Ders İçerikleri

CE 200
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
(0+0+4) 2 Kredi / 4 AKTS
Mühendislikte çizimin ilkeleri, teknik yazı, boyutlandırma ve toleranslama, izdüşüm, görünüşler ve kesit görünüşler. Bilgisayar destekli çizime giriş.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 211
Mühendislik Mekaniği I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Katı cisim mekaniğine giriş. Eşdeğer kuvvet sistemleri: Moment, kuvvet çifti, bileşke kavramları. Denge: Serbest cisim diyagramı, denge denklemleri, Yapısal çözümleme: Kafes sistemler, çubuk kuvvetleri; kirişler, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları. Alanların özellikleri: Alan momenti ve geometrik merkez; atalet momenti, polar atalet momenti; asal doğrultular.
Önkoşul: PHYS 101 VEYA PHYS 105
Eşkoşul: YOK
CE 212
Mühendislik Mekaniği II
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Parçacık ve katı cisim kinematiği: Mutlak hareket, bağıl hareket. Parçacık kinetiği: hareket, iş enerji ve impuls-momentum denklemleri. Parçacık sistemleri. Katı cisimlerin kinetiği: Euler denklemi, katı cisimlerin düzlemsel hareketi, katı cisimlerin kinetik enerjisi. Titreşimli sistemlerin dinamiği.
Önkoşul: CE 211
Eşkoşul: YOK
CE 214
Malzeme Mekaniğine Giriş
(3+0+2) 4 Kredi / 6 AKTS
Basit gerilme ve gerinme. Denge, uyumluluk ve bünye bağıntıları. İki boyutlu gerilme ve iki boyutlu gerinme problemleri. Eğilme ve kayma gerilmeleri. Kirişlerde sehim. Dairesel kesitlerde burulma. Bileşik gerilmeler. Kolonların burkulması.
Önkoşul: CE 211
Eşkoşul: YOK
CE 221
Malzeme Bilimi
(3+0+2) 4 Kredi / 6 AKTS
Malzemelerin mühendislik özellikleri; maddenin yapısı, atom düzenlemeleri, yapısal kusurlar. Mekanik özellikler. Kuvvet, gerilme, deformasyon ve zorlanma kavramları; elastisite; elastik ve plastik davranış. Sünme, gevşeme, kırılganlık, süneklik, sertlik, yorulma, tokluk, esneklik ve malzemelerin sönümleme özellikleri. İnşaat malzemeleri, hidrolik çimentolar, mineral agrega, beton, demir metaller, polimerler, bitümlü malzeme, kereste.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 232
Akışkanlar Mekaniği
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Akışkanlar mekaniği ve mühendislik problemlerine uygulama prensipleri. Akışkan statiği. Sıvı akışı kavramları. Kontrol hacmi analizi. Korunum denklemleri ve uygulamaları. Boyut analizi ve benzerlik. Viskoz (ağdalı) sıvılar, basit laminer akış sistemleri, türbülans, kapalı ve açık sistemlerde akış uygulamaları.
Önkoşul: CE 211
Eşkoşul: YOK
CE 311
Yapısal Analiz
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yapısal analize giriş. Deplasman yöntemleri: Eğim-sehim, moment dağıtımı, özel konular. Rijitlik metodu, eleman rijitlik matrisleri, birleştirme yöntemleri. Rijitlik yönteminin bilgisayar uygulamaları, eğitim amaçlı programların kullanımı. Büyük ölçekli yapısal analizi, tesir çizgileri ve hareketli yükler.
Önkoşul: CE 214-O VEYA CE 214
Eşkoşul: YOK
CE 312
Çelik Tasarımın Temelleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çelik tasarımın genel kavramları. Tasarım yöntemleri, yönetmelikler, yapı güvenliği ve kullanılabilirlik. Çelik yapıların davranışı. Gerginlik elemanları, basınç elemanları, kiriş, kiriş-kolon, türleri ve çelik yapılar, cıvatalı ve kaynaklı bağlantıların davranışı.
Önkoşul: CE 214-O VEYA CE 214
Eşkoşul: YOK
CE 314
Betonarmenin Temelleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Betonun tek ve çok eksenli gerilme altında mekanik davranışı. Betonun zamana bağlı davranışı. Donatı çeliğinin mekanik davranışı. Tek eksenli yükleme altıda betonarme elemanların dayanım ve davranışı, sargı etkisi. Basit eğilme altındaki elemanların dayanım ve davranışı. Bileşik eğilme altındaki betonarme elemanların dayanım ve davranışı. Kesme ve eğilme altındaki elemanların dayanım ve davranışı.
Önkoşul: CE 214-O VEYA CE 214
Eşkoşul: YOK
CE 331
Hidromekanik
(3+0+2) 4 Kredi / 6 AKTS
Laminer ve türbülanslı akışlar. Borularda sürtünme faktörü. Tekil borularda akış hesabı: Hidrolik Makineler: türbinler ve pompalar. Boru sistemleri ve ağları. Açık kanal akışı sınıflandırması ve genel özellikler: basınç ve hız dağılımı. Süreklilik denklemi. Enerji kavramı. Momentum prensibi. Düzgün akış. Hızlı değiştirilen akış, yavaş değiştirilen akış. Dalga hidroliği.
Önkoşul: CE 232
Eşkoşul: YOK
CE 332
Su Kaynakları Mühendisliği
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Hidroloji ve su kaynakları mühendisliğine giriş. Havza ve hidrolojik süreçler: yağış, akarsu akış, yüzey suyu infiltrasyonu. Hidrograf analizi. Hidrolojik sel yönlendirme. Yeraltı hidrolojisi. Barajlar ve savaklar. İçme suyu sistemleri. Atıksu ve yağmur suyu toplama ve deşarj. Sulama ve drenaj.
Önkoşul: CE 331
Eşkoşul: YOK
CE 341
Zemin Mekaniği
(3+0+2) 4 Kredi / 6 AKTS
İnşaat mühendisleri için temel jeoloji. Zeminlerle ilgili mühendislik problemleri. Zeminlerin temel özellikleri, sınıflandırılması ve zeminlerin sıkıştırılması. Etkin (Efektif) gerilme prensibi. Geçirgenlik ve su akışı, Konsolidasyon teorisi.
Önkoşul: CE 214-O VEYA CE 214
Eşkoşul: YOK
CE 342
Temel Mühendisliği I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Arazi incelemeleri, istinat yapıları, kazı, kurutma/susuzlaştırma, sığ temel tasarımı, taşıma gücü, oturma, zeminde gerilme dağılımı, başlangıç oturması, konsolidasyon oturması, müsaade edilen oturma miktarı, derin temel tasarım, kazık tipleri, zemin iyileştirme.
Önkoşul: CE 341
Eşkoşul: YOK
CE 399
Yaz Stajı I
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
İnşaat mühendisliği yapılarının ve sistemlerinin tasarımı, yapımı, bakımı ve yönetimi üzerine faaliyet gösteren bir firmanın şantiyesinde en az 20 iş günü pratik deneyim elde edilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 410
Tasarım
(2+2+0) 3 Kredi / 10 AKTS
Akademik danışman gözetiminde bir mühendislik projesinde tasarım ve geliştirme yapılması ve sonuçların proje raporu formatında yazılı ve ayrıca sözlü olarak sunumu.
Önkoşul: CE 312 VEYA CE 314 VEYA CE 332 VEYA CE 342
Eşkoşul: YOK
CE 411
Betonarme Yapılar
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Genel betonarme davranış: Moment-eğrilik ilişkisi, plastik mafsal kavramı, betonarmede uyum. Bileşik kesme ve burulma altındaki betonarme elemanların taşıma gücü ve davranışları. Denge burulması, uyumluluk burulması, zımbalama, kapasite tasarımı. Onarım ve güçlendirme ilkeleri: Kolon, kiriş, döşemelerin onarım ve güçlendirilmesi. Yapısal sistem iyileştirmesi. Depreme dayanıklı tasarım ilkeleri. Kullanılabilirlik. Detaylandırma.
Önkoşul: CE 314
Eşkoşul: YOK
CE 412
Çelik Yapılar
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Plastik Tasarım, yük ve direnç faktörlerine dayalı tasarım, başlıklı kolonlar, başlıklı kirişler, burulma, dolu gövdeli kirişler, kolon-kiriş bağlantıları, çatı makasları, endüstriyel bina tasarımına giriş, hafif mastarlı soğukta işlem görmüş elemanlar.
Önkoşul: CE 312
Eşkoşul: YOK
CE 414
Deprem Mühendisliğine Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Depremin nedenleri, kuvvetli yer hareketinin özellikleri, deprem büyüklük ve şiddet ölçümleri. Basit yapıların deprem davranışlarının belirlenmesi. Elastik tepki spektrumu ve deprem tasarım spektrumu: tanımları ve türetilmeleri. Deprem tasarımı kriterleri. Çerçeve yapıların serbest ve zorlanmış titreşim analizi. Modal spektral analiz ve eşdeğer statik yatay kuvvet yöntemi. Tasarım şartnameleri, tasarım uygulamaları.
Önkoşul: CE 212 VE CE 311
Eşkoşul: YOK
CE 431
Hidrolik Yapıların Tasarımı
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Baraj tasarım kavramları. Taşma ve çıkış yapılarının projelendirilmesi. Enerji kırıcı yapıların tasarımı. Alt çıkış tasarımı, kapak çeşitleri. Su alma yapıların tasarımı. Hidrolik kayıplar, girdap oluşumu, kontrol kapıları ve vanalar, cebri borular.
Önkoşul: CE 331
Eşkoşul: YOK
CE 432
Su Mühendisliğinde Tasarım
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Pompalar, vanalar, sürtünme kaybı formülleri. Boru hatları ile su iletimi. Basınçlı ve basınçsız şebekelerin hidroliği ve işletimi. Boru tasarımı. Su dağıtım sistemlerinin hidroliği, tasarımı ve işletilmesi. Nüfus tahmini ve kentsel su ihtiyaçlarının belirlenmesi. Hardy-Cross yöntemi. Newton-Raphson yöntemi.
Önkoşul: CE 332
Eşkoşul: YOK
CE 434
Kıyı Mühendisliği
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Genel bilgiler, dalga mekaniğine giriş, dalga dönüşümleri, rüzgârların ürettiği dalgalar, dalga iklimi ve istatistiği, kıyı koruma yapıları, dalgakıranlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 442
Temel Mühendisliği II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Derin temeller. Kazıklar ve kazıklı temeller, kazık tipleri, kazıklı temel tasarım. Palplanşlar türleri. Tek duvar, çift duvar ve hücresel batardolar. Açık kutu ve pnömatik kesonlar. Mevcut yapı temellerinin alttan desteklenmesi.
Önkoşul: CE 342
Eşkoşul: YOK
CE 451
Yapım Mühendisliği ve Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Yapım proje yönetimine giriş: paydaşlar ve rolleri, aşamalar, özellikler ve yapım projelerinin amaçları. Metraj hesabı: bir ev için örnek hesaplama. İnşaat makinaları, cihazları, tesisleri: seçim ölçütleri, saatlik maaliyet belirleme ve ekskavatörler çıktı analizi. Mesleki sorumluluk ve mühendislik etiği. Verimlilik, kalite, sağlık ve güvenlik sorunları. İnşaat sektörünün çevresel ve ekonomik etkileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 452
Yapım Yönetiminin Uygulamaya Dönük Yönleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yapım yönetimine giriş. İnşaat sektörünün genel tanımı, sözleşme sistemleri, inşaat sözleşmelerinin türleri. İnşaat firmaları ve projeleri için tipik organizasyon yapılarının gözden geçirilmesi. Şebeke analizi, kaynak analizi ve dengeleme ile çalışma planlaması. Yeni bir proje başlatmak için atılması gereken ana adımlar. Proje kayıtları, belgeleri. İletişim temelleri ve şantiyelerde iletişim. İzleme ve kontrol sistemleri. Projenin tamamlanması için gerekli usul ve işlemler.
Önkoşul: CE 451
Eşkoşul: YOK
CE 454
İnşaat İşlerinin İdari Yönleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yapım endüstrisi hakkında genel bilgiler. Borçlar kanunu. Sözleşme dosyasında bulunması gereken belgeler, sözleşme ve yüklenici belgesi türleri. 2886 Sayılı İhale Kanunu: inşaat sektöründe ihale süreci, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi. Şantiyede bulundurulması gereken belgeler. Birim fiyat ve yüzde yöntemleri ile hakediş ödemeleri. Anlaşmazlıkların çözümlenmesi. Zaman değer analizi: alternatiflerin değerlendirilmesi, değiştirilmesi ve fayda maliyet hesabı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 461
Ulaştırma ve Trafik Mühendisliğinin Temel İlkeleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ulaşım sistemlerine giriş. Ulaştırma sistemleri mühendisliğinin bileşenleri: Araçlar, ulaşım ağları ve terminaller. Kara ulaştırmacılığı sistemlerinin tasarımı. Ulaştırma sistemleri ve trafik mühendisliği operasyon planlaması. Trafik akışı modelleri. Kavşaklarda trafik analizi. Hizmet düzeyi temel tanımları ve hesaplamaları. Planlama ve yönetim teknikleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 499
Yaz Stajı II
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Bir tasarım firmasında en az 20 iş günü tasarım ağırlıklı çalışmak.
Önkoşul: CE 399
Eşkoşul: YOK
CE 515
Uluslararası İnşaat Mühendisliği Sözleşmeleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Uluslararası Uygulamalarda İnşaat Mühendisliği Sözleşmeleri. Sözleşmelerin Hukuki, Ticari ve Teknik Bağlamlarda Değerlendirilmesi. Aynı Proje İçin Uygulanan Farklı Amaçlı Sözleşmelerin Etkileşiminin ve Etkisinin İncelenmesi. Anlaşmazlıkların Çözümü Konusunda Temel İlkeler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 517
Şantiye Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İşe başlama emri. Şantiye ekibini kurma. Şantiye kuruluşu. Şantiye tesisleri ve yönetim şeması. Şantiyede inşaat yönetim faaliyetleri. Alt yüklenici yönetimi ve satınalma. Hakedişler ve teminatlar. Zaman ve maliyet yönetimi. Projeyi kapatma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 518
İnşaat Projelerinde Süreç ve Doküman Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Süreç yönetimine giriş. Süreç iyileştirme teknikleri. Doküman yönetimi. Toplam kalite uygulamaları. Yalın inşaat örnekleri. Süreç iyileştirmede performansın yönetimi ve değerlendirilmesi. Kurumsal kaynak planlaması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 519
Sözleşme ve Talep Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Sözleşme hukukun temel ilkeleri. Sözleşme idaresi. Sözleşme tipleri. Kamu ihale sözleşmeleri. FIDIC sözleşmeleri. Süre uzatımı ve değişiklik emri. Gecikme analizleri. Hak talebi ilkeleri. Örnekler ve vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 521
Uluslararası Tahkim
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Uluslararası tahkimin temel ilkeleri. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, Yurtiçi Tahkim.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 527
Sürdürülebilir İnşaat
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yapılarda sürdürülebilirlik kavramına giriş. Yeşil bina kavramı. Ekolojik tasarım. Yeşil binaların değerlendirme ve sertifikasyon sistemleri. Yeşil bina tasarım süreci. Yeşil inşa operasyonları. Yeşil bina ekonomisi. Son teknolojiyi kullanan vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK