Ders İçerikleri

PSY 102
Genel Psikoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İnsan Davranışına ve zihnine genel bakış; sinir sistemi, bilinçlilik, öğrenme,bellek,gelişim,duygu,psikopataloji,toplum ve kültür. PSY 102 tüm psikoloji derslerinin ön koşuludur.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 104
Psikoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Psikolojinin tanımı ve alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.); psikolojinin biyolojik temelleri; duyum ve algılama; büyüme ve gelişme; öğrenme; bellek; zekâ; kişilik ve kuramları; normal dışı davranışlar; güdülenme; duygular; birey üzerine etki eden sosyal etmenler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 200
Psikolojide Seçme Konular
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Psikolojinin güncel çalışma ya da uygulama alanlarından birinin daha yakından tanıtılması.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 203
Araştırma Yöntemleri
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkındaki teorik bilgiler ve teknikler, hipotez kurma ve örneklem oluşturma.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 204
Araştırma Yöntemleri II
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Korelasyonel ve deneysel desenler. Araştırma desenlerinde kontrol ve güvenirlik ve geçerlik ile ilgili konular. Karmaşık desenler. Araştırma sonuçlarının analizi ile ilgili temel konular. Araştırmada etik. Araştırma raporu yazma.
Önkoşul: PSY 203
Eşkoşul: YOK
PSY 210
Bilişe Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Bilişsel süreçlerin tanıtımı. Bilişsel psikolojinin ortaya çıkmasını sağlayan gelişmelerin tarihi. Dikkat ve algıya genel bakış. Temel hatırlama süreçler'. Hafıza uygulamaları. Dil ve düşünme.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 217
Deneysel Psikoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Duyum ve algı ile ilgili teorik ve uygulamalı konulara giriş. Klasik koşullanma, operant koşullanma ve sosyal öğrenme konularında ortaya konan davranışsal ve bilişsel yaklaşımlarla ilgili teoriler ve araştırmalar.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 221
Yaşam Boyu Gelişim I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yaşam boyu gelişimin temel ilke ve kuramları. Doğumöncesi dönemden ergenliğe fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişiminde yeni araştırma bulguları.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 222
Yaşam Boyu Gelişim II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yaşam boyu gelişim bakış açısı ile ergenlikten ölüme kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi.
Önkoşul: PSY 221
Eşkoşul: YOK
PSY 232
Sosyal Psikoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sosyal psikolojinin temel yaklaşımları ve konuları; ikna ve sosyal etki, çekicilik, arkadaşlık ve yardım etme,saldırganlık, tutum ve önyargı.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 240
Travmatik Stres
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
"Travma psikolojiyi" alanının tanıtımı. Travmatik stresin neden ve sonuçları. Doğal ya da insan eliyle yaratılan afetler, şiddet ve istismar, ölümcül hastalıklar gibi travmatik olayların psikososyal etkileri. afetlere yönelik psikososyal müdahaleler.
Önkoşul: PSY 104
Eşkoşul: YOK
PSY 303
Sağlık Psikolojisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin sağlıklı yaşam tanıtımıyla ve hastalıkları önlemeyle nasıl etkileştiğinin, ve insanların stresle ve acıyla nasıl etkili şekilde baş edebileceklerinin incelenmesi ile ciddi sağlık sorunları olan insanların toparlanması, rehabilitasyonu ve psikolojik uyumları gibi konuların çalışılması.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 308
Psikolojide Test ve Ölçme
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Psikolojide ölçme, değerlendirme ve ilgili temel kavramlara ilişkin kuramsal bilgi aktarımı ve belirli ölçme araçlarıyla uygulamalar.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 313
Fizyolojik Psikoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Algı, bellek, dikkat ve öğrenme ve duygularda beyin süreçleri.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 314
İnsan Belleği
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İnsan belleğiyle ilgili temel süreçler. Bozucu etki kuramı, kısa ve uzun süreli bellek ayırımı, semantik bellek, çalışma belleği, otobiyografik bellek, amnezi ve örtük bellek konularının kapsanması.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 315
Beyin, Biliş ve Davranış
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Dikkat, bilgi temsili, hatırlama, öğrenme, dil, mukame ve problem çözme gibi bilişsel alanlarda ortaya konan teoriler ve araştırmalar.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 323
Ergen Gelişimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ergenlerde fiziksel, bilişsel ve sosyal duygusal alanlarda gelişimsel değişimler ve ergenin gelişimsel sorunları. Ergen gelişiminin bireysel, bağlamsal ve kültürel yönlerine özel bir vurgu.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 331
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
E/Ö Psikolojisinin tanımı, tarihçesi ve iş analizi, iş performansı, iş doyumu, personel seçimi gibi temel konuları.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 332
Grup Psikolojisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bireylerin kendilerini bulundukları gruplarla nasıl ilişkilendirdikleri. Liderlik rolleri, grup baskısı, ve güven ilişkisi.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 340
Aile Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sistem Yaklaşımı ve Aile Gelişim Kuramı temelinde aile sisteminin ele alınması. Aile Sistemleri Kuramı’nın temel kavram ve önermeleri. Aile yaşam döngüsünün evreleri ve her bir evreye özgü aile içi örüntüler, süreçler ve dinamikler.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 341
Kişilik Kuramları
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Psikanalitik ve öğrenme teorileri, kişisel özellik teorileri, sosyal- öğrenme teorileri ve insancıl Psikanalitik ve öğrenme teorileri, kişisel özellik teorileri, sosyal-öğrenme teorileri ve insancıl teoriler gibi kuramları içeren temel kişilik kuramları. Kişiliğin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 342
Psikopatoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Stres bozuklukları, anksiteye bozuklukları ve depresyon, şizofreni ve bağımlı davranışları gibi prikolojik bozukluklarla normal davranışın ayırt edilmesi. Psikolojik problemlerin ve bozuklukların nedenleri ve tedaviler.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 343
Klinik Psikolojisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Psikopatolojinin değerlendirilmesi ve normal dışı davranışların tedavisinde yaklaşımlar. Klinik psikolojinin modern toplumdaki yeri, güncel teoriler ve yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 400
Bireysel Çalışma
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sırasıyla şu adımları kullanarak bir araştırma projesi yapmak: Literatür taraması, hipotez oluşturma, önerilen çalışma desenini oluşturma, sonuçları analiz etme ve çalışmanın raporunu yazma.
Önkoşul: PSY 104 VE PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 401
Trafik Psikolojisine Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Algı, dikkat, öğrenme, hatırlama, karar verme ve hareketi kontrol etme gibi araba sürme sırasında kullanılan bilişsel süreçler ve bu süreçlerin nasıl kullanıldığı ve sürüş yeteneklerini nasıl etkilediği.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 402
Mezuniyet Projesi ve Seminer
(3+2+0) 4 Kredi / 8 AKTS
Bağımsız bir araştırma yürütme. Bir danışman gözetiminde, psikoloji yazınının öğrencinin seçtiği bir alanında uzmanlık kazanma ve sergileme. Analitik araştırma makalesi hazırlama. Yazılı ve sözlü sunum yapma.
Önkoşul: MATH 232 VE PSY 204
Eşkoşul: YOK
PSY 404
Adli Psikoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Adli sistemde sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluklarını anlama. Olası etik zorlukların yanı sıra ayrıcalıkların ve gizliliğin sınırları, polis ve soruşturma psikolojisi, karar verme, görgü tanıklığı ve bellek yanılsamaları gibi konular.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 412
Otobiyografik Bellekte Özel Konular
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Otobiyografik bellek alanında temel kuramların ayrıntılı incelenmesi. Otobiyografik belleğin işlevleri, geri çağırma süreçleri, bellek ve travma, kültür ve otobiyografik bellek.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 413
Bilişsel Psikolojide Çağdaş Konular
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bellek, yargı ve karar verme gibi bilişsel psikoloji alanından bir konuya odaklanır.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 421
Bilişsel Gelişim
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bilişsel gelişimin temel kavram, kuram ve araştırma yöntemleri, bebeklikten çocukluğa algı, temsil ve bellekteki değişimi ortaya koyan kritik deneyler.
Önkoşul: PSY 102 VE PSY 221
Eşkoşul: YOK
PSY 424
Ana babalık ve Çocuk Gelişimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Aileye ve ana babalığa farklı kuramsal yaklaşımlar, kültürel bağlamlarda ana babalık, ana babalık ve çocuk gelişimi arasındaki bağlantılar
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 431
Benlik ve Kültür
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Benlik oluşturma ve benliğin işlevselliği hakkındaki önemli teoriler ve bu teorilerin sosyal etkileşim, kültür ve iletişim konularını nasıl ele adıkları.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 432
Uygulamalı Sosyal Psikoloji
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Uygulamalı sosyal psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntemler ve bir proje/deney planlama ve değerlendirme.
Önkoşul: PSY 232
Eşkoşul: YOK
PSY 434
İnsanda Motivasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Motivasyonu sosyal-kişilik bakış açısıyla ele alırken, hedef-odaklı ve gereksinim odaklı teorilere ağırlık verilecektir.
Önkoşul: PSY 104 VEYA PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 442
Gelişimsel Psikopatoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yaşam dönemlerinde ortaya çıkan duygusal ve davranışsal sorunların, gelişim yönelimli bakış açısıyla ve çocukluk ile ergenlik dönemleri ön plana koyularak incelenmesi.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 445
Klinik Psikolojide Seçme Konular
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Klinik Psikolojide Seçme Konular
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 446
Görüşme Teknikleri
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Klinik psikoloji başta olmak üzere psikolojide görüşme süreçlerine ilişkin temel unsurlar.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 447
Klinik Testler ve Değerlendirme
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Psikoloji uygulamalarında testlerin kullanımı ve etik standartlar. Psikolojik ölçmede kullanılan farklı testler, yararları ve test sonuçlarının yorumlanması.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 448
Travma Psikolojisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Hızla gelişmekte olan "travma psikolojisi" alanının tanıtılması; doğal ya da insan eliyle yaratılan afetler, şiddet ve istismar ve ölümcül hastalıklar gibi travmatik olaylar ardından ortaya çıkan travmatik stresin neden ve sonuçları
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 460
Psikolojide Etik
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Ampirik bulguların, belirsizliğe toleransın, etik davranışların ve standartların incelenmesi ve öneminin tartışılması. Psikoloji alanındaki etik ilkeler ve düzenlemeler ile klinikte ve bilimsel araştırmada etik davranışın edinilmesi.
Önkoşul: PSY 102
Eşkoşul: YOK
PSY 501
İleri Düzey Araştırma Yönt.ve İstatistik
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
İleri regresyon yöntemlerinin derinlemesine kavranması. Basit doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, etkileşimler, kategorik ve sürekli değişkenler ve ilgili konular. SPSS’te analiz yapma, sonuçları yorumlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 504
Araştırma Uygulaması
(1+2+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Öğretim üyeleriyle birlikte çalışarak, araştırma sorusu üretme, araştırma önerisi hazırlama, araştırma yürütme, araştırmasonuçlarını sunma ve araştırma makalesi yazma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 512
Araştırma Yöntemleri
(2+2+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Deneysel Araştırma Yöntemleri. Deney Tasarımı. İstatistiksel Analiz. Anket Tasarımı ve Değerlendirmesi. Nicel ve nitel analiz. İnsan bilgisayar etkileşimi alanında testler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 521
İleri Gelişim Psikolojisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yaşam boyu insan davranışında gözlenen gelişimsel değişmelerin kökeni, doğası ve sürekliliği; gelişimsel bilim alanındaki çağdaş araştırma eğilimleri ve tartışmalar
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 522
İleri Bilişsel Gelişim
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bilişsel gelişimin yapısal, sosyokültürel, evrimsel ve biyolojik kuramsal tartışmalarıyla birlikte ele alınması; bebeklik ve çocuklukta algı ve bellek.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 524
Gelişim, Aile ve Kültür
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Gelişimin kültürlerarası olarak incelenmesi; evrensel ve yerel bulgular, kültürlerarası araştırmalarda yöntem sorunları, sosyal değişim ve kültürlenme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 525
Gelişim Araştırmaları: Yeni Yöntemler ve Desenler
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Gelişim biliminin araştırma yöntemleri, boylamsal ve bağlamsal araştırmalar, gelişimsel ve bireysel farklılıklar, gelişim araştırmalarında değişkenlik ve durağanlık meselesi ve diğer tartışmalar. Araştırma etiği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 526
Ana babalık ve Anababa-Çocuk İlişkileri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ana babalığa geçiş, yaşam boyu ebeveyn çocuk ilişkileri, yaşam boyu gelişim bağlamında ana babalık kuramları ve araştırmalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 540
Klinik Görüşme
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Klinik görüşmenin temellerine yönelik kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve beceri kazandırma. Psikoterapi görüşmelerinde gözetilmesi gereken etik ilkeler, terapist-danışan ilişkisi, klinik görüşmenin yapılandırılması ve görüşmede ele alınması gereken temel konular, klinik formülasyon ve tedavi planı oluşturma ve klinik rapor yazımı .
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 541
Gelişimsel Psikopatoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Psikolojik sorunların insan gelişimi bağlamında incelenmesi. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki sosyal, duygusal ve davranışsal sorunların gelişimsel nedenleri ve sonuçları;çocukluk dönemi psikolojik bozukluklarının özelliklerinin, seyri ve etiyolojisinin, sosyal, bilişsel, biyolojik ve psikolojik etkilere vurgu yapılarak, erken dönem gelişim temelinde ele alınması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 542
Çocuk ve Ergenlerin Klinik Değerlendirme
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Çocuk ve ergenlerin bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan değerlendirilmesi. Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanması, risk altındaki çocukların erken dönemde saptanması. Çocuk ve ergenlere yönelik değerlendirme araçlarının uygulanması, puanlanması, yorumlanması, değerlendirme sonuçlarının raporlanması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 543
Klinik Süpervizyon I
(1+2+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Öğrenciler tarafından izlenen vakaların süpervizöre sunulması. Vaka formülasyonu/yönetimi, terapi planı ve stratejileri, çocuk, ergen ve aile ile terapötik ilişki, konsültasyon ve etik konular gibi klinik uygulamaya ilişkin konuların süpervizör ile birlikte ele alınması ve tartışılması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 544
Klinik Süpervizyon II
(1+2+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Öğrenciler tarafından izlenen vakaların süpervizöre sunulması. Vaka formülasyonu/yönetimi, terapi planı ve stratejileri, çocuk, ergen ve aile ile terapötik ilişki, konsültasyon ve etik konular gibi klinik uygulamaya ilişkin konuların süpervizör ile birlikte ele alınması ve tartışılması. Klinik Süpervizyon I’in devamı niteliğindedir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 545
Süpervizyonlu Klinik Uygulama (Staj I)
(0+0+0) 0 Kredi / 12 AKTS
Uygun görülen klinik bir ortamda, çocuk, ergen ve ailelerle çalışmaya yönelik süpervizyonlu alan deneyimi (staj).
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 546
Süpervizyonlu Klinik Uygulama (Staj II)
(0+0+0) 0 Kredi / 12 AKTS
Uygun görülen klinik bir ortamda, çocuk, ergen ve ailelerle çalışmaya yönelik süpervizyonlu alan deneyimi (staj). Süpervizyonlu Klinik Uygulama (Staj) I’in devamı niteliğindedir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 547
Oyun Terapisi
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çocukluk ve ergenlikteki psikosoyal gelişim sürecinde oyunun yeri ve işlevi;oyunun değerlendirme ve tedavi amaçlı kullanımı; oyun terapisinin öğeleri: oyun terapisi yaklaşımları ve teknikler; farklı ruhsal sorunlara oyun terapisi yoluyla yaklaşım; süpervizyon altında oyun örnekleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 548
Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çocuk ve ergenlere yönelik psikoterapi yaklaşımlarının kuramsal temelleri. Ggözlem, değerlendirme, tanı ve tedavi planı oluşturma. Çocuk ve ergenlik döneminde sık rastlanan gelişimsel, sosyal ve davranışsal sorunların ele alınmasında kanıta-dayalı müdahale yaklaşımları. Çocuk ver ergen psikoterapisinde etik konular. Vaka örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 549
Aile, Krizler ve Travma
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Kriz ve travmanın tanımlanması; ailelerin yaşam döngüsü boyunca karşılaşabilecekleri krizler ve travmatik yaşantılar; ailelelerin psikolojik travma ve krizler karşısında verdikleri tepkiler, kayıplar ve yas süreci, krize ve travmaya müdahale
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 550
Gelişimsel Bakışaçısıyla Aile Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bireyi etkileyen temel sosyal bağlam olarak aile. Sistem Yaklaşımı, Aile Sistemleri Kuramı ve Aile Gelişimi Kuramı. Sistemik bakış açısı. Aile yaşam döngüsünün evreleri ve her evreye özgü örüntüler, süreçler ve dinamikler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 551
Öğrenme Kuramlarının Çocuk ve Ailelere
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bebeklik, çocukluk ve ergenlikteki normal gelişimi ve normal gelişimden sapmaları açıklayan çağdaş davranışçı kuramlar; öğrenme kuramlarının çocukluk dönemi ruh sağlığı sorunlarına ve çocuklar, ergenler ve ailelerine yönelik klinik uygulamalara uyarlanması; çocuk danışanlarla çalışırken öğrenme kuramının katkıları; davranış terapisinin temelleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 552
Aile Terapisi
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sistem yaklaşımı ve aile sistemlerinin gözden geçirilmesi. Aile terapisinin tarihsel kökenleri. Aile terapisindeki başlıca ekoller. Aile terapisi ilke ve yöntemleri. 21. Yüzyılda aile terapisleri. Aile terapisinde güncel yaklaşım ve uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 554
Çocuk, Ergen ve Aile Terapisinde Vaka Formülasyonu
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Vaka örnekleri üzerinden çocuk, ergen ve aile terapisinde klinik vaka formülasyonu. Hipotez kurma. Vaka formulasyonuna dayalı terapi planı oluşturma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 556
Ergenlik Dönemi ve Psikopatolojileri
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ergenlik dönemi ruh sağlığı sorunları ve ilişkili etkenlerin vaka örnekleri ve yaşantısal öğrenme yoluyla incelenmesi. Ergenlik dönemi temel özellikleri. Ergenlikte bağlanma. Ergenlik ve kimlik. Ergenlik ve travma. Ergenlik döneminde sık görülen psikopatolojiler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 560
Klinik ve Araştırma Etiği
(1+0+0) 1 Kredi / 3 AKTS
Psikoloji etiği. Çocuk, ergen ve ailelerle çalışan psikologların uyması gereken etik ilke ve kurallar, klinik uygulamada standartlar, meslek yasası ve hukuksal düzenlemeler, araştırma etiği, etik ikilemlerin ele alınması, etik olgu örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 591
Teze Hazırlık Semineri
(0+0+0) 0 Kredi / 8 AKTS
Tez konusunu belirleme, problem tanımlama. Literatür taraması, veri toplama ve yöntem araştırma gibi teze hazırlık çalışmaları. Tez önerisini seminer şeklinde sunma. Program kapsamında düzenlenen seminerlere katılım.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 592
Yüksek Lisans Tezi
(0+0+0) 0 Kredi / 20 AKTS
Bir öğretim üyesinin danışmanlığında gerçekleştirilen yüksek lisans tezi. Tez çalışmasının yürütüldüğü dönemlerde bu derse kayıt yaptırılır. Tezin, jüri önünde sözlü ve yazılı olarak başarıyla savunulması gerekir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK