Ders İçerikleri

ELE 201
Bağlamsal Dilbilgisi I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İleri seviyede dil ve tümce yapıları, yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, dil yapılarıyla anlam yaratma, dil yapılarının bağlam içinde analizi, yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve üst düzey metin analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 202
Bağlamsal Dilbilgisi II
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İleri düzey dil yapılarının (sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce parçaları vb.) betimsel analizi; İngilizce dilbilgisinde sorunlu kabul edilen yapıların analizi; konuşma ve yazma dilinde dilbilgisi ve sözcük kullanımını etkileyen faktörlerin betimlenmesi; entelektüel ve yapısal anlamda karmaşık dil kullanımını gerektiren bağlamlarda İngilizce dil ve sözcük bilgisinin doğru kullanılması
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 203
Dinleme ve Sesletim
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyalleri ve konuşma öbeklerinin çözümlenmesi; problemli seslerin fonetik yazımı; üst düzey dinleme becerileri; ünlüler, ünsüzler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri; doğru telaffuz amacıyla fonetik yazım kullanımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 204
Sözlü İletişim Becerileri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Tartışma, münazara, bireysel ve grup sunumları gibi iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan dil kullanımı; bilgilendirici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; görsel ve işitsel araçların kullanımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 205
Dil Edinimi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları; dil ediniminin aşamaları ve birinci ile ikinci dil edinim sürecinin karşılaştırılması; iki dillilik; ikinci dil edinimini etkileyen faktörler (ör: yaş, tutum, motivasyon); çocuklarda ve yetişkinlerde dil ediniminin karşılaştırılması; dil ediniminin yabancı dil eğitimindeki rolü.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 206
İngiliz Edebiyatı I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orijinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın kültürel tarihi; metin incelemede kullanılan temel terim ve teknikler; başlıca metin türleri; önemli akım ve dönemler, farklı dönemlere ait çeşitli türlerdeki kısa öykü, şiir, tiyatro oyunu ve roman gibi eserlerin içeriği ve biçemi; edebiyatın yaşam anlayışımıza katkıları; metinlerin ve edebi sanatların eleştirel yorumlanması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 207
Dilbilim I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Dilbilimsel analizin temel kavramları; dilin doğası, yapısı ve kullanımı; bir sistem olarak dilin bileşenleri; sesbilgisi; sesbilim; anlam bilim
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 208
Dilbilim II
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik içyapılarının incelemesi; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık öğeleri, söylem bağlantıları ve işlevleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 209
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Yöntem ve yaklaşımların gözden geçirilmesi (Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Direkt Yöntem, İşitsel-Dilsel Yöntem; Sessizlik Yöntemi, Danışmanlı Dil Öğretim Yöntemi, Telkin Yöntemi, İletişimsel Yöntem); yöntem ve yaklaşımların pedagojik yansımaları; İngiliz Dili Eğitimi alanındaki yeni konu ve uygulamaların tartışılması (Seçmeli Yöntem, Konu Tabanlı Yöntem vb.)
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 210
Özel Öğretim Yöntemleri I
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Dil öğretim yöntemleri; ders ve izlence hazırlama; izlence türleri; ders planlama; sınıf yönetimi; Avrupa Dil Portfolyosu ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 301
İngiliz Edebiyatı II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Rönesans sonrası İngiliz edebiyatındaki gelişmeler; her dönemin tarihi analizi; Rönesansın son dönemi, Restorasyon Dönemi, Romantikler, Viktoryan Dönemi ve Yirminci Yüzyıl; dönemlerin seçili eserlerinin incelenmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 302
Dil Becerilerinin Öğretimi
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Dinleme, konuşma, yazma ve okuma ile dilbilgisi ve sözcük bilgisi öğretimine ilişkin yöntem ve yaklaşımlar; dil farkındalığı ve farklı yaşlarda ve yeterlik seviyesindeki öğrencilere dil öğretimi; ders planı hazırlama; BIT entegrasyonu; ölçme ve değerlendirme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 303
Özel Öğretim Yöntemleri II
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sınıf odaklı araştırma, eylem araştırması; mikro öğretim; sürekli mesleki gelşim olanaklarının tanıtılması; ELT dergi ve konferansları hakkında bilgilendirme; alandaki en son çıkan makalelerin tartışılması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 304/308
Çeviri/Roman İnceleme
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Biçim ve söz diziminin gösterilmesi; çevirinin dil öğretimindeki rolü ve çevirde kültürün etkisine ilişkin konular; kısa hikâye, şiir, makale ve alıntıların çevrisi; filmlerde, basında ve kitaplarda yapılan çeviri hatalarının belirlenmesi ve düzeltilmesi. (veya Romanın dil öğretimindeki yeri; roman incelemesinin temelleri; İngiliz ve Amerikan edebiyatından seçili romanların incelenmesi.)
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 305
İkinci Yabancı Dil I
(2+0+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Almanca/İspanyolca temel iletişim düzeyi; günlük diyalogları kurabilecek kelime bilgisine ve yapıya ilişkin bilgiye sahip olmak.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 306
İkinci Yabancı Dil II
(2+0+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Karşılıklı iletişim; gazete, dergi, diyalog, okuma parçaları ve kısa hikâyelerde kullanılan yapılara ve sözcük bilgisine sahip olma; özgün materyallerle hedef dilin kültürü hakkında bilgi sahibi olma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 307
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Çocuklar ve diğer yaşlardaki öğrenciler arasındaki farklılıklar; sınıf yönetimi; çoklu zeka; çeşitli etkinlik türleri (oyun, şarkı, el işi; dijital)hikaye anlatma; ölçme ve değerlendirme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 401
Yab. Dil Öğr. Materyal İnceleme ve Gel.
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İngiliz Dili Eğitiminde materyal inceleme ve geliştirme kuram ve uygulamaları (ör: materyal seçme, inceleme, geliştirme ve değerlendirme); yabancı dil öğretim ortamlarında kullanılan materyal ve ders kitaplarının değerlendirilmesi; dil materyalleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri; materyal incelemeyi İngiliz Dili Öğretimi kuramları ile ilişkilendirme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 402
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ölçme ve değerlendirmenin genel kavramları; sınav hazırlama; sınav türleri; alternatif değerlendirme yöntemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 403
Okullarda Uygulama I
(1+4+0) 3 Kredi / 10 AKTS
Ders planı hazırlama ve uygulama; uygulamaya yönelik ders öğretmeninden geri bildirim alma; öğrencilerden geri bildirim alma; uygulamayı danışmanı ile paylaşıp tartışma; gerekli düzenlemelerin yapılması ve raporlanması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 404
Okullarda Uygulama II
(1+6+0) 4 Kredi / 12 AKTS
Ders planı hazırlama ve uygulama; ders öğretmeninden uygulamaya yönelik geri bildirim alma; öğrencilerden geri bildirim alma; uygulamayı danışmanı ile paylaşıp tartışma; gerekli düzenlemelerin yapılması ve raporlanması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ELE 405
İkinci Yabancı Dil III
(2+0+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Orta düzey yazılı ve sözlü iletişim becerileri; karmaşık dilbilgisi yapıları ve orta düzey kelime bilgisinin özgün metinlerde kullanımı; bu metinlerden hedef dil kültürü hakkında bilgi edinme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK