul: YOK
BA 465
Sosyal Medya Pazarlama
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sosyal medya pazarlama teknikleri. Sosyal medyada tüketici davranışı.Sosyal medya uygulamaları: Sosyal ağ siteleri, bloglar, çevrimiçi topluluklar, hızlı paylaşım sistemleri ve podcastlar.
Önkoşul: BA 301
Eşkoşul: YOK
BA 466
Reklamcılık
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Reklamcılık süreci. Reklamcılığın sanatsal ve bilimsel etmenleri. Sosyal, etik ve yasal konular. Uluslararası reklamcılık. Konsept oluşturma süreci. Yaratıcı medya kullanma.
Önkoşul: BA 301
Eşkoşul: YOK
BA 467
Perakendecilik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Perakendecilik. Perakende şirketleri. Çevrimiçi mağazalar. Mağaza ortamlarında tüketici davranışı. Mağaza yeri seçimi. Perakende sektörünün dinamikleri. Perakendecilikte geleneksel ve geleneksel olmayan metodlar.
Önkoşul: BA 301
Eşkoşul: YOK
BA 471
Fayda Maliyet Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Fayda ve maliyetlerin piyasa değerlemesi. Fayda ve maliyetlerin iskontosu. Beklenen değerler. Duyarlılık analizi. Bir çok gerçek hayat problemi ve vaka analizleri.
Önkoşul: BA 203
Eşkoşul: YOK
BA 472
Tedarik Zinciri Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Tedarik zinciri kavramı. Planlama ve koordinasyon. Merkezi ve merkezi olmayan planlama. Tedarik zinciri optimizasyonu. Yönetim ve kontrol. Envanter ve lojistik stratejileri. Yaşam döngüsü maliyeti.
Önkoşul: BA 305
Eşkoşul: YOK
BA 473
Proje Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Kavramsal tasarım, proje tanımı ve planlama. İzleme ve kontrol. Sonlandırma. Proje planlama araçları. Proje izleme ve kontrol yöntemleri. Proje risk analizi araçları ve proje yönetimi yazılımı.
Önkoşul: BA 202
Eşkoşul: YOK
BA 474
Tesis Planlama ve Tasarımı
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Süreç tasarımı. Sistemler tasarımı. Tesis iç yerleşimi. Malzeme taşıma ve depolama sistemlerinin tasarımı. Gerekli kaynak incelemesi. Maliyet analizi teknikleri. Envanter yönetimi.
Önkoşul: BA 202
Eşkoşul: YOK
BA 475
Yenilik Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yenilik süreçleri. Rekabet avantajı kavramı. Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamı ve başarı kriterleri. Konumlandırma stratejileri ve yenilikler. Yenilik ölçümü.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 476
Kalite Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Kalite kontrol sistemleri. Temel istatistiksel yöntemler. Kontrol grafikleri. Grafiksel yöntemler. Kalite standartları ve kalite kontrol deneylerinin tasarımı ve uygulaması.
Önkoşul: BA 305
Eşkoşul: YOK
BA 477
Envanter Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Temel envanter planlama. İmalat ve hizmet firmalarında kontrol tesisleri. Envanter sınıflandırma. Temel deterministik ve olasılıksal envanter planlama yöntemleri. Yazılım paketleri ve bilgisayar simülasyon oyunları.
Önkoşul: BA 305
Eşkoşul: YOK
BA 478
Yöneylem Araştırması
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Matematiksel programlama ilkeleri. Çeşitli gerçek hayat optimizasyon problemleri.Doğrusal programlama. Dualite. Duyarlılık analizi. Tam sayılı programlama ve ağ modelleri.
Önkoşul: BA 202
Eşkoşul: YOK
BA 479
Karar Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Karar elemanları. Sayısal karar verme süreci. Nicel karar destek sistemleri ve araçları. Karar ağaçları. Monte Carlo simülasyonu. Olasılıksal karar analizi.
Önkoşul: BA 202
Eşkoşul: YOK
BA 482
Kurumsal Yönetişim
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bir organizasyondaki iç ve dış kontrol sistemleri. Yönetimin görev ve sorumlulukları. Yönetim kurulunun rolü. Yönetici ve paydaş çıkarlarının dengelenmesi. Kurumsal sosyal sorumluluk.
Önkoşul: BA 204
Eşkoşul: YOK
BA 501
Oyun Kuramı
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Terminoloji ve oyun teorisinin temel tanı mları . Oyunları n formülasyonu. Karma ve süreklistratejiler. Dinamik oyunlar. itibar ve tekrarlanan oyunlar. İmleşim. Pazarlık. Açık artırma.Yönetim uygulamaları .
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 502
Ticaret Hukuku ve Etik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ticari işletmenin yasal çerçevesi, bağlı bulunduğu yasal kural ve süreçler. Yasal sözleşmeler. Ticari işletmenin hukuksal şekilleri. Fikri ve sinai haklar. Haksız rekabet ve iş hukuku. Bireysel ve organizasyonel düzeyde iş ahlakı ve iş etiği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 503
Finans ve Yönetim Muhasebesi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Muhasebenin temel ilkeleri, muhasebe yöntemlerinin detayları, nasıl kullanıldıklarını. Bilanço, gelir tablosu, nakit akışı durumlarının raporlanması ve detaylı analizi. Bütçenin oluşturulması, kontrol sistemleri tasarımı ve karar analizleri. Vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 504
Finans Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Firma ve finans yöneticisi. Muhasebe ve finans. Paranın zaman değeri. Tahvil ve enflasyon. hisse senetleri ve yatırım kriterleri. Nakit akış ve proje analizleri. Risk ve getiri. Fırsat maliyeti. Sermaye maliyeti. Şirket finansmanı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 507
Yönetim Bilişim Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bilişim sistemlerinin temelleri,işletmelerdeki uygulamaları ve yönetimi. Bilişim sistemlerini işletmelerde stratejik avantaja dönüştürme yolları. Veri kaynaklarının yönetimi. Elektronik ticaret sistemleri. Karar destek sistemleri. Güvenlik ve etik sorunlar. İşletmelerde bilişim sistemleri kurulumu.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 521
Yönetim Stratejileri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Strateji oluşturma süreçleri. Stratejik konum ve seçenekler. İçsel ve dışsal analizler. Operasyonel, iş, şirket ve uluslararası strateji. Kavram, sistem ve eylem kaldıraçları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 522
İş Planı
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş planı oluşturma süreci. İş planı geliştirmede finans, pazarlama, operasyon yönetimi, insan kaynakları ve muhasebe gibi birimlerin birbirine bağımlılığı. Finansal rapor ve yardımcı belge hazırlama süreçleri. Vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 524
Yatırım ve Fizibilite Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Risk-getiri kavramları, borç ve özkaynak menkulleri, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri. Finansal araç yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi ve bunların risk profilleri. Bireysel ve porföy bazında beklenen getiri özellikleri. Farklı yatırım stratejileri ve değerleme modelleri. Vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 526
Yeni Girişimler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Girişicimliğin temel kavramları. Piyasadaki ihtiyaç ve fırsatları değerlendirme. Yeni iş fikri geliştirme ve iş modeli oluşturma süreçleri. Değer yaratma. Girişimcilik ahlakı. İş planı ve yasal süreçler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 539
Finans ve Yatırım Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Risk ve getiri kavramları. Risk yönetimi teknikleri Yatırım getiri oranı. Paranın zaman değeri Sermaye bütçeleme teknikleri. Finans piyasalarının ve yatırım araçlarının özellikleri. Portföy oluşturma ve yönetme. Yatırım değerleme ve varlık fiyatlama modelleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 559
Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bu derste işlenecek başlıca konular arasında temel liderlik kavramları, yönetim bakış açısından motivasyon, karar verme süreçleri, grup dinamikleri ve çatışmaların çözümlenmesi, liderlik ve motivasyon teorileri yer almaktadır. Aynı zamanda bu teorilerin eğitim kurumları yönetimi alanında uygulamaları da tartışılacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 568
Eğitim Sektöründe Pazarlama Teknikleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Temel pazarlama kavramları. Pazarlama ortamı. Pazarlama araştırması. Pazarlama karması. Pazarlama stratejisi. Pazar analizi. Müşteri ilişkileri yönetimi. Tüketici davranışı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 573
Proje Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Proje yönetimine giriş: amaçları, işlevleri, kullanılan araçlar. Planlama ve çizelgeleme: CPM, PERT, kaynak kısıtlı çizelgeleme modelleri, çözüm yöntemleri. Bütçe hazırlama ve proje finans yönetimi. Kontrol yöntemleri: Kazanılmış değer analizi. Planlama ve kontrol ilişkisi. Risk analizi ve yönetimi: Belirsizlik ve risk kavramı, simülasyon ve istatistiksel analiz. Proje yönetimi yazılımları, karar destek sistemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 575
Yenilik Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Girişimcilik, yenilik ve teknoloji: Kavramsal çerçeve ve genel bakış. Yenilik süreçleri, ölçümü, rekabet avantajı kavramı. Konumlandırma stratejileri ve yenilikler. Teknoloji transferi ve fikri mülkiyet. Ar-Ge faaliyetleri: kapsamı ve başarı kriterleri. Ar-Ge işbirlikleri, firma ve ulusal yenilik sistemi: Kurumlar, işlevler, politikalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 588
Eğitim Kurumlarında Etik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş ahlakı kavramı. İş etiği farkındalığı. İş ahlakının karar verme sürecine etkisi. Çatışma yönetimi modelleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK