Ders İçerikleri

PSY 501
İleri Düzey Araştırma Yönt.ve İstatistik
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
İleri regresyon yöntemlerinin derinlemesine kavranması. Basit doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, etkileşimler, kategorik ve sürekli değişkenler ve ilgili konular. SPSS’te analiz yapma, sonuçları yorumlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 504
Araştırma Uygulaması
(1+2+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Öğretim üyeleriyle birlikte çalışarak, araştırma sorusu üretme, araştırma önerisi hazırlama, araştırma yürütme, araştırmasonuçlarını sunma ve araştırma makalesi yazma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 521
İleri Gelişim Psikolojisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yaşam boyu insan davranışında gözlenen gelişimsel değişmelerin kökeni, doğası ve sürekliliği; gelişimsel bilim alanındaki çağdaş araştırma eğilimleri ve tartışmalar
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 522
İleri Bilişsel Gelişim
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bilişsel gelişimin yapısal, sosyokültürel, evrimsel ve biyolojik kuramsal tartışmalarıyla birlikte ele alınması; bebeklik ve çocuklukta algı ve bellek.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 524
Gelişim, Aile ve Kültür
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Gelişimin kültürlerarası olarak incelenmesi; evrensel ve yerel bulgular, kültürlerarası araştırmalarda yöntem sorunları, sosyal değişim ve kültürlenme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 525
Gelişim Araştırmaları: Yeni Yöntemler ve Desenler
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Gelişim biliminin araştırma yöntemleri, boylamsal ve bağlamsal araştırmalar, gelişimsel ve bireysel farklılıklar, gelişim araştırmalarında değişkenlik ve durağanlık meselesi ve diğer tartışmalar. Araştırma etiği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 526
Ana babalık ve Anababa-Çocuk İlişkileri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ana babalığa geçiş, yaşam boyu ebeveyn çocuk ilişkileri, yaşam boyu gelişim bağlamında ana babalık kuramları ve araştırmalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 540
Klinik Görüşme
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Klinik görüşmenin temellerine yönelik kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve beceri kazandırma. Psikoterapi görüşmelerinde gözetilmesi gereken etik ilkeler, terapist-danışan ilişkisi, klinik görüşmenin yapılandırılması ve görüşmede ele alınması gereken temel konular, klinik formülasyon ve tedavi planı oluşturma ve klinik rapor yazımı .
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 541
Gelişimsel Psikopatoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Psikolojik sorunların insan gelişimi bağlamında incelenmesi. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki sosyal, duygusal ve davranışsal sorunların gelişimsel nedenleri ve sonuçları;çocukluk dönemi psikolojik bozukluklarının özelliklerinin, seyri ve etiyolojisinin, sosyal, bilişsel, biyolojik ve psikolojik etkilere vurgu yapılarak, erken dönem gelişim temelinde ele alınması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 542
Çocuk ve Ergenlerin Klinik Değerlendirme
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Çocuk ve ergenlerin bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan değerlendirilmesi. Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanması, risk altındaki çocukların erken dönemde saptanması. Çocuk ve ergenlere yönelik değerlendirme araçlarının uygulanması, puanlanması, yorumlanması, değerlendirme sonuçlarının raporlanması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 543
Klinik Süpervizyon I
(1+2+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Öğrenciler tarafından izlenen vakaların süpervizöre sunulması. Vaka formülasyonu/yönetimi, terapi planı ve stratejileri, çocuk, ergen ve aile ile terapötik ilişki, konsültasyon ve etik konular gibi klinik uygulamaya ilişkin konuların süpervizör ile birlikte ele alınması ve tartışılması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 544
Klinik Süpervizyon II
(1+2+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Öğrenciler tarafından izlenen vakaların süpervizöre sunulması. Vaka formülasyonu/yönetimi, terapi planı ve stratejileri, çocuk, ergen ve aile ile terapötik ilişki, konsültasyon ve etik konular gibi klinik uygulamaya ilişkin konuların süpervizör ile birlikte ele alınması ve tartışılması. Klinik Süpervizyon I’in devamı niteliğindedir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 545
Süpervizyonlu Klinik Uygulama (Staj I)
(0+0+0) 0 Kredi / 12 AKTS
Uygun görülen klinik bir ortamda, çocuk, ergen ve ailelerle çalışmaya yönelik süpervizyonlu alan deneyimi (staj).
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 546
Süpervizyonlu Klinik Uygulama (Staj II)
(0+0+0) 0 Kredi / 12 AKTS
Uygun görülen klinik bir ortamda, çocuk, ergen ve ailelerle çalışmaya yönelik süpervizyonlu alan deneyimi (staj). Süpervizyonlu Klinik Uygulama (Staj) I’in devamı niteliğindedir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 547
Oyun Terapisi
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çocukluk ve ergenlikteki psikosoyal gelişim sürecinde oyunun yeri ve işlevi;oyunun değerlendirme ve tedavi amaçlı kullanımı; oyun terapisinin öğeleri: oyun terapisi yaklaşımları ve teknikler; farklı ruhsal sorunlara oyun terapisi yoluyla yaklaşım; süpervizyon altında oyun örnekleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 548
Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çocuk ve ergenlere yönelik psikoterapi yaklaşımlarının kuramsal temelleri. Ggözlem, değerlendirme, tanı ve tedavi planı oluşturma. Çocuk ve ergenlik döneminde sık rastlanan gelişimsel, sosyal ve davranışsal sorunların ele alınmasında kanıta-dayalı müdahale yaklaşımları. Çocuk ver ergen psikoterapisinde etik konular. Vaka örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 549
Aile, Krizler ve Travma
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Kriz ve travmanın tanımlanması; ailelerin yaşam döngüsü boyunca karşılaşabilecekleri krizler ve travmatik yaşantılar; ailelelerin psikolojik travma ve krizler karşısında verdikleri tepkiler, kayıplar ve yas süreci, krize ve travmaya müdahale
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 550
Gelişimsel Bakışaçısıyla Aile Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bireyi etkileyen temel sosyal bağlam olarak aile. Sistem Yaklaşımı, Aile Sistemleri Kuramı ve Aile Gelişimi Kuramı. Sistemik bakış açısı. Aile yaşam döngüsünün evreleri ve her evreye özgü örüntüler, süreçler ve dinamikler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 551
Öğrenme Kuramlarının Çocuk ve Ailelere
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bebeklik, çocukluk ve ergenlikteki normal gelişimi ve normal gelişimden sapmaları açıklayan çağdaş davranışçı kuramlar; öğrenme kuramlarının çocukluk dönemi ruh sağlığı sorunlarına ve çocuklar, ergenler ve ailelerine yönelik klinik uygulamalara uyarlanması; çocuk danışanlarla çalışırken öğrenme kuramının katkıları; davranış terapisinin temelleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 552
Aile Terapisi
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sistem yaklaşımı ve aile sistemlerinin gözden geçirilmesi. Aile terapisinin tarihsel kökenleri. Aile terapisindeki başlıca ekoller. Aile terapisi ilke ve yöntemleri. 21. Yüzyılda aile terapisleri. Aile terapisinde güncel yaklaşım ve uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 554
Çocuk, Ergen ve Aile Terapisinde Vaka Formülasyonu
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Vaka örnekleri üzerinden çocuk, ergen ve aile terapisinde klinik vaka formülasyonu. Hipotez kurma. Vaka formulasyonuna dayalı terapi planı oluşturma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 556
Ergenlik Dönemi ve Psikopatolojileri
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ergenlik dönemi ruh sağlığı sorunları ve ilişkili etkenlerin vaka örnekleri ve yaşantısal öğrenme yoluyla incelenmesi. Ergenlik dönemi temel özellikleri. Ergenlikte bağlanma. Ergenlik ve kimlik. Ergenlik ve travma. Ergenlik döneminde sık görülen psikopatolojiler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 560
Klinik ve Araştırma Etiği
(1+0+0) 1 Kredi / 3 AKTS
Psikoloji etiği. Çocuk, ergen ve ailelerle çalışan psikologların uyması gereken etik ilke ve kurallar, klinik uygulamada standartlar, meslek yasası ve hukuksal düzenlemeler, araştırma etiği, etik ikilemlerin ele alınması, etik olgu örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 591
Teze Hazırlık Semineri
(0+0+0) 0 Kredi / 8 AKTS
Tez konusunu belirleme, problem tanımlama. Literatür taraması, veri toplama ve yöntem araştırma gibi teze hazırlık çalışmaları. Tez önerisini seminer şeklinde sunma. Program kapsamında düzenlenen seminerlere katılım.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 592
Yüksek Lisans Tezi
(0+0+0) 0 Kredi / 20 AKTS
Bir öğretim üyesinin danışmanlığında gerçekleştirilen yüksek lisans tezi. Tez çalışmasının yürütüldüğü dönemlerde bu derse kayıt yaptırılır. Tezin, jüri önünde sözlü ve yazılı olarak başarıyla savunulması gerekir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK