Ders İçerikleri

EE 201
Devre Teorisi I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Temel elektrik devreleri, değişkenleri ve devre elemanları. Kirchhoff yasaları. Direnç devreleri. Devre analiz yöntemleri. İşlemsel yükselteçler. Enerji depolama elemanları. Birinci ve ikinci dereceden devrelerin analizi. Sabit kararlı alternatif akım analizi.
Önkoşul: MATH 101
Eşkoşul: EE 203
EE 202
Devre Teorisi II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sabit kararlı güç. Üç fazlı devreler. Manyetik kuplajlı devreler. Frekans tepkisi teknikleri. Laplace dönüşümü ve uygulamaları. Doğrusal zamanla değişmeyen dinamik devreler: durum denklemleri, doğal frekanslar, karmaşık frekans alan analizi. İki girişli devreler..
Önkoşul: EE 201
Eşkoşul: EE 204
EE 203
Elektrik Devreleri Laboratuvarı
(0+0+3) 1 Kredi / 2 AKTS
Voltaj, akım, direnç ve güç ölçüm cihazları, sinyal üreteçleri, osiloskoplar. Direnç devreleri, birinci ve ikinci dereceden RLC devreleri ve işlemsel yükselteç devreleri üzerine deneyler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 204
Elektrik ve Elektronik Devreleri Laboratuvarı
(0+0+3) 1 Kredi / 2 AKTS
İşlemsel yükselteç devreleri, empedans ölçümleri, aktif ve pasif filtreler, üç-fazlı devreler, güç hesaplamaları, doğrultucu diyotlar, Zener diyotlar, iki kutuplu jonksiyon transistörler, alan etkili transistörler üzerine deneyler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 205
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Yazılım Araçları
(0+0+3) 1 Kredi / 4 AKTS
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için nümerik hesaplama ve modelleme yazılımlarında programlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 222
Sayısal Mantık Tasarımı
(2+0+2) 3 Kredi / 6 AKTS
Sayı sistemleri ve Boolean cebir. İkili mantık ve kapılar. Kombinatorik ve ardışık devre tasarımı. Yazmaçlar ve sayaçlar. Programlanabilir mantık.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 252
Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Maddelerin enerji bant yapısı: iletkenler, yalıtkanlar ve yarı- iletkenler. Temel yarı-iletken kavramları. p-n jonksiyon diyotların fiziği ve modellenmesi. İki kutuplu jonksiyon transistörler ve metal oksit yarıiletkenli alan etkili transistörler. Transistör kutuplama ve küçük işaret modelleri. Diyotların ve transistörlerin dinamik modellenmesi.
Önkoşul: EE 201
Eşkoşul: YOK
EE 304
Olasılık ve Rassal Süreçler
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Olasılık uzayı aksiyomları ve tanımları. Koşullu olasılık. Bayes teoremi. Rassal değişkenler. Dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. Beklenen değer, karakteristik fonksiyonlar. Rassal süreçler: durağanlık, ergodiklik, öz ilinti ve çapraz ilinti fonksiyonları. Gaussian ve Poisson rassal süreçleri, güç spektrumu, doğrusal zamanda değişmez sistemlerin rassal süreçlere tepkisi.
Önkoşul: MATH 101
Eşkoşul: YOK
EE 307
Elektrik Devreleri
(2+0+2) 3 Kredi / 6 AKTS
Temel elektrik devreleri, değişkenleri ve devre elemanları. Kirchhoff yasaları. Direnç devreleri. Devre analiz yöntemleri. İşlemsel yükselteçler. Enerji depolama elemanları. Birinci dereceden devrelerin analizi. Sabit kararlı alternatif akım analizi.
Önkoşul: MATH 101
Eşkoşul: YOK
EE 309
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri
(2+0+2) 3 Kredi / 4 AKTS
Temel elektrik ve elektronik bileşenler ve devreler. Devre analizi. Birinci dereceden devrelerin analizi. Fazörler. Sabit kararlı alternatif akım analizi. Elektromekanik enerji dönüşümün temelleri. Alternatif akım gücü. Üç faz. Transformatörler. Elektrik güvenliği. (EE harici bölümler için)
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 311
Sinyaller ve Sistemler
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sürekli zaman ve ayrık zaman sinyaller ve sistemler. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler: dürtü yanıtı, katlanma, sistemleri diferansiyel ve fark denklemleriyle tanımlama. Fourier serisi, Fourier dönüşümü, ayrık- zaman Fourier dönüşümü. Frekans yanıtı. Örnekleme teorisi. Laplace dönüşümü, z-dönüşümü. Transfer fonksiyon.
Önkoşul: EE 202 VEYA MATH 203
Eşkoşul: YOK
EE 312
Haberleşme Sistemleri I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Haberleşme sistemlerinin temel blokları. Sinyallerin doğrusal sistemlerden iletimi. Filtreler. Hilbert dönüşümü, ön-zarf, bant- geçirgen sinyallerin kanonik ifadesi, bant-durduran sistemler. Genlik ve açı modülasyonu teknikleri: genlik modülasyonu, çift yan bant, tek yan bant, Vestigial yan bant, kareleme genlik modülasyonu, frekans modülasyonu, darbe modülasyonu. Faz kilitli halkalar. Superheterodyne alıcılar. Frekans bölmeli çoğullama.
Önkoşul: EE 311
Eşkoşul: YOK
EE 332
Sayısal Kontrol Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Açık ve kapalı halka geri beslemenin temelleri. Dinamik sistemlerin matematiksel modelleri: durum denklemleri, transfer denklemleri, blok diagramlar. Kararlılık: Sınırlı-girdili sınırlı-çıktılı, Routh-Hurwitz ve Nyquist kriterleri, kazanç ve faz marjini. Bode grafikleri. Root locus yöntemi. Durum-uzay teknikleri: denetlenebilirlik, gözlenebilirlik, kutup yerleştirme ve tahminci dizaynı. Hassasiyet ve sağlamlık.
Önkoşul: MATH 203 VEYA MATH 204
Eşkoşul: YOK
EE 341
Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Elektrostatik alanlar: Coulomb ve Gauss yasaları, elektrik potansiyel, sınır koşulları, kapasitans, elektrostatik kuvvet ve enerji, Poisson ve Laplace denklemleri, imaj yöntemi. Durağan elektrik akımları. Statik manyetik alanlar: Biot-Savart ve Ampere yasaları, vektör potansiyel, endüktans, magnetostatik güç ve enerji. Faraday indükleme yasası. Dalga kavramı. Maxwell denklemleri. Düzlem dalgalar. Polarizasyon. Poynting vektörü.
Önkoşul: MATH 204
Eşkoşul: YOK
EE 342
Uygulamalı Elektromanyetik
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Düzlem dalgaların yansıma ve kırılma yasaları. İletim hatları, dalga kılavuzları, antenler ve ışınım.
Önkoşul: EE 341
Eşkoşul: YOK
EE 351
Analog Elektronik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Temel tek aşamalı transistör yükselteçleri. Düşük ve yüksek frekans yükselteç tepkileri. Çok-aşamalı yükselteçler. Diferansiyel yükselteçler. Akım aynaları. Geri-besleme yükselteçleri ve kararlılık. Güç yükselteçleri ve düzenleyicileri.
Önkoşul: EE 252
Eşkoşul: EE 353
EE 352
Sayısal Elektronik
(2+0+2) 3 Kredi / 6 AKTS
Sayısal devrelerde kullanılan diyot ve transistör modelleri. Mantık kapıları: Invertörler, giriş ve çıkış devreleri, Not-AND (NAND) ve Not- OR (NOR) kapıları. Statik ve dinamik mantık devreleri. Rejeneratif devreler. Statik ve dinamik hafızalar. Analog-sayısal ve sayısal-analog dönüştürücüler.
Önkoşul: EE 252
Eşkoşul: YOK
EE 353
Analog Elektronik Laboratuvarı
(0+0+3) 1 Kredi / 2 AKTS
Tek-aşamalı ve çok aşamalı yükselteçler, yükselteçlerin frekans tepkisi, diferansiyel yükselteçler, geri-besleme yükselteçleri, güç yükselteçleri, düzenleyicili DC güç kaynakları ve ses yükselteçleri üzerine deneyler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 361
Elektromekanik Enerji Dönüşümü
(2+0+2) 3 Kredi / 5 AKTS
Manyetik devreler. Transformatörler. Elektromekanik enerji dönüşümünün temelleri. Direkt akım makineleri ve üreteçleri. Alternatif akım makinalarının çalışma prensibi. Senkron makinalar ve üreteçler. İndükleme makinaları. Tek fazlı makinalar. Özel makinalar.
Önkoşul: EE 202
Eşkoşul: YOK
EE 399
Yaz Stajı
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Elektrik veya elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi, bakımı ve yönetilmesinde çalışan bir kuruluşta en az 20 iş günü yaz stajı.
Önkoşul: EE 201
Eşkoşul: YOK
EE 403
Mühendislik için Sayısal Yöntemler
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sayısal hata analizi. Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü. Doğrusal ve doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Sayısal yaklaştırma ve enterpolasyon. Sayısal türev ve integral. Adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü.
Önkoşul: MATH 203
Eşkoşul: YOK
EE 404
Ölçüm ve Enstrümentasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Temel prensipler ve enstrüman özellikleri. Ölçüm hataları, temel istatistikler, gürültü ve gürültünün kontrolü. Enstrümanların dinamik özellikleri ile zaman ve frekans tepkileri. Korelasyon teknikleri ile sistem tanımlama. Yükselteçler, filtreler, Analog-sayısal ve sayısal- analog dönüştürücü devreleri. Konum, gerinim, basınç ve hareket sensörleri. Akış sensörleri.
Önkoşul: EE 304 VEYA EE 311
Eşkoşul: YOK
EE 411
Sayısal Sinyal İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Ayrık-zaman sinyalleri ve sistemleri. Ayrık-zaman Fourier dönüşümü. Z- dönüşümü. Örnekleme. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Ayrık-zaman sistemlerinin yapısı. Filtre dizayn teknikleri: sonsuz dürtü yanıtı ve sonlu dürtü yanıtı filtreleri. Hızlı Fourier dönüşüm yöntemleri.
Önkoşul: EE 311
Eşkoşul: YOK
EE 413
Haberleşme Sistemleri II
(2+0+2) 3 Kredi / 5 AKTS
Darbe modülasyonu: örnekleme süreci, darbe-genlik modülasyonu, darbe kod modülasyonu, zaman bölmeli çoklama, nicemleme. Temel bant iletimi, uyumlu süzgeç, simgelerarası girişim, Nyquist kriteri, faz kaydırmalı anahtarlama, frekans kaydırmalı anahtarlama, dördün faz kaydırmalı anahtarlama, M-ary modülasyon teknikleri. Rassal süreçler, gürültü, dar- bantlı gürültü. Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin gürültü performansı.
Önkoşul: EE 312
Eşkoşul: YOK
EE 414
Kablosuz Haberleşme
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kablosuz haberleşme nesilleri ve standartları. Analog/dijital modülasyon teknikleri. Çoklu erişim yöntemlerinin temel prensipleri ve özellikleri. Hücresel sistem tasarımı ve hücresel kapasite analizi.
Önkoşul: EE 312
Eşkoşul: YOK
EE 415
Haberleşme Elektroniği
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kablosuz haberleşme nesilleri ve standartları. Analog/dijital modülasyon teknikleri. Çoklu erişim yöntemlerinin temel prensipleri ve özellikleri. Hücresel sistem tasarımı ve hücresel kapasite analizi.
Önkoşul: EE 351
Eşkoşul: YOK
EE 416
Optik Haberleşme
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Temel optik prensipleri. Fiber-optik kabloların özellikleri. Optik güç kaynakları ve vericiler. Optik alıcılar. Optik yükselteçler. Optik sistemlerde gürültü ve sapma. Optik link tasarımı.
Önkoşul: EE 341
Eşkoşul: YOK
EE 431
Sayısal Kontrol Sistemleri
(2+0+2) 3 Kredi / 5 AKTS
Kontrolde ayrık zaman sistem modelleri. Sürekli transfer fonksiyonların ayrık eşdeğerleri. Örneklenmiş veri sistemler. Transfrom teknikleri ve durum-uzay yöntemleri ile sayısal kontrol sistemlerinin tasarımı. Niceleme etkileri. Ayrık zaman sistemleri için değişken tahmini.
Önkoşul: EE 332
Eşkoşul: YOK
EE 432
Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Durum uzay analizi. Sürekli salınımlar grafiksel yöntemler: isocline yöntemi, Lienard yöntemi. Doğrusal olmayan sistemlerde kararlılık. Lyapunov yöntemi. Popov ve çember kriteri. Periyodik olaylar için analitik teknikler. Değişken yapı sistemleri
Önkoşul: EE 332
Eşkoşul: YOK
EE 441
Mikrodalga Mühendisliği
(2+0+2) 3 Kredi / 5 AKTS
İletim hatları. Dikdörtgen ve silindirik dalga kılavuzları. Empedans dönüştürme ve uyumlama teknikleri. Mikrodalga ağların saçınım matrisleri. Yarı-iletken mikrodalga aygıtlar.
Önkoşul: EE 341
Eşkoşul: YOK
EE 442
Mikrodalga Elektroniği
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mikrodalga aygıtlar. Pasif bileşenler. İki/üç terminalli yarı-iletken aygıtlar, devreler ve uygulamaları. Alıcı tasarımında gürültü faktörü ve sistem parametreleri.
Önkoşul: EE 351
Eşkoşul: YOK
EE 443
Radar Sistemlerine Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Radar menzil denklemi. Radar vericileri, antenleri ve alıcıları. Eşleştirilmiş filtre kavramları, darbe sıkıştırma ve radar belirsizlik fonksiyonu. Gürültülü ortamda radar hedef bulma. Hedef radar kesit modelleri. Ortam etkileri, radyo dalgalarının yayılımı ve parazit yankılar. Hareketki hedef gösterme ve darbeli Doppler tekniği. Menzil, açı ve Doppler çözünürlüğü/doğruluğu, temel izleme kavramları.
Önkoşul: EE 341
Eşkoşul: YOK
EE 444
Anten Mühendisliği
(2+0+2) 3 Kredi / 5 AKTS
Temel anten parametreleri. Anten radyasyon alanları. Doğrusal tel antenler. Zemin girişim etkileri. Anten dizileri. Açıklık tipi antenler. Mikroşerit antenler.
Önkoşul: EE 341
Eşkoşul: YOK
EE 451
Analog Tümleşik Devreler
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İki kutuplu jonksiyon ve metal oksit yarıiletkenli alan etkili çoklu- transistör yükselticilerin analiz ve tasarımı. Tümleşik analog devrenin yapıtaşları. Yanlılık devreleri. Bütünleyici metal oksit yarıiletken işlemsel yükselticiler. Etkin yükler, yükselticiler ve çıkış katları.
Önkoşul: EE 351
Eşkoşul: YOK
EE 452
Sayısal Tümleşik Devreler
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Çok geniş ölçekli tümleşik sistemlerin temel yapıları. Tümleşik devrelerin Bütünleyici Metal Oksit Yarıiletken teknolojisi ile tasarımı. Mantık. Yapısal tasarım. Tasarım kuralları, yerleşim yordamları. Zamanlama. Sınanabilirlik.
Önkoşul: EE 352
Eşkoşul: YOK
EE 461
Güç Elektroniği
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Güç anahtarları ve karakteristikleri. Güç diyotları, tristörler, güç transistörleri, güç metal oksit yarıiletkenli alan etkili transistörler. Tek faz ve üç faz kontrolllü doğrultucular. Alternatif akım gerilim denetleyiciler, Direkt akım-direkt akım (DA-DA) dönüştürücüler. Darbe genişlik modülasyonlu evirgeçler.
Önkoşul: EE 351
Eşkoşul: YOK
EE 462
Güç Sistem Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Elektriksel güç sistemlerinin temel yapısı. İletim hatlarının, transformatörlerin ve jeneratörlerin elektriksel karakteristikleri. Güç sistemlerinin gösterimi. Simetrik üç faz hatalar. Kısa devre hesabı için simetrik bileşenler. Asimetrik hatalar.
Önkoşul: EE 361
Eşkoşul: YOK
EE 463
Güç Sistem Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Elektrik motor sürücülerinin temel çalıştırma ilkeleri ve sınıflandırılması. Katı hal direkt akım motoru kontrolü. Katı hal alternatif akım motoru kontrolü. Elektrik makinelerinin dinamik davranışı. Elektriksel frenleme. Elektrik makinelerini başlatma. Kesikli yükler. Sürücü uygulamaları. Reaktif gücü bastırmanın modern yöntemleri.
Önkoşul: EE 361
Eşkoşul: YOK
EE 491
Bitirme Projesi I
(1+0+4) 3 Kredi / 7 AKTS
Elektrik-elektronik mühendisliği alanındaki belirli bir görevi yerine getirecek devrelerin, sistemlerin, yazılımların tasarımı, simülasyonu. Proje tasarımının temel yapıtaşları: proje yönetimi, tasarım araçları, simülasyon standartları, kalite kavramları, etik, vs.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 492
Bitirme Projesi II
(1+0+4) 3 Kredi / 10 AKTS
Elektrik-elektronik mühendisliği alanındaki belirli bir görevi yerine getirecek devrelerin, sistemlerin, yazılımların tasarımı, simülasyonu. Proje tasarımının temel yapıtaşları: proje yönetimi, tasarım araçları, simülasyon standartları, kalite kavramları, etik, vs.
Önkoşul: EE 491
Eşkoşul: YOK
EE 499
Yaz Stajı II
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Elektrik veya elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi, bakımı ve yönetilmesinde çalışan bir kuruluşta en az 20 iş günü yaz stajı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 521
İşaretler ve Sistemler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Sürekli zaman ve ayrık zaman işaretleri ve sistemler. Doğrusal-zamanla değişmeyen sistemler: dürtü yanıtı, evrişim, sistemleri diferansiyel ve fark denklemleriyle tanımlama. Fourier serisi. Fourier dönüşümü. Ayrık- zaman Fourier dönüşümü. Frekans yanıtı. Örnekleme teorisi. Laplace dönüşümü. Z-dönüşümü. Transfer işlevi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 522
Sayısal İşaret İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ayrık-zaman sinyalleri ve sistemleri. Ayrık-zaman Fourier dönüşümü. Z- dönüşümü. Örnekleme. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Ayrık-zaman sistemlerinin yapısı. Filtre dizayn teknikleri: sonsuz dürtü yanıtı ve sonlu dürtü yanıtı filtreleri. Hızlı Fourier dönüşüm yöntemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 531
Makine Öğrenmesi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Makine öğrenmesine istatistiksel bir giriş. Sınıflandırıcılar. Gözetimli öğrenme. Gözetimsiz öğrenme. Yarı-Gözetimli öğrenme. Pekiştirici öğrenme. Destekleyici öğrenme. Öğrenme algoritmalarının performanslarının değerlendirilmesi, karşılaştırılması, birlikte kullanılması. Regresyon. Yapay sinir ağları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK