Ders İçerikleri

BA 539
Finans ve Yatırım Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Risk ve getiri kavramları. Risk yönetimi teknikleri Yatırım getiri oranı. Paranın zaman değeri Sermaye bütçeleme teknikleri. Finans piyasalarının ve yatırım araçlarının özellikleri. Portföy oluşturma ve yönetme. Yatırım değerleme ve varlık fiyatlama modelleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 559
Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bu derste işlenecek başlıca konular arasında temel liderlik kavramları, yönetim bakış açısından motivasyon, karar verme süreçleri, grup dinamikleri ve çatışmaların çözümlenmesi, liderlik ve motivasyon teorileri yer almaktadır. Aynı zamanda bu teorilerin eğitim kurumları yönetimi alanında uygulamaları da tartışılacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 568
Eğitim Sektöründe Pazarlama Teknikleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Temel pazarlama kavramları. Pazarlama ortamı. Pazarlama araştırması. Pazarlama karması. Pazarlama stratejisi. Pazar analizi. Müşteri ilişkileri yönetimi. Tüketici davranışı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 588
Eğitim Kurumlarında Etik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş ahlakı kavramı. İş etiği farkındalığı. İş ahlakının karar verme sürecine etkisi. Çatışma yönetimi modelleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 591
Eğitim Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Eğitim emeğin üretkenliğini, bireysel kazançları, gelir dağılımını ve ekonomik büyümeyi etkiler. Dolayısı ile bir ülke için eğitimin önemini tahlil edebilmek için ekonomi bilgisi önem taşır. Bu ders mikro ve makroekonomik araçlar kullanarak bireylerin beşeri sermaye yatırımlarına nasıl karar verdiğini araştırır. Ayrıca eğitim ile işgücü piyasası, gelir, gider dağılımı ve ekonomik büyüme ilişkilerini araştırır. Teorik çerçevenin yanı sıra uygulamalı analizlere de yer verilmektedir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 593
Eğitimde Politika Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Basic concepts in education policy. Effects of spesific goverment policies on goverment policies on educational outcomes, practices and organizational structures. The role of economics analysis in the design, implementation and assessment of education policy.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EDU 511
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ölçme değerlendirmenin temel kavramları, Araştırma deseni oluşturma, Araştırma amacına uygun veri toplama aracına karar verilmesi, Mülakat formu geliştirme, Anket geliştirme, Gözlem formu geliştirme, Akademik başarı testlerinin geliştirilmesi, Likert tipi ölçek geliştirme, Örneklem özelliğine göre hangi veri toplama aracının kullanılacağına karar verme, Veri toplama araçlarının hazırlanması, uyarlanması veya hazır bir aracın kullanılmasında etik, hak ve izinler, Nitel ve nicel veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirliği
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EDU 512
Eğitim Kurumlarında Teknoloji Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yeninin yayılımı. Teknolojinin benimsenme süreci. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) idari ve öğretimsel işlevleri. BİT’nin eğitim kurumlarında kullanımının planlanması ve örgütlenmesi. Kurumun stratejileri ile teknoloji hedeflerinin ilişkilendirilmesi. BİT’nin öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu. Uygun teknolojilerin seçimi. BİT entegrasyonunun değerlendirilmesi. Paydaşların teknolojiyi etkili kullanma becerilerinin desteklenmesi. Öğretmen eğitimi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EDU 513
Dünyada ve Türkiye'de Eğitim Denetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yönetimin önemli süreçlerinden birisi olan denetim, sistemin paydaşlarından dönüt alarak kendini geliştirmesi için önemli bir işleve sahiptir. Denetim uygulamaları Dünya’da ve Türkiye’de sürekli değişmekte ve bu alanda yeni yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu ders kapsamında önce, denetimin ilke ve işlevleri vurgulandıktan sonra, dünyada ve Türkiye’de denetim uygulamaları ve yaklaşımları işlenecektir. Özellikle ABD ve AB’de yer alan eğitim denetimi uygulamaları tartışılacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EDU 514
Eğitimde Uluslararası Geniş Ölçekli Değ.
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Uluslararası organizasyonları n (OECD, IAE, NAEP vs) eğitime olan bakışı, bu organizasyonları n yapmış oldukları PISA, TALIS, TIMSS ve PIRLS gibi geniş ölçekli uygulamaları n ortaya koymuş olduğu veriler ile araştı rma yürütebilme bilgi ve becerileri, bu uluslararası organizasyonların yapısı ve amaçları , geniş ölçekli çalışmalarda kullanılan başarı testleri ve anketlerin ölçme değerlendirme çerçeveleri, PISA, TALIS, TIMSS ve PIRLS gibi çalışmaların sağladığı verilerin analizi için kullanılan istatiksel yöntemler, bu çalışmalar temelinde bir araştırma problemi önerilmesi ve bu bağlamda bir rapor hazırlanması ve sunulması .
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EDU 515
Eğitim Hukuğu
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Tüm çocuklar için kaliteli eğitime erişim nasıl sağlanabilir? Hukukun temel kavramları ve eğitim hakkı. Eğitime erişimin göstergeleri, erişim artıran kanıt temelli politkalar. Eğitime erişemeyen (Eğitimden dışlanma) gruplar ve profili. Okul hukuku (Okulun sorumluluğu, yönetici- öğretmen-veli-öğrenci hak ve sorumlulukları, yönetime katılım, okul kayıtları ve gizliliği). Okulda şiddet. Okulda disiplin hukuku. Okula Kabul-Kayıt politikaları. Okul tipleri ve yasal boyutları. Okula devam ve hukuki ve eğitsel boyutları. Okulda ayrımcılık. Eğitim hakkı ihlalleri vebaşvuru mekanizmaları. Çocuk hukuku/ öğrenci hakları ve okulda katılım mekanizmaları. Eğitim hukuku ve etik. Eğitim Yönetimi Hukuku. Okulun sorumlulukları
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EDU 516
Eğitimde Değişim Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Sosyal değişim, okul reformu, deği şim öncüsü örgütler, deği şimsel liderlik, değişim kapasitesi yaratmak, nitelikli öğrenme ortamı oluşturmak, kültürel deği şimi yönetmek, yapı sal değişimi yönetmek, değişime ilişkin tutumlar, değişim projesinin temel ögeleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EDU 517
Okul Açma Süreci ve Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7,5 AKTS
Türkiye'de okullaşma sisteminin kuruluşu, temel unsurları, talebin oluşması, talep sürecinin yürütülmesi, okul açma işlemleri ile ilgili süreçler, bu işlemlerin yasal dayanakları ve ilişkide olduğu mevzuat, süreçte yer alan tüm unsurlar için mevzuata dayalı işler, sorumluluklar ve bunların sistematik olarak nası l yürütüldüğü. Uluslararası uygulamalar, değişen çağa uygun okul sistemleri ile karşılaştırmalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EDU 532
Aile ve Toplumda Gelişim
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ailenin çocuğun gelişimindeki rolü, aile içindeki öğrenme ve gelişim ortamları, , ailenin gelişim görevleri, eğitim kurumu liderinin ve yöneticisinin aileler ile etkileşimleri, ailenin okula katılımını destekleme yolları, güncel aileyi destekleme ve eğitme yaklaşım ve programlarının gözden geçirilmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EDU 581
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bu ders, eğitim ve psikoloji alanında yapılmış araştırma yöntem ve uygulamalarının hem kuramsal hem uygulamalı yönlerini kapsamaktadır. Aynı zamanda bu ders, eğitim araştırmaları konusunda temel bilgi ve deneyim kazandırmaya odaklanmaktadır. Bu bilgi ve deneyimle birçok eğitim ortamında mesleki karar vermede hem niteliksel hem niceliksel araştırma uygulamaları ve bulgularını yetkin bir şekilde değerlendirme ve yorumlamaya yönelik destek sağlanması amaçlanmaktadır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 512
Eğitim Felsefesi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bu ders kapsamında, eğitim felsefesinin eğitim bilimiyle ilişkisini, eğitimin ontolojik ve epistemolojik temellerini, felsefi akımları, eğitim ve insan yetiştirme anlayışı ve eğitim programlarına etkisini incelenecektir. Antik Yunan döneminden başlayarak, ortaçağ aydınlanma dönemi, rönesans dönemi ve günümüz felsefecilerinin eğitimi algılayış ve uygulamaları tartışılacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 514
Eğitim Sosyolojisi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul- çevre ilişkisi, okul ve şiddet.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 511
Okul İklimi Ve Ruh Sağlığı
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Okul iklimi. Okul ikliminin alt başlıkları. Destekleyici öğrenci- öğretmen-arkadaşlık ilişkisi. Okulda güvenlik. Okulda anlamlı katılım. Risk davranışları. Kabul görmeme. Okulda aidiyet ve saygı.. Sosyal ve kültürel bağlam. Ruh sağlığı tanımı. normal-anormal ya da norm dışı. Duygu, stres, sağlık bağlantısı. Gelişim dönemleri. Ruh sağlığı kriterleri. Psikolojik bozukluklar Yönetici ve öğretmen ruh sağlığı okur yazarlığı (ruh sağlığının biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları hakkında bilgi sahibi olmak, (farkındalığı). Etiketlenme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 512
Yasamboyu Gelişim ve Rehberlik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ders kapsamında genel olarak çocukluk, ergenlik, yetişkinlik yaşam dönemlerindeki biyolojik, psikososyal, bilişsel değişimler ele alınacak, bunların okul yaşamına yansımaları temel rehberlik anlayışları ve okullarda çağdaş PDR uygulamaları çerçevesinde tartışılacaktır. PDR uygulamalarının farklı faktörleri olan öğrenci, öğretmen ve velilerin gelişimsel gereksinimleri ve rehberlik hizmetleri ele alınacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
MATH 512
İstatistik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İstatistik İle İlgili Temel Kavramlar; Bilim, Bilimsel Yöntem, Veri, Veri Kaynakları, Nitel Ve Nicel Değişkenler, Ölçekler, Verilerin Düzenlenmesi, Betimsel İstatistik, Olasılık Hesapları Ve Olasılık Dağılmaları; Örnekleme; Tahmin Yöntemleri Ve Hipotez Testleri; Korelasyon; Regresyon; Anlamlılık Testleri; Varyans Analizi Ve İstatistik Paket Programlarında Uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
MEI 590
Bitirme projesi
(1+4+0) 3 Kredi / 15 AKTS
Bu derste eğitim kurumları işletmeciliği alanında araştırma önerisi/projesi geliştirilecektir. Yüksek lisans programının son aşaması olarak kuram ve uygulamayı bir araya getirmeye yönelik beceriler geliştirilecektir
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK