TEDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Çağrısı

Amaç:

 

Akademik araştırma ortamını canlandırmak ve yeni araştırmalara olanak sağlamak amacıyla, TED Üniversitesi öğretim üyelerine proje bazında destek sağlanması adına uygulanan bir destek programıdır. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) olarak adlandırılan bu destek, proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılmasını hedefler. Temelde bilimsel araştırma projelerine destek olmakla beraber eğitim-öğretimde yeni yöntemlerin uygulanmasına yönelik projeler de BAP kapsamında değerlendirmeye alınır. Projelerin üniversite bilim politikasını oluşturacak öncelikli araştırma alanları ve konularının tayin edilmesine ışık tutacak nitelikte olması önem taşımaktadır.

 

Kimler Başvurabilir:

 

Proje yürütücüsü TED Üniversitesi öğretim üyesi olmak zorundadır.

 

Değerlendirme:

 

Gelen başvurular ilk olarak BAP komisyonu tarafından değerlendirilir. BAP Komisyonu ihtiyaç duyduğu takdirde bir uzman değerlendirme grubu oluşturup başvurunun değerlendirilmesi için bu gruba danışabilir. Değerlendirmeden geçen projeler Rektörlük ve ÜYK onayı sonunda yürürlüğe girer. Desteklenen projeler TEDÜ web sayfasında duyurulur. Projenin takibi ve kapanış raporunun değerlendirilmesi araştırmadan sorumlu BAP Komisyonu tarafından koordine edilir. Projenin sona ermesini izleyen 3 ay içinde tüm araştırma sonuçlarını içeren kesin rapor komisyona verilmelidir (Örnek Proje Sonuç Raporu formatı kullanılabilir). Ayrıca araştırma devam ederken bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri, varsa ara yayınların birer örneği de bu raporla birlikte sunulur. Projeden çıkan yayınlarda TED Üniversitesi BAP desteği proje numarası ile belirtilmelidir. Bu kapsamdaki yayınların, yayınlandığı tarihten itibaren iki ay içinde BAP komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı TED Üniversitesi’ne aittir.

 

Başvuru:

 

Başvurular için TEDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri başvuru formu kullanılır. Başvuru formları basılı kopya olarak son başvuru tarihinden önce TED Üniversitesi Rektörlük Özel Kalemi’ne teslim edilecektir. Proje, Etik Kurul onayını gerektiriyorsa proje başvuru formuna Etik Kurul onay belgesinin eklenmesi gereklidir. Projeler Türkçe ya da İngilizce olarak sunulabilir.

 

Proje kapsamında satın alınması istenen makine ve teçhizatın gerekçeleri, üniversitenin araştırma potansiyeline olası katkıları ve Başvuru Formunda yer alan diğer alanlar tam olarak doldurulmalıdır. Proje için istenen teçhizat, yazılım ve donanımlar için proforma faturalar başvuru formuna eklenmelidir. Proje kapsamında alınan her türlü demirbaş, proje bitiminde ilgili bölümün demirbaşı olarak Bölüm Başkanlığı’na devredilir. Benzer şekilde proje kapsamında alınan kitaplar, proje raporunun teslimiyle birlikte Üniversite Kütüphanesi’ne verilir.

 

Başvuru Dönemleri:

2015-2016 Akademik Yılı Başvuru Dönemi Takvimi:
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2015, (17:00)

Bilgi İçin:

BAP Komisyonu
Figen Çok
E: figen.cok@tedu.edu.tr
T: (312) 585 01 02

Nergiz Dinçer
E: nergiz.dincer@tedu.edu.tr
T: (312) 585 00 38

Derin İnan
E: derin.inan@tedu.edu.tr
T: (312) 585 00 21