Ders İçerikleri

ECON 101
Ekonomi I
(3+1+0) 4 Kredi / 6 AKTS
Ekonomi esaslarına giriş. Piyasa yapıları. Ekonomik aktörler. Dış ticaret kazançları. Arz ve talep. Hükümet müdahalesi. Tüketici davranışları. Piyasalar ve fiyatlandırma mekanizması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 102
Ekonomi II
(3+1+0) 4 Kredi / 6 AKTS
Makroekonomiye giriş. Milli gelir. Milli gelir belirleme teorileri. Çıktı, istihdam, işsizlik, faiz oranı ve enflasyonun belirlenmesi. Para politikası.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 110
Ekonominin İlkeleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 201
Oyun Teorisi ve Strateji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Oyun teorisinin temel tanımları ve terminolojisi. Oyunların kurgulanması. Çözüm kavramları. Nash dengesi. Karma stratejiler. Tutsak ikilemi oyunları. Tarafların stratejik davrandığı ve bilgi asimetrisi altındaki oyunlar. Oyun teorisini hukuk, kamu, politika, diplomasi, işletme, yönetim ve ekonomik davranış alanlarına uygulama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 211
Mikroekonomi I
(3+1+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Mikroekonomik teorinin formal araçlarının tanıtılması. Bu araçlar tüketicilerin harcama kararlarının, firmaların üretim kararlarının ve piyasaların işleyişinin analizinde kullanılacaktır. Talep ve arz analizi, üretim ve maliyet analizi ve rekabet gibi temel teoriler anlatılacaktır. Bu dersin temel amaçlarından biri mikroekonominin temel prensiplerine vurgu yapmak ve bunların günlük hayattaki uygulamalarına değinmektir.
Önkoşul: MATH 101 VEYA ECON 110 VEYA ECON 101 VEYA MATH 111
Eşkoşul: YOK
ECON 212
Mikroekonomi II
(3+1+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Mikroekonominin formal araçları. Tekel ve monopsoni. Fiyat farklılaştırması, tekelci rekabet ve oligopol. Oyun kuramı ve stratejik davranış. Belirsizlik ve bilgi. Genel denge. Dışsallıklar ve kamul malları gibi Kamu ekonomisi konuları
Önkoşul: ECON 211
Eşkoşul: YOK
ECON 221
Makroekonomi I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Makroekonomi ve milli gelir hesaplaması. Keynesgil Teori ve Klasik Teori. Kapalı ekonomi varsayımı altında Keynesgil makroekonominin sabit fiyatlar ve değişken fiyatlar altında analizi. İşgücü piyasası ve Phillips Eğrisi. Açık ekonomi ve Mundell-Fleming analizi. Temel makroekonomik değişkenlerin analizi.
Önkoşul: ECON 102 VEYA ECON 110
Eşkoşul: YOK
ECON 222
Makroekonomi II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Makroekonomik teoriyi güncel politika konularına uygulama. Makroekonominin incelenmesinde analitik araçların kullanımı. Politika yapıcıların makroekonomik sorunlara yaklaşımı. İşsizlik ve enflasyon. Uyarlayıcı ve rasyonel beklentiler. Rasyonel beklentiler altında politika etkinliği. Merkez bankasının bağımsızlığı. Büyüme teorisi.
Önkoşul: ECON 221
Eşkoşul: YOK
ECON 300
Yaz Stajı I
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Ekonomi konusunda tecrübe kazanmak üzere bir işletme veya kuruluşta en az 20 iş günü yaz stajı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 303
Matematiksel Ekonomi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İleri seviyede ekonomik analiz için matematiksel yöntemler. Eşitsizlik kısıtı altında optimizasyon. Dinamik ekonomik modeller. Fark ve diferansiyal denklemler ve dinamik optimizasyon. Optimal kontrol teorisi.
Önkoşul: MATH 102
Eşkoşul: YOK
ECON 321
İleri Makroekonomi Teorisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Makroekonomide matematiksel modelleme. Nesiller-arası tüketim-tasarruf ve çalışma-serbest zaman seçimi. Dışsal büyüme. Neo-klasik büyüme modellerine giriş. İş çevrimleri. İşsizlik teorileri.
Önkoşul: ECON 222
Eşkoşul: YOK
ECON 322
Kalkınma İktisadı
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Mali disiplin tartışması. Para politikası rejimleri. Döviz kuru ve bankacılık krizleri. Parasal birlikler. Sermaye hareketlerinin yönetimi. Döviz kuru rejimi seçimi. Kamu sermayesi ve büyüme. Eşitsizlik ve yoksulluk. Mikrofinans. Dış yardım ve gelir dağılımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 331
Ekonometri I
(3+0+2) 4 Kredi / 6 AKTS
Ekonomik sorunlar ve istatistik teorisinin varsayımları arasındaki tkileşimler. Ekonomik modellerin ifade edilmesi, tahmin edilmesi, ve ınanması. Tek değişken ve çok değişkenli regresyon teknikleri. Belirleme eorisi ve çıkarsamaya ilişkin konular. Fonksiyonel formlar, pesifikasyon hatalarının analizi. Çoklubağlantı ve değişen varyans tespiti. Kukla değişkenlerin kullanımı
Önkoşul: MATH 232
Eşkoşul: YOK
ECON 331_O
Ekonometri I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonomik sorunlar ve istatistik teorisinin varsayımları arasındaki tkileşimler. Ekonomik modellerin ifade edilmesi, tahmin edilmesi, ve ınanması. Tek değişken ve çok değişkenli regresyon teknikleri. Belirleme eorisi ve çıkarsamaya ilişkin konular. Fonksiyonel formlar, pesifikasyon hatalarının analizi. Çoklubağlantı ve değişen varyans tespiti. Kukla değişkenlerin kullanımı
Önkoşul: MATH 232
Eşkoşul: YOK
ECON 332
Ekonometri II
(3+0+2) 4 Kredi / 6 AKTS
İki değerli bağımlı değişken modelleri tahmini. Araç değişken tekniğinin kullanılması. Tahmin modellerine giriş. Zaman serisi verilerinin analizi. Zaman serisi verilerinde ardışık bağımlılık ve değişen varyans tespiti. Zaman serisinde durağanlık ve eşbütünleşme tanımlanması. Zaman serisi modellerinde nedensellik.
Önkoşul: ECON 331
Eşkoşul: YOK
ECON 332_O
Ekonometri II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İki değerli bağımlı değişken modelleri tahmini. Araç değişken tekniğinin kullanılması. Tahmin modellerine giriş. Zaman serisi verilerinin analizi. Zaman serisi verilerinde ardışık bağımlılık ve değişen varyans tespiti. Zaman serisinde durağanlık ve eşbütünleşme tanımlanması. Zaman serisi modellerinde nedensellik.
Önkoşul: ECON 331_O
Eşkoşul: YOK
ECON 341
Uluslararası İktisat I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Karşılaştırmalı üstünlükler kanunu. Ricardian, Heckscher-Ohlin ve ölçeğe göre artan getiri modelleri. Ekonomik büyüme ve ticaret. Ticaret politikası analizi: tarifeler ve tarife dışı engeller. Ekonomik entegrasyon. Uluslararası faktör hareketleri.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 342
Uluslararası İktisat II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Açık ekonomilerin makroekonomik analizi. Milli gelir muhasebesi ve ödemeler dengesi. Uluslararası finans piyasaları ve enstrümanları. Döviz kurunun belirlenmesine ilişkin teoriler ve bulgular. Uluslararası sermaye hareketleri sistemleri. Finansal krizler ve uluslararası makroekonomik etkileşimler. Kur ve bankacılık krizlerine ilişkin uluslararası tecrübeler.
Önkoşul: ECON 221
Eşkoşul: YOK
ECON 351
Para Teorisi, Politikası ve Bankacılık
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Para ve parasal iktisadın temel modelleri. Finansal piyasalara ilişkin genel değerlendirme. Faiz oranının belirlenmesine ilişkin teoriler. Para arzı ve talebinin analizi. Parasal aktarım mekanizmaları ve ödemeler dengesine parasal yaklaşım
Önkoşul: ECON 221
Eşkoşul: YOK
ECON 352
Finansal İktisat ve Finansal Marketler
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Finansal kavramları anlama. Varlık fiyatlandırma ve modern portfolyo teorileri. Finansal piyasaların işleyişini teorik, deneysel ve pratik açılardan inceleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 361
Ekonomik Düşünce Tarihi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Önde gelen iktisat düşünürlerinin katkıları ve teorilerinin sonraki dönemlerle ilişkileri. Smith, Mill, Hume, Marx, Malthus ve Keynes’in ekonomiye ilişkin düşünceleri. Ekonomistlerin topluma etkileri. Ekonominin prensiplerinin geçmişten modern zamanlara kadar gelişiminin analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 371
Politik Ekonomiye Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Politik olguların analizi için rasyonel seçim teorisi. Oylama sistemleri. Oylama gündeminin yönlendirilmesi. Kamu mallarının temini.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 372
Çevre Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonomik aktiviteler ile çevre arasındaki ilişki. Temel çevre konularının incelenmesi için gerekli ekonomik yöntemler ve araçlar. Sosyal maliyet. Politika araçlarının seçimi. Düzenlemelerin uygulanmasını inceleme. Çevrenin iyileştirilmesinin faydalarının tahmini.
Önkoşul: ECON 211
Eşkoşul: YOK
ECON 373
Avrupa'nın Entegrasyonunun Politik İktisadi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Avrupa’nın entegrasyonunda politika ve ekonominin etkileşiminin anlaşılması. Avrupa’nın entegrasyonunun; tarihinin, gelişiminin ve kurumların ekonomi politikasına ilişkin arka planı. Özel politikalara ve alanlara ilişkin detaylar. Avrupa ekonomilerinin önündeki güçlüklerin analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 400
Yaz Stajı II
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Ekonomi konusunda tecrübe kazanmak üzere bir işletme veya kuruluşta en az 20 iş günü yaz stajı.
Önkoşul: ECON 300
Eşkoşul: YOK
ECON 400_O
Yaz Stajı
(1+0+0) 1 Kredi / 3 AKTS
Ekonomi konusunda tecrübe kazanmak üzere bir işletme veya kuruluşta en az 10 iş günü yaz stajı
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 401
Araştırma Yöntemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Epistemolojik, nicel ve nitel araştırma yöntemleri. Bilimsel yöntem. Problem tanımlama süreci ve değişkenlerin sınıflandırılması. Örnekleme yöntemleri. Veri toplama süreci
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 402
Mezuniyet Projesi ve Seminer
(3+0+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Bağımsız bir araştırma yürütme. Bir danışman gözetiminde, iktisat yazının öğrencinin seçtiği bir alanında uzmanlık kazanma ve sergileme. Analitik araştırma makalesi hazırlama. Yazılı ve sözlü sunum yapma.
Önkoşul: ECON 401
Eşkoşul: YOK
ECON 402_O
Mezuniyet Projesi ve Seminer
(3+0+0) 3 Kredi / 8 AKTS
Bağımsız bir araştırma yürütme. Bir danışman gözetiminde, iktisat yazının öğrencinin seçtiği bir alanında uzmanlık kazanma ve sergileme. Analitik araştırma makalesi hazırlama. Yazılı ve sözlü sunum yapma.
Önkoşul: ECON 401
Eşkoşul: YOK
ECON 403
20inci Yüzyılda Türkiye ve Dünya Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sanayi devriminden günümüze Türkiye ve Dünya ekonomisinde büyüme ve kalkınma. Ekonomik analizleri tarihsel konulara uygulama. Büyük Buhran. Savaşlararası dönem. Bretton Woods Sistemi ve çöküşü. Komünizmin çöküşü. Büyük depresyon ve sonrası Türkiye Ekonomisi.
Önkoşul: ECON 221
Eşkoşul: YOK
ECON 404
Türkiye Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri. Türkiye ekonomisinin güncel konuları ve sorunlarının derinlemesine analizi. Devresel büyüme performansı. Kredi piyasaları. İstihdam. Kayıtdışı sektör. Sanayileşme. Özelleştirme. Şirket finansmanı, dış ticaret, krizler ve AB’ye katılım.
Önkoşul: ECON 221
Eşkoşul: YOK
ECON 405
Ekonomik Politika Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonomik politika tasarım, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde ekonomik analizin rolü. Uygulamalı refah analizi prensipleri, pratikleri ve uygulamaları. Maliyet-yarar teorisi ve uygulaması. Sosyal refah analizi çerçevesinde sağlık politikası, işsizlik sigortası tasarımı ve regulasyon politikaları.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 406
Deneysel İktisat
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bireysel ve etkileşimli (stratejik) karar verme biçimlerini incelemek amacıyla deney kullanma. Rekabetçi piyasalarda riskli alternatifler, fedakarlık ve karşılıklılık, tahsis ve bilgi toplama üzerine seçimler. İşbirliği ve anlaşmalar, ihale süreçleri, koordinasyon stratejileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 411
Tarımsal Ekonomi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Tarım ve gıda piyasalarının iktisadi boyutu. Tarım endüstrisinin yapısı ve işlevi. Temel mikroekonomi ve makroekonomi prensiplerinin tarım sektörüne uygulanması. Türkiye'de ve dünyada tarımın rolü.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 412
Çalışma Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İşgücü piyasalarının analizi. Emek arzı ve emek talebi. Ücretlerin, iş koşullarının ve iş dağılımının belirlenmesi. İşgücü piyasası politikalarının analizi.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 414
Endüstriyel Ekonomi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Piyasa ekonomisi içerisinde firmaların davranışları. Modern kapitalist ekonomilerde devletin müdahale biçimleri. Piyasa yapısı, piyasa davranışları ve piyasa başarımı arasındaki ilişkiler.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 416
Genel Denge ve Refah Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Modern matematiksel bakış açısı ile genel denge teorisi. Sosyal refah düzeyini etkileyen önemli ekonomik faktörlerin anlaşılmasını sağlayacak temel kavramlar. Uygulamalı refah analizi yöntemleri
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 420
Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İş ve toplumsal cinsiyet ilişkisi. Toplumsal cinsiyet ve kalkınmaya teorik yaklaşımlar. Piyasalar, küreselleşme ve toplumsal cinsiyet. İktisadi kalkınmanın toplumsal cinsiyet boyutları. Feminist perspektiften ekonomi disiplini. Dünyanın farklı bölgelerinde izlenen kalkınma stratejilerinin toplumsal cinsiyete göre farklılaşan etkileri. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikalar. Kalkınma iktisadında toplumsal cinsiyetin önemi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 421
Ekonomik Büyüme
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Neo-klasik ve güncel büyüme modelleri. Solow büyüme modeli ve Cass- Koopmans modeli. İçsel büyüme teorileri. İçsel teknolojik gelişme ve teknolojinin yayılımı.
Önkoşul: ECON 222
Eşkoşul: YOK
ECON 422
Kurumsal İktisat
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Kurumlar ve kurumsal değişim. İşbirliğinin analizi. Kurumlar teorisinde davranışsal varsayımlar. İşlem maliyeti ve kısıtlar. Kurumlar ve ekonomik performans ilişkisi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 424
Cinsiyet, Ticaret ve Yoksulluk
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çalışma ve cinsiyet ilişkisi. Uluslararası ekonomi, cinsiyet, yoksuluk ve gelişmeye teorik yaklaşımlar. Piyasalar, küreselleşme ve cinsiyet. Ticaret deişikliklerinin ve poitikalarının cinsiyetçi etkileri. Kadın ve yoksulluk.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 431
Uygulamalı Ekonometri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonometrik teori ve ekonomik verilerle uygulama. Uygulamalı araştırma ve yorumlama. Ekonometrik ve istatistiki bulguları değerlendirme.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 432
Zaman Serisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Zaman serilerinin analizi için çeşitli istatistiki modeller. Modellerin analizi için kullanılan temel yöntemler. Korrelogram ve örneklem spektrumu. Hareketli ortalama (MA), Otoregressive (AR), ARMA ve ARIMA modeller. Doğrusal yöntem ve modeller için kestirim analizleri.
Önkoşul: ECON 332_O
Eşkoşul: YOK
ECON 434
Panel Veri Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Panel veri setleri ile modellemeyi içeren uygulamalı ekonometri. Birey (firma, kişi, vb.) ve/veya zaman etkilerine sahip modellerin spesifikasyonu, tahmini ve çıkarsaması. Panel veri tahmin edicileri, araç değişken tahmini, sınırlı değişkenlerin en yüksek olabilirlik tahmini.
Önkoşul: ECON 332_O
Eşkoşul: YOK
ECON 451
Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonomide kamu kesiminin rolü. Kamu ekonomisi kavramı. Devletin ekonomiye müdahale sebepleri. Özel sektörün müdahaleye tepkileri. Vergi sistemleri tasarımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 471
Enerji Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çeşitli enerji kaynakları piyasalarının ekonomisi ve bu piyasaların birbirleriyle ve ekonominin bütünüyle olan etkileşimleri. Enerji piyasasına devlet müdahalesi. Fiyat kontrolleri ve düzenlemelerin etkileri. Enerji kullanımı, ekonomik büyüme ve çevre gibi güncel politika konuları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 472
Politik Ekonomide Araştırma Konuları
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Politik ekonomi literatüründe kullanılan teorik ve empirik modeller. Politik ekonomide güncel araştrıma konuları. Ekonomik politikaların belirlenmesi. Kalkınmanın belirleyicileri. Medyanın etkisi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 481
Sağlık Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sağlık ekonomisi teorisi ve uygulaması. İktisadi araçlar kullanarak sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili ekonomik değerlendirme analizi. Sağlık hizmetlerini bir mal olarak değerlendirme. Sağlık ve tıbbi hizmet talebi. Tıbbi bakım hizmeti sağlayan hekim ve hastanelerin davranışlarının ekonomik temelleri. Sigorta piyasasının ekonomik analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 482
Sağlık Politikası
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sağlık politikası yapımı ve uygulaması süreçlerine ve içeriklerine kavramsal ve analitik bir yaklaşım. Sağlık politikası, sağlık sistemleri ve sağlık hizmetlerinin analizi. Sağlık sistemlerini, ekonomik, politik ve sosyal yönleri ile inceleme. Refah politikaları ve onların sağlık sistemine etkileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 484
Anlaşmazlık, Savaş ve Barış Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Şiddet ve barışın ekonomik boyutları. Savaş ve barışın iktisadi açıklamaları. Savaşın ekonomik etkileri ve barışın maliyeti. Çatışma, yoksulluk ve gelişme arasındaki ilişki. Terörizm ve dış politikanın iktisadi analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 490
Ayrımcılık Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Dine, ırka, cinsiyete veya milliyete dayalı farklılık ve ayrımcılık konuları. İşçi ve işveren ayrımcılığı. Piyasa ayrımcılığı. Ekonomi piyasalarında ayrımcılığın göstergeleri, sebepleri ve sonuçları. Ayrımcılık konularına yönelik ekonometri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 491
İşletme Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonomi prensiplerini ve metodlarını firmaların karar verme problemlerine uygulama. Ekonomik prensiplerin iş piyasasına niceliksel ve niteliksel uygulamaları. Talep, maliyetler ve piyasa yapısı. Fiyatlandırma. Ürün seçimi ve kaynak tahsisi. Endüstriyel organizasyon.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 492
Düzenleme ve Antitröst Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Devletin ekonomideki rolü. Devletin müdahele yöntemlerinin bir şekli olarak düzenlemeler ve antitröst yasalar. Bu müdahalelerin sebepleri ve sonuçları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 504
Türkiye Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri. Türkiye ekonomisinin güncel konuları ve sorunlarının derinlemesine analizi. Türkiye’nin büyüme performansı. Sanayileşme. İstihdam. Kayıtdışı sektör. Özelleştirme. Dış ticaret. Para politikası. Maliye politikası. Şirket finansmanı, ve kredi piyasaları. Ekonomik Krizler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 506
Deneysel İktisat ve Finans
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bireysel ve etkileşimli (stratejik) karar verme biçimlerini incelemek amacıyla deney kullanma. Deney methodolojisi ve veri analizi. Riskli alternatifler üzerine seçimler. Fedakarlık ve karşılıklılık teorileri. Rekabetçi piyasalarda fiyatlandırma, kaynak dağılımı ve bilgi toplama. İşbirliği ve anlaşmalar, ihale süreçleri, koordinasyon stratejileri. Tercihler ve davranışsal sapmalar. Risk ve zaman tercihlerinin ölçümü. Davranışsal finans.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 511
Mikroekonomi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Tüketici teorisi. Üretici Teorisi. Piyasa yapılarının analizi. Belirsizlik altında karar verme. Oyun teorisi. Genel denge analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 521
Makroekonomi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Nesillerarası tüketim –tasaruf tercihi, büyüme modeli, dışsal büyüme, refah teorisi, emek arzı, iş çevrimleri, işsizlik, maliye politikası, paraa politikası.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 531
Ekonometri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Regresyon ve korelasyon. Çoklu regresyon ve fonksiyonel formlar. Çoklu varyans. Çoklubağıntı. Otokorelasyon. Sınırlı değişkenli modeller. Zaman serileri analizi ve durağanlık.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 532
Uygulamalı Ekonometri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Eşanlı denklem sistemleri. Araç değişkenleri. Sıralı seçim modelleri. Panel veri analizi. Finansal ekonometri uygulamaları.
Önkoşul: ECON 531
Eşkoşul: YOK
ECON 543
Çokuluslu Şirketler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Çokuluslu Şirket Tanımı. Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY). Firma Yapısı. DYY’nin Belirleyicileri: Kuramsal ve Ampirik. Çokuluslu Şirketlerin Dahil Olduğu Piyasalar. Çokuluslu Şirketlerin Piyasa Giriş Yöntemleri. DYY ve İstihdama Etkileri. Çokuluslu Şirketler, Vergiler ve Transfer Fiyatlandırması. DYY, Ücretler ve Çalışma Koşulları. DYY ve Yayılma. DYY ve Büyüme. DYY ve Çevre. DYY ve Yolsuzluk. DYY ve Fikri Mülkiyet Hakları. DYY ve Bölgesel Entegrasyon.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 572
Politik Ekonomide Araştırma Konuları
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Politik ekonomi literatüründe kullanılan teorik ve empirik modeller. Politik ekonomide güncel araştrıma konuları. Ekonomik politikaların belirlenmesi. Kalkınmanın belirleyicileri. Medyanın etkisi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 581
Sağlık Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Sağlık ekonomisinin tanımı ve çerçevesi. Sağlık ve tıbbi hizmetlerle ilgili konuların iktisadi yöntemler aracılığıyla incelenmesi. Sağlılk üretim fonksiyonu. Sağlık hizmetleri arz ve talebi. Sigorta piyasasının ekonomik analizi. Devletin sağlıktaki rolü. Değer biçme teknikleri. Fayda-Maliyet analizi. Karşılaştırmalı sağlık hizmeti sistemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 591
Eğitim Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Eğitim emeğin üretkenliğini, bireysel kazançları, gelir dağılımını ve ekonomik büyümeyi etkiler. Dolayısı ile bir ülke için eğitimin önemini tahlil edebilmek için ekonomi bilgisi önem taşır. Bu ders mikro ve makroekonomik araçlar kullanarak bireylerin beşeri sermaye yatırımlarına nasıl karar verdiğini araştırır. Ayrıca eğitim ile işgücü piyasası, gelir, gider dağılımı ve ekonomik büyüme ilişkilerini araştırır. Teorik çerçevenin yanı sıra uygulamalı analizlere de yer verilmektedir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 593
Eğitimde Politika Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Basic concepts in education policy. Effects of spesific goverment policies on goverment policies on educational outcomes, practices and organizational structures. The role of economics analysis in the design, implementation and assessment of education policy.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK