Ders İçerikleri

BA 501
Oyun Kuramı
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Terminoloji ve oyun teorisinin temel tanı mları . Oyunları n formülasyonu. Karma ve süreklistratejiler. Dinamik oyunlar. itibar ve tekrarlanan oyunlar. İmleşim. Pazarlık. Açık artırma.Yönetim uygulamaları .
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 502
Ticaret Hukuku ve Etik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ticari işletmenin yasal çerçevesi, bağlı bulunduğu yasal kural ve süreçler. Yasal sözleşmeler. Ticari işletmenin hukuksal şekilleri. Fikri ve sinai haklar. Haksız rekabet ve iş hukuku. Bireysel ve organizasyonel düzeyde iş ahlakı ve iş etiği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 503
Finans ve Yönetim Muhasebesi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Muhasebenin temel ilkeleri, muhasebe yöntemlerinin detayları, nasıl kullanıldıklarını. Bilanço, gelir tablosu, nakit akışı durumlarının raporlanması ve detaylı analizi. Bütçenin oluşturulması, kontrol sistemleri tasarımı ve karar analizleri. Vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 504
Finans Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Firma ve finans yöneticisi. Muhasebe ve finans. Paranın zaman değeri. Tahvil ve enflasyon. hisse senetleri ve yatırım kriterleri. Nakit akış ve proje analizleri. Risk ve getiri. Fırsat maliyeti. Sermaye maliyeti. Şirket finansmanı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 507
Yönetim Bilişim Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bilişim sistemlerinin temelleri,işletmelerdeki uygulamaları ve yönetimi. Bilişim sistemlerini işletmelerde stratejik avantaja dönüştürme yolları. Veri kaynaklarının yönetimi. Elektronik ticaret sistemleri. Karar destek sistemleri. Güvenlik ve etik sorunlar. İşletmelerde bilişim sistemleri kurulumu.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 521
Yönetim Stratejileri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Strateji oluşturma süreçleri. Stratejik konum ve seçenekler. İçsel ve dışsal analizler. Operasyonel, iş, şirket ve uluslararası strateji. Kavram, sistem ve eylem kaldıraçları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 522
İş Planı
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş planı oluşturma süreci. İş planı geliştirmede finans, pazarlama, operasyon yönetimi, insan kaynakları ve muhasebe gibi birimlerin birbirine bağımlılığı. Finansal rapor ve yardımcı belge hazırlama süreçleri. Vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 524
Yatırım ve Fizibilite Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Risk-getiri kavramları, borç ve özkaynak menkulleri, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri. Finansal araç yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi ve bunların risk profilleri. Bireysel ve porföy bazında beklenen getiri özellikleri. Farklı yatırım stratejileri ve değerleme modelleri. Vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 526
Yeni Girişimler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Girişicimliğin temel kavramları. Piyasadaki ihtiyaç ve fırsatları değerlendirme. Yeni iş fikri geliştirme ve iş modeli oluşturma süreçleri. Değer yaratma. Girişimcilik ahlakı. İş planı ve yasal süreçler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 573
Proje Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Proje yönetimine giriş: amaçları, işlevleri, kullanılan araçlar. Planlama ve çizelgeleme: CPM, PERT, kaynak kısıtlı çizelgeleme modelleri, çözüm yöntemleri. Bütçe hazırlama ve proje finans yönetimi. Kontrol yöntemleri: Kazanılmış değer analizi. Planlama ve kontrol ilişkisi. Risk analizi ve yönetimi: Belirsizlik ve risk kavramı, simülasyon ve istatistiksel analiz. Proje yönetimi yazılımları, karar destek sistemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 575
Yenilik Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Girişimcilik, yenilik ve teknoloji: Kavramsal çerçeve ve genel bakış. Yenilik süreçleri, ölçümü, rekabet avantajı kavramı. Konumlandırma stratejileri ve yenilikler. Teknoloji transferi ve fikri mülkiyet. Ar-Ge faaliyetleri: kapsamı ve başarı kriterleri. Ar-Ge işbirlikleri, firma ve ulusal yenilik sistemi: Kurumlar, işlevler, politikalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 515
Uluslararası İnşaat Mühendisliği Sözleşmeleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Uluslararası Uygulamalarda İnşaat Mühendisliği Sözleşmeleri. Sözleşmelerin Hukuki, Ticari ve Teknik Bağlamlarda Değerlendirilmesi. Aynı Proje İçin Uygulanan Farklı Amaçlı Sözleşmelerin Etkileşiminin ve Etkisinin İncelenmesi. Anlaşmazlıkların Çözümü Konusunda Temel İlkeler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 517
Şantiye Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İşe başlama emri. Şantiye ekibini kurma. Şantiye kuruluşu. Şantiye tesisleri ve yönetim şeması. Şantiyede inşaat yönetim faaliyetleri. Alt yüklenici yönetimi ve satınalma. Hakedişler ve teminatlar. Zaman ve maliyet yönetimi. Projeyi kapatma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 518
İnşaat Projelerinde Süreç ve Doküman Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Süreç yönetimine giriş. Süreç iyileştirme teknikleri. Doküman yönetimi. Toplam kalite uygulamaları. Yalın inşaat örnekleri. Süreç iyileştirmede performansın yönetimi ve değerlendirilmesi. Kurumsal kaynak planlaması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 519
Sözleşme ve Talep Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Sözleşme hukukun temel ilkeleri. Sözleşme idaresi. Sözleşme tipleri. Kamu ihale sözleşmeleri. FIDIC sözleşmeleri. Süre uzatımı ve değişiklik emri. Gecikme analizleri. Hak talebi ilkeleri. Örnekler ve vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 521
Uluslararası Tahkim
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Uluslararası tahkimin temel ilkeleri. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, Yurtiçi Tahkim.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 527
Sürdürülebilir İnşaat
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yapılarda sürdürülebilirlik kavramına giriş. Yeşil bina kavramı. Ekolojik tasarım. Yeşil binaların değerlendirme ve sertifikasyon sistemleri. Yeşil bina tasarım süreci. Yeşil inşa operasyonları. Yeşil bina ekonomisi. Son teknolojiyi kullanan vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 541
Veri Madenciliği
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Veri madenciliğinin temel prensipleri. Veri saklama ve işleme teknolojileri. Ön-işleme. Bilgi reprezantasyonu. Özellik temelli analiz. İlgi Kuralları. Kümeleme, ayrıştırma ve regresyon. Tahmin edilebilirlik. Gerçek verinin madenciliği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 557
İş Süreçleri Modelleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş süreci modelleme kavramı. Model gramerleri ve araçları. Petri Net ve İş akış çizgeleri. İş süreci modelleme gösterimistandardıve farklı yaklaşımlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 558
İş Süreçleri Otomasyonu
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş süreci yönetimi. Servis odaklı yazılım mimarisi. İş zekası. İş süreci otomasyonu. İş akış örüntüleri. İş süreci yönetim teknolojileri. Örnekler ve vaka çalışmaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 559
Karmaşık Olay İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Olaylar ile ilgili bilgi akışının analizi ve işlenmesi. Farklı kaynaklardan gelen ve birbiriyle ilişkili olan olay örüntülerinin çıkarılması, gerekli aksiyonların alınması. Bağlam belirleme. İlişki tanımlama. Hızlı ve doğru karar verme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EM 590
Bitirme projesi
(0+0+0) 0 Kredi / 15 AKTS
Mühendislik yönetimi alanında bir araştırma projesi oluşturma. Proje esaslarına uygun olarak teorik bilgiyi uygulamayla bütünleştirme. Yazılı ve sözlü sunum.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 517
Üretim Planlama
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bütünleşik üretim planlama. Ana üretim çizelgesi. Malzeme ihtiyaç planlama. Kapasite planlama. Kafile çizelgeleme. Envanter yönetimi. Yap veya tedarik et kararları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 518
Hizmet Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Servis sistemlerine giriş. Servis sitemlerinin sınıflandırılması. Akış tipi süreçlerin analizi. İşgücü kapasitesi planlama. Vardiya planlama ve işgücü çizelgeleme. Kazanç yönetimi. Müşteri İlişkileri Yönetimi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 519
Operasyon Çizelgeleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Çizelgelemeye giriş. Çeşitli imalat ve hizmet uygulamalarından seçilmiş problemler. Bu problemlerin modellenmesi ve çözümü için yaygın olarak kullanılan yöntem ve yaklaşımlar. Proje çizelgeleme. Atölye çizelgeleme. Akış tipi atölye çizelgeleme. Kafile büyüklendirme ve çizelgeleme. Rezervasyon sistemleri, tarife hazırlama. İş gücü ve ekip çizelgelemesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 527
Lojistik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Lojistiğe giriş. Lojistik ağı tasarımı. Yerleşim problemleri. Depo tasarımı ve yönetimi. Uzun mesafeli yük taşıma problemleri. Gezgin satıcı problemi. Araç rotalama problemi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 529
Tedarik Zincirlerinde Envanter Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Tedarik zinciri temel kavramları, yöntemleri, tasarımı. Envanter sınıflandırma, Tam zamanlı üretim stratejileri. Deterministik ve olasılıksal envanter planlama yöntemleri. Tedarik zincirinde planlama, koordinasyon, bilgi paylaşımı. Tedarik zinciri sözleşmeleri, işbirlikleri ve avantajları. Tedarik stratejileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 537
Mühendislik Yönetimi için Matematiksel Programlama
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yöneylem modelleme yaklaşımlarının temelleri. Doğrusal programlama. Simpleks metodu, eşterslik kuramı, duyarlık analizleri, tamsayı programlama, dinamik programlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 538
Kesikli Optimizasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Modelleme, gevşetme ve sınırlama teknikleri; çözümü kolay temel problemler; eşleme ve atama problemleri; dinamik programlama; karmaşıklık teorisi; dal budak tekniği; tabu arama, genetik algoritmalar, değişken komşuluk araması gibi bazı meta-sezgisel yöntemler; uygulama örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 539
Çok Kriterli Karar Verme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ayrık seçeneklerde çok amaçlı karar verme. Çok nitelikli fayda ve değer teorileri. Çok amaçlı sıralama ve sınıflandırma. Çok amaçlı matematiksel programlama. Evrimsel çok amaçlı optimizasyon. Etkileşimli yöntemler ve uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 547
Belirsizlik Modelleme ve Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Olasılık kavramı ve olasılığın temel teoremleri. Koşullu olasılık. Rassal değişkenler. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları. Beklenen değer. Hipotez testleri. Varyans Analizi. Basit ve çoklu regresyon. Korelasyon analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 548
Karar Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Karar analizine giriş. Olasılık kavramı ve belirsizlik altında karar verme. Karar ağaçları. Gurup olarak ve stratejik karar verme. Sayısal karar verme modelleri, nicel analiz, benzetim yöntemleri. Analitik hiyerarşi yöntemi. Yönetim bilimi karar destek sistemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 549
Risk Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Risk tanımı ve analizi. Belirsizlik tipleri. Belirsizliğin kaynağı. Risk tahmini, değerlendirme ve kontrolü. Nicel risk değerlendirme modelleri. Olasılıksal çıkarımlar yapma. Olasılıksal senaryo ve duyarlık analizleri. Monte-Carlo simulasyon. Belirsizlik altında karar verme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 558
İş Süreçleri Akış Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ürünler, süreçler ve performans. Süreç akış ölçütleri. Akış zamanı analizi. Akış hızı ve analizi. Akış değişkenliği yönetimi. Yalın operasyonlar. Süreç senkronizasyonu ve iyileştrme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 559
Gelir Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Fiyatlandırma, Fiyat Optimizasyonu, Fiyat Çeşitlendirme, Gelir Yönetimi, Kapasite Belirleme ve Paylaştırma, Fazla Rezervasyon Taktikleri, İskonto Yönetimi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 512
Araştırma Yöntemleri
(2+2+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Deneysel Araştırma Yöntemleri. Deney Tasarımı. İstatistiksel Analiz. Anket Tasarımı ve Değerlendirmesi. Nicel ve nitel analiz. İnsan bilgisayar etkileşimi alanında testler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK