Ders İçerikleri

IE 212
Yalın Süreç Tasarımı
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Üretimin kısa tarihçesi ve tanımı. İmalat ve hizmet sistemlerinde süreçlerin sınıflandırılması: hizmet-süreç matrisi, ürün-süreç matrisi, yerleşim tipleri. Süreç analizi araçları: Süreç haritaları, Gannt çizeneği, Pareto çizeneği, operasyon çizeneği. Süreç ölçümü. Yalın üretim ve yalın düşünce. Yalın süreç tasarımı ve iyileştime: operasyonun amacı, imalat ve montaj için tasarlama, toleranslar ve spesifikasyonlar, kurulum ve araçlar, iş tasarımı, israf belirleme ve yok etme, çekme-itme sistemleri, tam-zamanında envanter, sürekli iyileştirme, değer akış haritaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 222
Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Mali muhasebeye giriş. Finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosunun yapısı ve kapsamı. Maliyet kavramı. Maliyet türleri. Maliyet analizinin amaçları. Mühendisler için ekonomik karar analizi. Faiz, paranın maliyeti ve ekonomik eşdeğeri. Enflasyonlu ortamda değerlendirme analizi. Yatırım değerlendirme teknikleri. Duyarlılık ve risk analizi. Vergilendirilmiş gelir üzerinden değerlendirme analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 232
Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Doğrusal programlamaya giriş. Modelleme. Grafik çözüm ve analizi. Simpleks metodu, dualite, duyarlılık analizi ve ilgili konular.
Önkoşul: MATH 203 VEYA MATH 112
Eşkoşul: YOK
IE 311
İmalat ve Hizmet Operasyonları Planlaması I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bütünleşik planlama ve stratejileri. Ana üretim çizelgesi. Malzeme ihtiyaç planlaması. Çizelgeleme.g.
Önkoşul: IE 232
Eşkoşul: YOK
IE 312
İmalat ve Hizmet Operasyonları Planlaması II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Proje yönetimi: bütçeleme ve kaynaka atama. Stokastik stok kontrol problemleri: seviye esaslı, (s, S) ve (r, Q) politikalar. Kapasite planlama: iş gücü planlama, personel çşzelgeleme, yap-veya-satın al kararları, iletişim merkezi uygulamaları. Gelir yönetimi. Müşteri ilişkileri yönetimi: müşteri çekmek ve tutmak için stratejiler ve yöntemler, veri madenciliği ve veri zarflama teknikleri ile istatiksel çıkarımlar. Kurumsal kaynak planlama: imalat ve hizmet organizasyonlarında veri akışı ve ilişkisi modellerini içeren bilişim mimarisi. Kamu kuruluşlarında ve sivil toplum organizasyonlarında planlama.
Önkoşul: MATH 230 VE IE 232
Eşkoşul: YOK
IE 316
Kalite Planlaması ve Kontrolü
(3+0+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Kalite kontrol ve toplam kalite sistemi. Proses kontrolü. Spesifikasyonlar ve toleranslar. Kontrol grafikleri ile istatististiksel proses control. Proses yeterlilik analizi. Kabul örneklemesi. Kalite maliyetleri.
Önkoşul: MATH 232
Eşkoşul: YOK
IE 331
Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Tamsayılı programlama ve çözüm teknikleri.Dal-sınır ve kesirli kesme algoritmaları.Doğrusal olmayan programlama. Şebeke modelleri.
Önkoşul: IE 232
Eşkoşul: YOK
IE 332
Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon III
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Belirsizlik altında karar verme. Dinamik programlama. Stokastik sürece giriş. Kuyrukmodelleri ve uygulamaları. Markov zincirleri. Markov süreçleri. Oyun teorisi.
Önkoşul: MATH 230
Eşkoşul: YOK
IE 341
Benzetim
(2+0+2) 3 Kredi / 7 AKTS
Benzetim kavramı. Bir sistemin benzetim tekniği ile modellenmesi ve analizi. Rassal sayı ve rassal değişken üretimi. Benzetim modellerinin tasarımında, doğrulanmasında ve onaylanmasında temel kavramlar. Çıktı analizi.
Önkoşul: MATH 232
Eşkoşul: YOK
IE 399
Yaz Stajı
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
En az 20 ardışık iş günü bir imalat sisteminde yaz stajı. Gözlem yapma ve sistem analizi.
Önkoşul: IE 212
Eşkoşul: YOK
IE 413
Operasyonel Çizelgeleme
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Çizelgelemeye giriş. Çeşitli imalat ve hizmet uygulamalarından seçilmiş problemler. Bu problemlerin modellenmesi ve çözümü için yaygın olarak kullanılan yöntem ve yaklaşımlar. Proje çizelgeleme. Atölye çizelgeleme. Akış tipi atölye çizelgeleme. Kafile büyüklendirme ve çizelgeleme. Rezervasyon sistemleri, tarife hazırlama. İş gücü ve ekip çizelgelemesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 414
Envanter Planlama Problemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Ekonomik sipariş miktarı modeli ve uzantıları. Rassal talep için envanter kontrol politikaları. Toplu sipariş politikaları. İki aşamalı envanter kontrol problemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 415
Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Modellenmesi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Üretim sistemleri dinamiklerinin analizi. Üretim sistemlerinde performans ölçümleri. Çekme ve itme sistemlerin karşılaştırması. Üretim sistemlerinde varyasyonun ve belirsizliğin etkisi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 435
Sezgisel Yöntemler
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sezgisel yöntemlerin tanıtımı ve sınıflandırılması. Temel sezgisel yöntemler. Metasezgiseller. Benzetilmiş tavlama. Tabu arama. Evrimsel algoritmalar, Karınca kolonisi algoritması. Sezgisel yöntemlerin performans analizi. Sezgisel yöntemlerin hesapsal karmaşıklığı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 441
Stokastik Süreçleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Stokastik süreçlere giriş. Koşullu beklenen değerler. Poisson süreçleri. Markov süreçler
Önkoşul: MATH 230
Eşkoşul: YOK
IE 444
Tahmin Yöntemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İstatistiksel önkestirim yöntemleri. Zaman serisi ayrıştırma. Regresyon. Üssel düsleştirme. Box-Jenkins ARIMA modelleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 451
Karar ve Risk Analizi
(0+0+0) 3 Kredi / AKTS
Karar verme problemini modelleme: Kararları yapılandırma, etki diyagramları, karar ağaçları, risk profilleri, duyarlılık analizi. Belirsizliği modelleme: Olasılık kavramları, bilginin değeri, Monte Carlo benzetimi. Tercihleri modelleme: Risk, fayda teorisi, beklenti teorisi.
Önkoşul: MATH 230
Eşkoşul: YOK
IE 454
Çok Hedefli Karar Analizleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sayısal karar analizi yöntemleri. Değer sıradüzeni ve değer fonksiyonları. Belirgin ve rassal durumlarda tercih belirleme. Analitik sıradüzen süreçleri. Beklenen değer analizi. Fayda teorisi. Çok hedefli kararlarda risk yaklaşımının modellenmesi, eşdeğer kesinlik hesapları, grup kararları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 461
Tedarik Zinciri Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Tedarik zincirlerinde surecler. Tedarik zinciri dinamikleri ve olcumleri. Ag tasarimi. Envanter yonetimi. Tedarik kararlari. Koordinasyon.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 464
Dağıtım Lojistiği
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Dağıtım ağı tasarımı. Tek aşamalı tek ürünlü ve çok aşamalı çok ürünlü yerleşim modelleri. Kapsama modelleri, uzun ve kısa mesafeli taşıma problemi, gezgin satıcı ve araç rotalama problemi, uygulama alanları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 482
Sağlık Hizmetlerinde Karar Verme
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sağlık hizmetlerinin sunumunda, medikal kararlarda ve kamusal sağlık planlamada endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması yöntemlerinin uygulanması
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 491
Bitirme Projesi I
(1+4+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bir imalat veya hizmet organizasyonunda yer alan karmaşık bir endüstri mühendisliği problemini belirleme, tanımlama ve formüle etme. Sistem analizi. Kavramsal sistem tasarımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 492
Bitirme Projesi II
(1+4+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sistem Tasarımı: sentez ve uygulama. Model geçerleme. Çözüm yöntemleri. Alternatif çözüm önerileri geliştirme ve senaryo analizi. Uygulama stratejileri.
Önkoşul: IE 491
Eşkoşul: YOK
IE 499
Yaz Stajı II
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
En az 20 ardışık iş günü bir imalat veya servis sisteminde yaz stajı. Sistem analizi. bir endüstri mühendisliği problemini belirleme ve modelleme.
Önkoşul: IE 399
Eşkoşul: YOK
IE 517
Üretim Planlama
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bütünleşik üretim planlama. Ana üretim çizelgesi. Malzeme ihtiyaç planlama. Kapasite planlama. Kafile çizelgeleme. Envanter yönetimi. Yap veya tedarik et kararları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 518
Hizmet Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Servis sistemlerine giriş. Servis sitemlerinin sınıflandırılması. Akış tipi süreçlerin analizi. İşgücü kapasitesi planlama. Vardiya planlama ve işgücü çizelgeleme. Kazanç yönetimi. Müşteri İlişkileri Yönetimi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 519
Operasyon Çizelgeleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Çizelgelemeye giriş. Çeşitli imalat ve hizmet uygulamalarından seçilmiş problemler. Bu problemlerin modellenmesi ve çözümü için yaygın olarak kullanılan yöntem ve yaklaşımlar. Proje çizelgeleme. Atölye çizelgeleme. Akış tipi atölye çizelgeleme. Kafile büyüklendirme ve çizelgeleme. Rezervasyon sistemleri, tarife hazırlama. İş gücü ve ekip çizelgelemesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 527
Lojistik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Lojistiğe giriş. Lojistik ağı tasarımı. Yerleşim problemleri. Depo tasarımı ve yönetimi. Uzun mesafeli yük taşıma problemleri. Gezgin satıcı problemi. Araç rotalama problemi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 529
Tedarik Zincirlerinde Envanter Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Tedarik zinciri temel kavramları, yöntemleri, tasarımı. Envanter sınıflandırma, Tam zamanlı üretim stratejileri. Deterministik ve olasılıksal envanter planlama yöntemleri. Tedarik zincirinde planlama, koordinasyon, bilgi paylaşımı. Tedarik zinciri sözleşmeleri, işbirlikleri ve avantajları. Tedarik stratejileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 537
Mühendislik Yönetimi için Matematiksel Programlama
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yöneylem modelleme yaklaşımlarının temelleri. Doğrusal programlama. Simpleks metodu, eşterslik kuramı, duyarlık analizleri, tamsayı programlama, dinamik programlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 538
Kesikli Optimizasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Modelleme, gevşetme ve sınırlama teknikleri; çözümü kolay temel problemler; eşleme ve atama problemleri; dinamik programlama; karmaşıklık teorisi; dal budak tekniği; tabu arama, genetik algoritmalar, değişken komşuluk araması gibi bazı meta-sezgisel yöntemler; uygulama örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 539
Çok Kriterli Karar Verme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ayrık seçeneklerde çok amaçlı karar verme. Çok nitelikli fayda ve değer teorileri. Çok amaçlı sıralama ve sınıflandırma. Çok amaçlı matematiksel programlama. Evrimsel çok amaçlı optimizasyon. Etkileşimli yöntemler ve uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 547
Belirsizlik Modelleme ve Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Olasılık kavramı ve olasılığın temel teoremleri. Koşullu olasılık. Rassal değişkenler. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları. Beklenen değer. Hipotez testleri. Varyans Analizi. Basit ve çoklu regresyon. Korelasyon analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 548
Karar Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Karar analizine giriş. Olasılık kavramı ve belirsizlik altında karar verme. Karar ağaçları. Gurup olarak ve stratejik karar verme. Sayısal karar verme modelleri, nicel analiz, benzetim yöntemleri. Analitik hiyerarşi yöntemi. Yönetim bilimi karar destek sistemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 549
Risk Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Risk tanımı ve analizi. Belirsizlik tipleri. Belirsizliğin kaynağı. Risk tahmini, değerlendirme ve kontrolü. Nicel risk değerlendirme modelleri. Olasılıksal çıkarımlar yapma. Olasılıksal senaryo ve duyarlık analizleri. Monte-Carlo simulasyon. Belirsizlik altında karar verme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 558
İş Süreçleri Akış Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ürünler, süreçler ve performans. Süreç akış ölçütleri. Akış zamanı analizi. Akış hızı ve analizi. Akış değişkenliği yönetimi. Yalın operasyonlar. Süreç senkronizasyonu ve iyileştrme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 559
Gelir Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Fiyatlandırma, Fiyat Optimizasyonu, Fiyat Çeşitlendirme, Gelir Yönetimi, Kapasite Belirleme ve Paylaştırma, Fazla Rezervasyon Taktikleri, İskonto Yönetimi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK