Ders İçerikleri

CIT 301
Yurttaş Katılımı
(0+0+0) 3 Kredi / 4 AKTS
Proje Döngüsü Yönetimi temel prensipleri. Aktif yurttaşlık. Gönüllülük. Katılımcı demokrasi. Yurttaş katılımı. Sivil toplum örgütleri. Hükümet dışı, hükümetler arası ve kar amacı gütmeyen aktörler. Sosyal sorun ve çözüm analizi. Açık jüri ve açık sunum faaliyetleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CIT 302
Sosyal İnovasyon - Anlam, Bağlam ve Prat
(0+0+0) 3 Kredi / 4 AKTS
Sosyal girişimcilik. Sosyal inovasyon. Kamu sektörü inovasyonu. Kentsel sosyal inovasyon. Dijital sosyal inovasyon. Açık inovasyon. Maker ve sosyal maker hareketleri. Ağ girişimciliği. Etki ağları. Sosyal etki. Açık tartışma ve simülasyon faaliyetleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CIT 310
Bilim Felsefesine Giriş
(0+0+0) 3 Kredi / 4 AKTS
Eleştirel düşünme. Bilimsel bilgi. Bilimsel yöntem. Epistemoloji. Kuşkuculuk. Paradigma değişimi. Yanlışlamacılık. Tümdengelim. Tümevarım. Nedensel indirgemecilik. Çıkarım kuralları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CIT 340
Kurumsal Sorumluluk Kavramı ve Uygulamal
(0+0+0) 3 Kredi / 4 AKTS
Kurumların toplumsal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarının analizi. Sürdürülebilir kalkınma. Kurumsal vatandaşlık kavramı. Küreselleşmenin iş dünyasına etkisi. Kültürel algıların kurumsal sorumluluğa etkisi. Finansal olmayan raporlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
LIT 320
Büyük Yazarların Mektup ve Günlükleri
(0+0+0) 3 Kredi / AKTS
Büyük yazarların gerçek yaşam deneyimlerine dayanan kurgu dışı metinlerin eleştirel okuması. Mektup, günlük, anı ve gezi yazıları gibi, akademik okur-yazarlığı ve yeni düşünceleri geliştiren çeşitli metinlerin analizi. Eleştirel düşünme ve değerlendirme becerilerini yazma etkinlikleri yoluyla uygulama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
LIT 430
Büyük Yazarların Mektup ve Günlükleri
(0+0+0) 3 Kredi / 4,5 AKTS
Toplumsal yapı, toplumsal kurum, toplumsal değişim ve toplumsal sorun üzerine temel kavramlar. Edebiyat ve toplum ilişkisinin tarihi ve kuramsal temelleri. Aile, eğitim, ekonomi, siyaset ve din kurumlarına ilişkin toplumsal sorunların, dünya edebiyatının başlıca yapıtları üzerinden eleştirel yöntemle incelenmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 110
Siyaset Çalışmalarına Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Siyaset çalışmalarına ve siyasetin farklı alanlarına giriş. Temel fikirler, pratikler ve aktörler. Siyasal olguların analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 118
Politik Sinema - Temel Örnekleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sinema üzerinden toplumsal ve siyasal meseleler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 213
Siyasal Kavramlar ve Süreçler
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Siyaset biliminin temel kavramları, yaklaşımları ve kuramları. Siyasal katılım. Siyasal partiler ve çıkar grupları. Siyasal kültür. Siyasal sosyalleşme. Hükümet sistemleri. Devlet ve bürokrasi. Uluslar, milliyetçilik ve vatandaşlık.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 214
Siyasal Akımlar
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Siyasal akımlar ve bağlantılı hareketler. Milliyetçilik, muhafazakarlık, liberalizm, Marksizm, sosyal demokrasi, anarşizm, feminizm, çevrecilik
Önkoşul: PSIR 213
Eşkoşul: YOK
PSIR 221
Global Çevre Sorunları
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Küresel çevre sorunları ve politikalar. Kapitalist büyüme stratejileri ve çevre sorunları. Uluslararası koruma antlaşmaları ve devletlerin politikaları. Sivil toplum insiyatifleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 226
Kadın Hareketi:Karşılaştırmalı Bir Perspektif
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
20. yüzyılda dünya genelinde kadın hareketlerinin gelişimi ve mevcut durumu. Orta Doğu, Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 231
Osmanlı Devleti ve Toplumu I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik dönemde siyasi ve sosyo-ekonomik yapısı. İdari yapı. Askeri yapı. Dış ilişkiler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 232
Osmanlı Devleti ve Toplumu II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Osmanlı İmparatorluğu’nun, duraklama ve çözülme dönemlerinde siyasi ve sosyo-ekonomik yapısı. Yapılardaki değişimler ve Osmanlı çöküşünün temelleri. İdari ve askeri yapıların dönüşümü. Milliyetçi ayaklanmalar. Merkez-çevre ilişkileri. Dış ilişkiler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 263
Hukukun Temel İlkeleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Hukukun temel kavramları ve ilkeleri. Hukuk ve toplumsal düzen. Hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı. Türk yargı sistemi. Normların ve yorumlama yöntemlerinin uygulanması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 266
Türk Anayasa Hukuku
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde anayasal gelişmeler. 19. yüzyıl Osmanlı anayasal hareketleri. 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının karşılaştırmalı analizi.
Önkoşul: PSIR 263
Eşkoşul: YOK
PSIR 271
Modern Devletin Oluşumu
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Modern devletin kökenleri, tarihsel evrilişi ve işlevleri. Liberal ve Marxist devlet kuramları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 291
Global Siyaset
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Devletler ve bölgeler arası siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkileri. Uluslararası sistemin yapısı. Uluslararası aktörler ve rolleri. Barış, çatışma ve güvenlik. Diplomasi. Uluslararası hukuk ve örgütler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 292
Uluslararası İlişkiler Kuramı
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Uluslararası İlişkiler alanında klasik ve eleştirel teoriler. İdealizm- liberalizm, neo-liberalizm, realizm, Marksist ve neo-Marksist yaklaşımlar, inşacılık feminizm, İngiliz Okulu, postmodern yaklaşımlar
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 294
Uluslararası Örgütler
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Uluslararası örgütlerin kurumsal yapıları, politika yapma süreçleri ve işlevleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 311
Eleştirel Güvenlik Çalışmaları
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Soğuk Savaş öncesi, Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında güvenlik nosyonu. Klasik ve eleştirel güvenlik yaklaşımları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 323
Medya ve Uluslararası Siyaset
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Medyanın uluslararası ilişkilerde rolü. Medya teorileri. Medya-güç ilişkisi. Hükümetlerin aracı olarak medya ve hükümetlere karşı direniş aracı olarak medya.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 335
Modern Türkiye'nin Oluşumu
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Modern Türkiye’nin oluşumuna yön veren toplumsal ve siyasal dinamikler. Osmanlı modernleşmesi. Erken Cumhuriyet döneminde toplumsal ve siyasal gelişmeler. Modernleşme. Devlet-toplum ilişkisi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 336
Çağdaş Türkiye'de Siyaset
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çok partili hayata geçiş sürecinden günümüze Türk siyasal hayatına yön veren gelişmeler. Demokratikleşme. Siyasal partiler ve katılım. Toplumsal ve siyasal hareketler. Ordunun siyasal süreçlerdeki rolü. İdeolojiler. Kimlik politikaları.
Önkoşul: PSIR 335
Eşkoşul: YOK
PSIR 341
Balkan Tarihi ve Politikası
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Balkan siyaseti ve bölgesel sorunlar. Balkan devletlerinin günümüzdeki durumları açısından belirleyici olan temel politik, sosyal ve ekonomik gelişmeler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 344
Modern Rusya'da Siyaset
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
20. yüzyılda Rusya’da siyaset. Bolşevik Devrimi. Stalin döneminde ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmeler. Perestroika ve Glasnost. Günümüz Rusya’sında siyasal ve ekonomik gelişmeler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 346
Almanya'da Siyaset ve Dış Politika
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
20. yüzyıl Almanya’sında siyasal yapı ve dış politika. Weimar Cumhuriyeti, faşizmin doğuşu ve evrilişi. İkinci Dünya Savaşı sonrası Doğu-Batı bölünmesi. Birleşme süreci. Dış ilişkiler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 347
Latin Amerika'da Siyaset
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Latin Amerika’da siyasal meseleler ve çatışmalar. Bölge ülkelerinin ekonomik ve siyasal yapılarının karşılaştırmalı analizi. Latin Amerika’nın ekonomi politiği. Bölgesel örgütlenmeler ve insiyatifler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 351
Siyasal Düşünce Tarihi I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Klasik dönem ve ortaçağ siyasal düşüncesi. Socrates, Plato, Aristotle, Cicero, St. Augustine ve St. Thomas Aquinas’ın siyasal düşünceleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 352
Siyasal Düşünce Tarihi II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Rönesans hareketinden Aydınlanma çağına Modern siyasal düşünce. Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Jean- Jacques Rousseau, Edmund Burke, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Hegel ve Karl Marx’ın siyasal düşünceleri
Önkoşul: PSIR 351
Eşkoşul: YOK
PSIR 355
Sosyal Teori
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Karl Marx, Max Weber ve Emile Durkheim’ın eserlerine referansla klasik sosyal teoriye giriş.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 358
Kimliğin Ekonomi Politiği
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Etnik, dini, ırk ve cinsiyet temelli ayrımcılıkların iktisadi yönü. İktisadi eşitsizlik-ayrımcılık ilişkisi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 367
Devletler Umumi Hukuku
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Devletler umumi hukukuna giriş. Uluslararası hukukun tarihsel gelişimi ve kaynakları. Uluslararası hukukun özneleri. Egemenlik ve devlet. Devlet yükümlülükleri, yetkileri ve diplomatik koruma alanları. Anlaşmalarla ve başka yollarla hukuk oluşumu. Uluslararası yargılama. Kuvvet kullanımı. İnsan haklarının korunmasına yönelik mekanizmalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 368
Devletler Özel Hukuku
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Devletler özel hukukuna giriş. Kanunlar ihtilafı, milletlerarası yetki kuralları, yabancılar ve vatandaşlık hukuku. Türk vatandaşlık hukuku ile yabancılar hukukuna ilişkin temel kavram ve ilkeler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 374
Karşılaştırmalı Siyaset
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Karşılaştırmalı siyaset alanındaki temel kavram ve kuramsal yaklaşımlar. Demokrasi- kırılmalar ve geçişler. Siyasal yapılar ve kurumlar. Siyasal partiler ve parti sistemleri. Toplumsal hareketler. Sınıf analizi. Sistem analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 377
Toplumsal ve Siyasal Hareketler
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Toplumsal ve siyasal hareketlerin kökenleri, dinamikleri ve sonuçları. Reform, devrim, toplumsal hareket teorileri ve yaklaşımlar. Tarihsel olarak önemli örnekler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 381
Avrupa Birliği Siyaseti
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Avrupa Birliği (AB)’nin tarihsel gelişimi ve siyasi entegrasyon. AB’nin kurumsal yapısı. AB ortak politikaları. Genişleme süreçleri. Göç politikaları, demokrasi, kimlik, milliyetçilik gibi temel siyasal meseleler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 384
Turkey – Avrupa Birliği Bütünleşmesi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci. Türkiye-Avrupa ilişkilerinin tarihsel arka planı ve hukuki boyutları. Türkiye’nin Avrupa Birliği genişleme sürecindeki pozisyonu. Türkiye’nin üyeliğine ilişkin tartışmalar. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin iç politikadaki yansımaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 387
Güney Avrupa'da Siyaset
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İspanya, Portekiz, Yunanistan ve İtalya’da 19. ve 20. yüzyıllarda deneyimlenen siyasal ve ekonomik dönüşümlere referansla siyaset.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 392
Barış Çalışmaları ve Çatışmaların Çözümlenmesi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Barış ve çatışma konularında temel yaklaşımlar teoriler ve modeller.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 394
Diplomasi Tarihi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Uluslararası politika tarihine giriş. Diplomasi olgusunun kurumsal anlamda ortaya çıkışı ve günümüze kadar olan tarihsel seyri. 16. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan gelişmeler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 395
Uluslararası Ekonomi Politik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İktisadi ve siyasi iktidarın küresel dağılımı. Klasik, neo-klasik ve yeni iktisat kuramları temelinde küresel iktisadi düzen. Bölgesel entegrasyon ve küresel iktisadi sistem içerisinde ulus devletin konumu. Uluslararası ticaret ve para sistemi. Çok uluslu şirketler. Kuzey-Güney ilişkileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 398
Eleştirel Uluslararası İlişkiler Kuramları
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Hegel, Marks, Gramsci, Frankfurt Okulu. Feminist uluslararası ilişkiler kuramı. Post-yapısalcı yaklaşım. Eleştirel küreselleşme kuramları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 400
Yaz Stajı
(1+0+0) 1 Kredi / 3 AKTS
Uluslararası İlişkiler konusunda tecrübe kazanmak üzere bir kuruluşta en az 10 iş günü yaz stajı
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 401
Araştırma Yöntemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Epistemolojik, nicel ve nitel araştırma yöntemleri. Bilimsel yöntem. Problem tanımlama süreci ve değişkenlerin sınıflandırılması. Örnekleme teknikleri. Veri toplama süreci.
Önkoşul: MATH 233
Eşkoşul: YOK
PSIR 402
Mezuniyet Projesi ve Seminer
(3+0+0) 3 Kredi / 8 AKTS
Araştırma önerisi tasarlama ve yazma. Danışman gözetiminde analitik bir bitirme projesi hazırlama. Yazılı ve sözlü sunum.
Önkoşul: PSIR 401
Eşkoşul: YOK
PSIR 422
Dünya Siyasetinde Güncel Konular
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Günümüz dünya siyasetinde bölgesel ve küresel meseleler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 425
Enerji Politikası
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Küresel ölçekte enerji olgusunun ekonomik ve siyasi boyutları. Dünyada enerji tüketimi. Enerji kaynaklarının coğrafi dağılımı ve erişilebilirliği. Enerji üreten ve tüketen ülkeler. Küresel enerji politikaları. Yenilenebilir enerji kaynakları. Enerji verimliliği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 428
Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Küresel düzeyde etnik ve milliyetçi çatışmalar. Teorik modellerin çeşitli milliyetçi ve etnik hareketlere uygulanması. Ulus ve milliyetçilik ilişkisi. Modernleşme sürecinde milliyetçiliğin işlevleri. Milliyetçiliğin bir ideoloji ve hareket olarak tarihsel seyri. Ulus- devletin krizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 429
İnsan Hakları ve Dünya Siyaseti
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Kavramsal ve kuramsal açılardan insan hakları. İnsan haklarının tarihsel temelleri. Modern insan hakları rejiminin gelişimi. Haklar kavramı konusundaki ihtilaflar. Farklı siyasi ve kültürel ortamlarda evrensel ahlaki standartlar konusundaki sorunlar. İnsan haklarının korunmasında Birleşmiş Milletler’in, hükümetler arası ve hükümet dışı örgütlerin rolü.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 432
Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Temaları
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Cumhuriyet Türkiyesi’nde siyasal düşünce. Kemalist, milliyetçi, muhafazakar, liberal, sol/sosyalist ve İslamcı düşünce gelenekleri, temel argümanları ve siyasal projeleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 439
Türk Dış Politikası
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Türk dış politikasını yönlendiren tarihsel, iktisadi ve siyasi etkenler. 18. Yüzyıldan günümüze Türkiye’nin dış politika tercihleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 443
Modern Orta Doğu Tarihi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Modern Orta Doğu siyasi tarihine bir giriş. 18. yüzyıl sonlarından günümüze siyasal gelişmeler. Bölgeye Batı’nın nüfuzu. Osmanlı İmparatorluğu, İran ve Mısır’da modernleşme hareketleri ve devrimler. 1. Dünya Savaşı ve sonrasında ortaya çıkan devletler. Arap-İsrail çatışması. Kürt meselesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 444
Orta Doğu’da Kültür ve Toplum
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Orta Doğu toplumları ve kültürleri. Toplumsal cinsiyet, çocuklar, popüler eğlence, mizah ve popüler din pratikleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 447
Rus Dış Politikası
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Soğuk Savaş sonrası dönemde Rus dış politikası. 20. yüzyılın ortalarından günümüze Sovyet-Rus dış politikası. Batı, eski Sovyet ülkeleri ve NATO ile ilişkiler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 449
Amerika’da Siyaset ve Dış Politika
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Amerika Birleşik Devletleri’nde siyasal yapı ve dış politika yapma süreci. Siyasal kurumlar arasında güç dağılımı. Siyasal partiler ve seçim sistemi. Milli güvenlik devleti nosyonu. Dış politika yapma süreci ve lobiler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 453
Siyaset Kuramı
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
20. yüzyıl siyaset kuramı. Liberal, Marksist, post-Marksist, yapısalcı, post-yapısalcı ve post-modernist yaklaşımlar
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 456
İdeoloji ve Siyasal Söylem Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Toplumların ve öznelerin düşünme ve algılama biçimlerinin oluşumu ve çözülmeleri. Benlik teknolojileri -Foucault sosyolojisi. Psikanaliz. Post-yapısalcı metodoloji
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 458
Sanat ve Politika
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
20. yüzyılda siyaset ve sanat arasındaki etkileşim. Sanatın politik mesaj yaratma, propaganda ve kitle mobilizasyonundaki rolü. Toplumsal ve siyasal hafıza oluşumunda bir araç olarak sanat. Devletlerin sanat ve sanat eserleri konusundaki politikaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 461
Avrupa Birliği Hukuku
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Avrupa Birliği (AB) hukuku ve hukuk düzeni. AB hukukunun kaynakları: antlaşmalar ve uluslararası hukuk. AB hukukunun ulusal hukukla ilişkisi. AB’de yasa yapma süreci. AB hukukunun sınırları. AB vatandaşlığı. Sosyal ve ekonomik düzenlemeler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 464
Uluslararası Deniz Hukuku
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Uluslararası deniz hukukunun gelişimi ve kanunlaştırılma süreci. İçsular, karasuları, takımada suları, uluslararası boğazlar, bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, uluslararası deniz yatağı ve açık denizler gibi yetki alanları. Deniz sınırlandırmalarına ilişkin tartışmalar. Deniz güvenliği ve deniz sınırlandırmalarıyla ilgili uluslararası sorunların barışcıl çözümü.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 469
Uluslararası Hukukun Siyaseti
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Siyaset ve uluslararası hukuk arasındaki etkileşim. Uluslararası politikanın uluslararası hukuk kurumu üzerindeki kurucu etkisi. Hukukun siyasetin yapılanmasında ve ifadelendirilmesindeki rolü.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 476
Post-koloniyal Çalışmalar
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sömürgecilik ve Avrupa merkezciliği sorgulayan düşünce akımları. Edward Said, Frantz Fanon, Gayatri Spivak ve Homi Bhabha gibi düşünürlerin savları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 491
Dış Politika Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Dış politika alanında karar verme süreçleri. Süreci yönlendiren siyasal, toplumsal, ekonomik ve psikolojik etkenler. Karar alma modelleri. Uluslararası kriz yönetimi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 492
Uluslararası Politikada Etik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Uluslararası politika alanında geçerliliği olan etik sorunlar. Ahlakın kaynakları ve etik bir bakış açısı için gerekli olan temel kılavuz. Egemenlik, haklı savaş ve insan hakları. Kültürel görecelik. Özel ve kamusal ahlak.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSIR 499
Konferanslar, Modeller, Simulasyonlar
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çeşitli uluslararası konferanslara ve simülasyonlara katılıma yönelik hazırlık çalışmaları. Uluslararası örgütler ve diplomasi. Retorik ve sunum teknikleri. Simulasyon provaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK