Ders İçerikleri

CRP 201
Planlama İşliği I
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
Kapsamlı planlama kapsamında; ele alınan kent bölgesel ve kentsel bağlamında irdelenecek, kentin iç yapısı, nüfus, işgücü ve mevcut arazi kullanımları çözümlenecek, yapılan kestirimler doğrultusunda kentin arazi kullanımları ve ulaşım ağını belirleyen ana plan (master plan) üretilecektir.
Önkoşul: ARCH 102
Eşkoşul: YOK
CRP 211
Tarih İçinde Kent
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kent tarihçiliğine farklı yaklaşımlar irdelendikten sonra, sanayi öncesi kent ve sanayi devriminin kentleşme süreci ve kent formu üzerindeki etkileri sonucunda oluşan sanayi kentleri irdelenecek, 20. Yüzyılda batı dünyasında gelişen modern mimarlık, modern planlama yaklaşımları ve yeni kent formlarının Türkiye’deki yansımaları tanıtılacaktır. Son dönemlerin küresel kent, post modern kent ve sınırsız kent gibi kavramları da ele alınacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 212
Kentsel ve Bölgesel Coğrafya
(2+0+0) 2 Kredi / 5 AKTS
Settlement systems and their hierarchy, site-decision theories, historic and modern urban forms and their corresponding urban bodies will be discussed with their theoretical conceptions. Land-use and activity patterns for cities will be analyzed, in comparison with density patterns. Connections between activity patterns and physical structure will be discussed, with descriptive analysis of statistical and demographical methods and surveys.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 231
Kent Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Ekonomi ve Kent Ekonomisine giriş. Pazar ve pazarlama yapısı; kentte ekonomik aktörler. Kentsel sunum ve istemin (arz ve talebin) süreç ve ajanları. Bir sermaye olarak kentsel topraklar. Kentsel üretim, tüketim ve atıklar-çöp. Kentsel Mekansal-Pazar(lar)ın yerel, ulusal, uluslararası ve küresel kademelerdeki akranlarıyla ilişkileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 301
Planlama İşliği III
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
Üçüncü sınıf planlama işliği yapısal planlamanın temel ilkelerini öğrenciye iletir. Kentin biçimi, ulaşım ağı, merkez ve alt-merkezler, kamu kullanımları, açık alan sistemleri ve bunları oluşturan eylem kümelenmelerinin tanımlanması, problemlerin ortaya konulması ve geleceğe yönelik stratejilerin ve siyasaların geliştirilmesi esastır.
Önkoşul: CRP 202
Eşkoşul: YOK
CRP 302
Planlama İşliği IV
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
İlk yarıyılda tanımlanan kent parçaları (merkez, mahalle, kamusal kullanımlar vb.) ya da problem alanlarına (dönüşüm, ulaşım odakları, vb.) ilişkin olarak tasarım alanını seçen öğrenciler, tasarım stratejileri ve seçenekler geliştireceklerdir. Seçenekler iki ve üç boyutlu ortamlara taşınır ve uygulama stratejileri ve koşulları belirlenir.
Önkoşul: CRP 301
Eşkoşul: YOK
CRP 311
Kent Olgusuna ve Kent Planlamasına Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
City Planning with its major relations with other disciplines; factors that create and continuously shape human settlements, urban and rural; the shaping of urban macroform handled with relation to urban sociology and economy. Urban structure is under focus with land use and land supply, in the light of activity systems. Processes and procedures of planning, its types, plan hierarchies and land-use patterns are covered; introductory information about urban CBD, housing settlements, recreation zones investigated in relation to accessibility. Relations- tensions between design and planning are discussed.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 322
Kentsel Dolaşım ve Ulaşım Planlaması
(2+1+0) 2 Kredi / 5 AKTS
Kentsel dolaşım ve ulaşım kavramları ile bu eylemlerin üzerinde oluştuğu yol kavramının tanımları yapılır. Tarihsel olarak yol ve dolaşım kavramlarından ulaşım kavramına nasıl geçildiği, bölgesel ve kentsel ulaşımın tanımı, kentsel yolculukların özellikleri, istem ve sunu çözümlemeleri ve siyasaları tartışılır. Kentsel arazi kullanımları, eylem yapıları ve bunların yer seçim özellikleri ile dolaşım ve ulaşım arasındaki ilişkiler ile ulaşım ekonomisi tanıtılır ve sürdürülebilir ulaşım ve dolaşımın geleceği anlatılır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 331
Bölgesel ve Kentsel Ekonomi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Market economy and state enterprise are investigated with their reflection on production, consumption and urban management activities, with regard to capital development and the rent value of urban property as commodity. The city, its economic activities and the physical structure with its rent value that both instigate constitute the limits of the course. Economics of size and scale, economic ground, theory of centrality, theory of size and hierarchy, the theory of mega-cities to be considered as reflections of economies of urban accumulation and comparative superlatives. Revenues of urban land; absolute, relative and monopoloid urban rent theories will be under focus.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 332
Planlama Hukuku, Planlama Kurumları, Eşy
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Practice of law, codes and regulations regarding spatial planning will be introduced via global examples. Legislative, administrative and jurisdictive organs will be studied in the context of local and central authorities with relation to spatial planning. Spatial planning, the conception of development of land with regard to legal procedures with codes and regulations are discussed in connection with regulatory systems. Planning legislation and property law are discussed in relation to the concept of ownership.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 351
Planlama Kuramı ve Teknikleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Planlama düşüncesinin evrimi, planlama türleri (fiziksel, kapsamlı, yapısal, sistem yaklaşımlı, savunucu, katılımcı, pazara yönelik, topluma yönelik, vb.), planlama ve tasarım ilişkileri, bölgesel ve kentsel araştırma-çözümleme-seçenek geliştirme, nüfus-işgücü kestirim yöntemleri, algoritma geliştirme vb. tartışılır. Karar, seçme, oyun kuramları, stratejik seçim yapma yöntemleri gibi teknikler öğretilir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 399
Yaz Stajı I: Coğrafi Bilgi Sistemleri
(0+0+0) 0 Kredi / 2 AKTS
Bilgi sistemlerinin temel kavramları, coğrafi bilgi sistemlerine giriş, bilginin dönüştürülmesi, araçlar, programlar ile CBS’nin planlamada kullanımı öğretilecektir. Bilginin raster ve vektörel dönüşümleri, bilgi temeli tasarımı, bilginin otomasyonu, mekânsal bilginin sorgulanması ve çözümlemesi örneklerle sunulacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 401
Planlama İşliği V
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
The Planning Studio in the fourth year epitomizes the principles of foundational environmental planning with students; sustainability, infrastructure, energy and environment are key concepts of approach. The studio research comprehends challenges of urban-rural, enery production- consumption, and its very relation with the urban-rural, optimizations of infrastructure, the transformation of the urban and its infrastructure, sustainable urban development, the participation of social groups to planning and environmental management, with their corresponding problem definitions and future strategies and policies to overcome the problems.
Önkoşul: CRP 302
Eşkoşul: YOK
CRP 402
Planlama İşliği VI
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
İlk yarıyılda tanımlanan çevre problemlerine (kent formu – çevre problemi, kentsel gelişme – kırsal alan, enerji ve kent formu, altyapı ve kent, sürdürülebilir kent formu) ilişkin olarak, tasarım alanını seçen öğrenciler, tasarım stratejileri ve seçenekler geliştireceklerdir. Mühendislik alanını seçen öğrenciler problemleri ve çözüm seçeneklerini matematiksel modellerle temsil edeceklerdir. Kente toplumbilimleri açısından yaklaşanlar, katılım ve yönetim modellerini geliştireceklerdir.
Önkoşul: CRP 401
Eşkoşul: YOK
CRP 411
Kentin Kurgusu
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kentleri ortaya çıkartan kurgular, metinler, öyküler, kentsel peyzajın oluşumu, farklı kentsel mekân örüntülerinin oluşması, kentsel mekânın oluşturulmasında algı ve bilişin rolleri, mekâna ilişkin senaryoların geliştirilmesi gibi konular tartışılır; örnekler irdelenir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 412
Kentsel Morfoloji
(2+1+0) 2 Kredi / 5 AKTS
Kentin fiziksel biçimine ve kentsel dokuların oluşum ve dönüşümüne ilişkin kuram ve yaklaşımlar, farklı morfoloji okulları, mekânın sözdizimi, mekânsal çözümlemelerde GIS uygulamaları, kentin yapısı ve dokusunu oluşturma teknikleri, kent merkezi ve çeperindeki doku çözümleme teknikleri tanıtılır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 421
Doğal Çevre ve Kent
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Doğal çevre ile tasarım, arazi planlaması, kentsel ve kırsal peyzaj tartışmaları, enerjiye dayalı tasarım, çevre tasarımında ekolojik yaklaşımlar, sürdürülebilirlik tartışmaları dersin konularını oluşturmaktadır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 422
Toplumsal Çevre ve Kent
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Toplum çevre ilişkileri, bireyin ve grubun davranışları, aidiyet, yöre (territory) ve ‘yer’ (place) kavramları, çevrenin büyük orta ve küçük ölçeklerdeki tanımları, kentin imgeleri, estetiği, bireylerin yargıları, planlamaya katılım gibi konular irdelenecek, örnek çalışmalar yapılacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CRP 499
Yaz Stajı II: Tasarım Ofisi
(0+0+0) 0 Kredi / 2 AKTS
Planlama ofisinde planlama, geliştirme ve temsil süreçlerine aktif olarak katılma. Asgari staj süresi 30 iş günüdür.
Önkoşul: CRP 399
Eşkoşul: YOK