Ders İçerikleri

EGE 221
İlkokul Matematiği
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Matematik dersi öğretim programının yapısı . NCTM ve Common Core State Standardları. Öğrenme Alanları ve alt öğrenme alanları. Temel Beceriler. Matematiksel Temsil Biçimleri. İlkokul matematiğindeki temel matematiksel kavramlar ve bunların gelişimi. Sayı kavramı. Doğal sayılar. Sayı sistemleri. Aritmetik işlemleri. Kesirler. Yüzde. Oran ve orantı. Geometri. Geometrik düşüncenin gelişimi. Ölçme ve Ölçüler. Veri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 222
İlkokulda Matematik Öğretimi
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
İlkokul matematiğinde bulunan temel kavramların öğretimi ile ilgili yöntem ve teknikler. Temel kavramları oluşturmaya dönük öğretim etkinlikleri tasarlama. Matematiksel kavramların öğretiminde teknoloji kullanımı. Çok yönlü ders planlama ve çeşitlendirme. Öğretim ve değerlendirme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 222-O
Sınıf Öğretmenliğinde Matematik Eğitimi
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Problem çözme. İşlem ve sayı kavramı. Tamsayılarla işlemler. Kesirli sayılar ve ondalık sayılar. Yüzde, oran, değişim hızı. Geometri ve uzamsal düşünme. Ölçme, cebirsel düşünme. Data analizi, istatistik ve olasılık
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 232
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
(2+0+0) 2 Kredi / 3 AKTS
Din, kültür, ahlak konularının temel kavramları. İslamiyetin ve diğer dinlerin temel ilkeleri. Ahlak birey ve toplum ilişkisi. İlkokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 251
Sınıf Öğretmenliğinde Türk Dili
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Türkçede eylem çatıları ve anlamları. Sözcük öbekleri. Türkçe'de cümle türleri: basit cümle, birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, içiçe birleşik cümle. Değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri. Türkçe’de belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik. Ad tamlamalarının özellikleri. Metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 252
Sınıf Öğretmenliğinde Türkçe Eğitimi
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler. Okuma, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma ve sunu, anlama becerileri. Okuma güçlüklerini tanılama ve giderme. Okuma metinleri yapısı. Bilgilendirici ve hikaye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma. Metinlerden anlam kurma, metinlerle ilgili sorular ve türleri. Okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşünce. Hızlı okuma ve teknikleri. Ana fikir öğretimi ve yöntemleri. Okumanın amaçları, türleri ve kuralları. Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlama eğitiminde değerlendirme. İlköğretim Türkçe programı, diğer derslerle ilişkisi, programa ilişkin örnek etkinlikler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 282
Sınıf Öğretmenliğinde Klinik Gözlem
(1+4+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İlköğretim I. Kademe eğitim kurumlarında gözlem. Çocukları, öğretmeni, öğrenme ortamlarını tanıma. Gözlem ve kayıt teknikleri ve araçları, ve bu araçların kullanımı. Gözlem ve kayıt teknikleri ve araçları kullanılarak çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin incelenmesi. Her farklı yaş grubu için farklı öğrenme ve öğretme stratejileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 311
Sınıf Öğretmenliğinde Fen Bilimleri
(2+2+0) 3 Kredi / 4 AKTS
İlköğretim I. kademe müfredatında yer alan fen bilimlerine ilişkin temel kavramların araştırma ve sorgulamaya dayalı, öğrenen merkezli uygulamalar ile öğretilmesi. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri. Fen ve teknoloji okuryazarlığı. Fen-teknoloji- toplum-çevre ilişkileri. Fen alanına yönelik tutumların süreç içerisinde geliştirilmesi. Fen bilgisi konuları ve müfredattaki diğer alanlar arası ilişkiler. Bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 312
Sınıf Öğretmenliğinde Fen Bilimleri Eğitimi
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çocuklarda fen ve doğa kavramlarının gelişimi. Fen ve doğanın önemi. Problem çözme ve bilimsel düşünme becerileri geliştirme. Araştırma, gözlem, veri toplama becerileri geliştirme. 1-5. sınıflar için yaşam, dünya, çevre, uzay, madde, hareket, sağlık, vücudumuz, beslenme gibi temel fen ve doğa kavramları. I. kademede fen ve doğa öğretiminde kullanılan araç ve gereçler. Laboratuvar ve sınıf içi etkinlikleri. Fen ve doğa öğrenme ortamları
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 321
Sanat Eğitimi
(2+2+0) 3 Kredi / 4 AKTS
Okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki değişik yaş gruplarına sanat eğitimi yaklaşımları. Resim, baskı, seramik, enstalasyon, oyunlar, dış mekanda ve doğada sanat, video ve fotoğraf çekimi, sanat odasında teknoloji ve bilgisayarlı uygulamalar. Sanat malzemeleri. Sanat programı ve ders planlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi. Sanat odası tasarımı. Özel gereksinimli ya da üstün yetenekli çocuklarla sanat. Öğrenme ortamlarının tasarlanması ve sanat öğretiminin değerlendirilmesi. Müfredatta sanatın yeri. Sanatın diğer konularla ilişkilendirilmesi. Sanat sınıfında, öğretmen ve öğrencilerin ideal ilişkisi. Çocukların çizimlerinin altında yatanları anlayabilme ve analiz edebilme. Sanat öğretmeninin profesyonel gelişiminin süreklilik arzı. Sanat öğretimiyle ilgili konuşma ve yazma. Öğrencilerin eserlerinin sergilenmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 331
Sınıf Öğretmenliğinde Sosyal Bilgiler
(1+2+0) 2 Kredi / 3 AKTS
Sosyal yaşama aktif ve demokratik yollarla katılmanın önemi. Öğrencilerde sosyal yaşamın boyutlarının zenginliği ile ilgili algı. Geçmişin günümüze ve geleceğe olan etkisi. Kültürel yaşamın çeşitliliği ve zenginliği. Sosyal süreçlerin bireyleri nasıl şekillendirdiği. Coğrafi farklılıklar ve ekonomik kaynakların dağılımı. Üretim ve tüketim sistemleri. Yönetim sistemleri. Bilim teknoloji ve toplumsal süreçlerin karşılıklı etkileşimi. Global dünyanın dinamikleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 332
Sınıf Öğretmenliğinde Sosyal Bilgiler Eğitimi
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sosyal bilgiler öğretimine yaklaşımlar. Sosyal bilgiler eğitiminde değerlendirme. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik yaklaşımlar. Program tasarımı, hazırlama, uygulama ve değerlendirme. Sosyal bilgiler öğretimi alanındaki gelişmelerin takibi. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin gelişimi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 341
Müzik Eğitimi
(1+2+0) 2 Kredi / 3 AKTS
Müzik kültürü. Müzikal beğeni. Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri. Nota bilgisi ve ritim kavramı. Şarkı dağarcığı oluşturma. Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri. Geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş. Enstrüman çalma. Toplu söyleme. Yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. Müziğin çocukların gelişimi üzerine etkisi. Eğitimde müziğin rolü. Temel eğitimde müzik öğretimi ve uygulamaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 381
Okul Deneyimi
(1+4+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Eğitici öğretmen denetiminde çalışma, öğretimi planlama, öğrenme ortamlarını düzenleme. Yardımcı öğretmen rolünde öğretim yapma. Öğrenmeyi değerlendirme. Aile katılımı sağlama. Sınıf öğretmeni olarak mesleki gelişim etkinliklerine katılma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 441
Motor Gelişim ve Beden Eğitimi
(1+2+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Motor gelişim kuramları ve ilkeleri. Motor gelişim evreleri. Çocukların motor gelişim özellikleri. İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü. Beden eğitimi öğretimi yöntemleri. Çocukların hareket eğitimini destekleyici egzersizler. Serbest jimnastik alıştırmaları. Bireysel ve eşli jimnastik egzersizler. Beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar. İlk yardım. Çocuklara uygun spor alanlarının özellikleri. Beden eğitimi araçları ve özellikleri. Spor ve sağlık. Spor ve sosyal hayat.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 471
Araştırma Projesi
(1+4+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Öğretim üyesi ve öğrencilerin birlikte belirleyeceği temel eğitim konuları ve sorunları üzerine bilimsel araştırma ve her bir araştırmanın sonuçlarını paylaşma
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 472
Bitirme Projesi
(1+4+0) 3 Kredi / 8 AKTS
Öğrencilerin dört yıllık öğrenimleri boyunca kazandıkları bilgi ve becerilerin uygulamaya konması. Bu birikimlerin uygulamaya gidilen okullarda öğretmen dosyası haline dönüştürülmesi. Bu dosya içeriğinin paylaşılması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 481
Öğretmenlik Uygulaması I
(1+8+0) 5 Kredi / 10 AKTS
Farklı sınıf seviyelerinde ‘7-12 yaş grupları’ ile bağımsız olarak çalışma. Öğretimi planlama. Öğrenme ortamlarını düzenleme. Öğretim yapma. Öğrenmeyi değerlendirme. Aile katılımı sağlama. Sınıf öğretmenliği eğitimcisi olarak mesleki gelişim etkinliklerine katılma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 482
Öğretmenlik Uygulaması II
(1+8+0) 5 Kredi / 10 AKTS
Farklı sınıf seviyelerinde ‘7-12 yaş grupları’ ile bağımsız olarak çalışma. Öğretimi planlama. Öğrenme ortamlarını düzenleme. Öğretim yapma. Öğrenmeyi değerlendirme. Aile katılımı sağlama. Sınıf öğretmenliği eğitimcisi olarak mesleki gelişim etkinliklerine katılma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK