Ders İçerikleri

ADS 540
Çok Değişkenli Analiz
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Temel Bileşenler Analizi, Faktör Analizi, Yapısal eşitlik modelleri, Kümelenme Analizi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 501
Olasılık Teorisi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Olasılığın temel kavramları, dağılımlar koşullu olasılık, ağ yapıları ve olasılık, Markov süreçleri, olasılığın uygulamaları
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 511
İstatistiksel Çıkarım Metotları I
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İstatistiğin temel kavramları, dağılımlar, hipotez testleri, örneklemden yola çıkarak tüme dair hesaplar
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 521
Sayısal Yöntemler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Modelleme ve regresyon analizinde deterministik ve deterministik olmayan çözüm kümeleri, optimizasyon teknikleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 522
İleri Istatistiksel Metodlar
(0+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İstatistik alanında kısmen yeni gelişmeleri matematiksel bir bakis açısıyla işler. Bayes Metodlari, Monte Carlo Metodlari, Monte Carlo- Markov Chain Modeller, Kirik egri yontemi, Kernel Metodu
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 523
Zaman Serileri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Zaman indeksli verinin analizi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 531
Bilgi Erişimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Temel bilgi erişim modelleri, sözlük, liste post etme, vektör uzay modeli, olasılıksal bilgi erişimi, metin (text) ve vektör uzay sınıflandırması, destek vektör makinesi ve makine öğrenmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 545
Ordinary and Generalised Linear Regressi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Doğrusal ve Genelleştirilmiş Doğrusal Regresyon Modelleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 550
Stokastik Süreçler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Stokastik süreçler (Martingles, Brownian Motion) ve stokastik türev ve integralleri işler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 555
Çoklu Seviyeli ve Panel Veri Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Temel Bileşenler Analizi, Faktör Analizi, Yapısal eşitlik modelleri, Kümelenme Analizi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 501
Oyun Kuramı
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Terminoloji ve oyun teorisinin temel tanı mları . Oyunları n formülasyonu. Karma ve süreklistratejiler. Dinamik oyunlar. itibar ve tekrarlanan oyunlar. İmleşim. Pazarlık. Açık artırma.Yönetim uygulamaları .
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 502
Ticaret Hukuku ve Etik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ticari işletmenin yasal çerçevesi, bağlı bulunduğu yasal kural ve süreçler. Yasal sözleşmeler. Ticari işletmenin hukuksal şekilleri. Fikri ve sinai haklar. Haksız rekabet ve iş hukuku. Bireysel ve organizasyonel düzeyde iş ahlakı ve iş etiği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 503
Finans ve Yönetim Muhasebesi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Muhasebenin temel ilkeleri, muhasebe yöntemlerinin detayları, nasıl kullanıldıklarını. Bilanço, gelir tablosu, nakit akışı durumlarının raporlanması ve detaylı analizi. Bütçenin oluşturulması, kontrol sistemleri tasarımı ve karar analizleri. Vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 504
Finans Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Firma ve finans yöneticisi. Muhasebe ve finans. Paranın zaman değeri. Tahvil ve enflasyon. hisse senetleri ve yatırım kriterleri. Nakit akış ve proje analizleri. Risk ve getiri. Fırsat maliyeti. Sermaye maliyeti. Şirket finansmanı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 507
Yönetim Bilişim Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bilişim sistemlerinin temelleri,işletmelerdeki uygulamaları ve yönetimi. Bilişim sistemlerini işletmelerde stratejik avantaja dönüştürme yolları. Veri kaynaklarının yönetimi. Elektronik ticaret sistemleri. Karar destek sistemleri. Güvenlik ve etik sorunlar. İşletmelerde bilişim sistemleri kurulumu.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 515
Teknoloji Geliştirme & Girişimcilik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Teknoloji Yaşam Döngüsü, Teknoloji Olgunluk Seviyesi kavramı ve uygulamaları, Fikri Mülkiyet Hakları, Fikri Hak Koruma Yöntemleri, Fikri Varlık Yönetimi ve Ticarileştirmede Güncel Stratejiler, Teknoloji Girişimciliği, Hedef Pazarın Anlaşılması ve Ürün /Hizmetin Pazarda Konumlandırılması, BCM Yönteminin İş Modeli Geliştirmede Kullanımı, Vaka Analizleriyle Güncel Uygulamalar
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 521
Yönetim Stratejileri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Strateji oluşturma süreçleri. Stratejik konum ve seçenekler. İçsel ve dışsal analizler. Operasyonel, iş, şirket ve uluslararası strateji. Kavram, sistem ve eylem kaldıraçları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 522
İş Planı
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş planı oluşturma süreci. İş planı geliştirmede finans, pazarlama, operasyon yönetimi, insan kaynakları ve muhasebe gibi birimlerin birbirine bağımlılığı. Finansal rapor ve yardımcı belge hazırlama süreçleri. Vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 524
Yatırım ve Fizibilite Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Risk-getiri kavramları, borç ve özkaynak menkulleri, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri. Finansal araç yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi ve bunların risk profilleri. Bireysel ve porföy bazında beklenen getiri özellikleri. Farklı yatırım stratejileri ve değerleme modelleri. Vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 526
Yeni Girişimler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Girişicimliğin temel kavramları. Piyasadaki ihtiyaç ve fırsatları değerlendirme. Yeni iş fikri geliştirme ve iş modeli oluşturma süreçleri. Değer yaratma. Girişimcilik ahlakı. İş planı ve yasal süreçler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 573
Proje Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Proje yönetimine giriş: amaçları, işlevleri, kullanılan araçlar. Planlama ve çizelgeleme: CPM, PERT, kaynak kısıtlı çizelgeleme modelleri, çözüm yöntemleri. Bütçe hazırlama ve proje finans yönetimi. Kontrol yöntemleri: Kazanılmış değer analizi. Planlama ve kontrol ilişkisi. Risk analizi ve yönetimi: Belirsizlik ve risk kavramı, simülasyon ve istatistiksel analiz. Proje yönetimi yazılımları, karar destek sistemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BA 575
Yenilik Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Girişimcilik, yenilik ve teknoloji: Kavramsal çerçeve ve genel bakış. Yenilik süreçleri, ölçümü, rekabet avantajı kavramı. Konumlandırma stratejileri ve yenilikler. Teknoloji transferi ve fikri mülkiyet. Ar-Ge faaliyetleri: kapsamı ve başarı kriterleri. Ar-Ge işbirlikleri, firma ve ulusal yenilik sistemi: Kurumlar, işlevler, politikalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 515
Uluslararası İnşaat Mühendisliği Sözleşmeleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Uluslararası Uygulamalarda İnşaat Mühendisliği Sözleşmeleri. Sözleşmelerin Hukuki, Ticari ve Teknik Bağlamlarda Değerlendirilmesi. Aynı Proje İçin Uygulanan Farklı Amaçlı Sözleşmelerin Etkileşiminin ve Etkisinin İncelenmesi. Anlaşmazlıkların Çözümü Konusunda Temel İlkeler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 517
Şantiye Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İşe başlama emri. Şantiye ekibini kurma. Şantiye kuruluşu. Şantiye tesisleri ve yönetim şeması. Şantiyede inşaat yönetim faaliyetleri. Alt yüklenici yönetimi ve satınalma. Hakedişler ve teminatlar. Zaman ve maliyet yönetimi. Projeyi kapatma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 518
İnşaat Projelerinde Süreç ve Doküman Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Süreç yönetimine giriş. Süreç iyileştirme teknikleri. Doküman yönetimi. Toplam kalite uygulamaları. Yalın inşaat örnekleri. Süreç iyileştirmede performansın yönetimi ve değerlendirilmesi. Kurumsal kaynak planlaması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 519
Sözleşme ve Talep Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Sözleşme hukukun temel ilkeleri. Sözleşme idaresi. Sözleşme tipleri. Kamu ihale sözleşmeleri. FIDIC sözleşmeleri. Süre uzatımı ve değişiklik emri. Gecikme analizleri. Hak talebi ilkeleri. Örnekler ve vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 527
Sürdürülebilir İnşaat
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yapılarda sürdürülebilirlik kavramına giriş. Yeşil bina kavramı. Ekolojik tasarım. Yeşil binaların değerlendirme ve sertifikasyon sistemleri. Yeşil bina tasarım süreci. Yeşil inşa operasyonları. Yeşil bina ekonomisi. Son teknolojiyi kullanan vaka analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CE 528
Yenilenebilir Enerji Projeleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yenilenebilir enerjinin enerji piyasasındaki önemi ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli. Yenilenebilir enerji kaynakları. Temel tasarım ilkeleri, yapı türleri, yapım teknikleri ve yenilenebilir enerji projelerinin uygulamaları, yenilenebilir enerji sistemlerinin çevresel etkileri, sürdürülebilirlik için yenilenebilir enerjilerin rolü .Türkiye'de ve dünyada yenilenebilir enerji pazarının koşulları. Türkiye'de yenilenebilir enerji ile ilgili devlet kurumları, kanunlar ve izinler. Türkiye'de yatırım yapılan gerçek bir yenilenebilir enerji projesinin örnek olay incelemesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 512
Programlamanın Temelleri I
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Değişkenler. Değer atama komutları. Yerleşik veri yapıları. Şartlar. Döngüler. Dizinler. Girdi ve çıktı yönetimi. Fonksiyonlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 517
Mobil ve Yaygın Bilişim
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yaygın Bilişim'in Temelleri ve Uygulamaları. Akıllı Ev-Şehir-Endüstriyel Otomasyon- Sağlık Sistemleri. Bağlam-Bilinçli Bilişim. Yaygın Bilişim Uygulama Geliştirme Mimarileri (Servis-Temelli ve Olay-Temelli). Eş Zamanlı Olan ve Eş Zamanlı Olmayan Mesajlaşma Sistemleri. Algılayıcı Ağları. Yaygın Bilişim İletişim Teknolojileri. Anlamsal Ağ. Giyilebilir Teknolojiler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 521
Veri Yapıları ve Algoritmalar I
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Birleştir-Bul. Algoritma analizi. Yığınlar ve sıralar. Temel sıralama. Mergesort. Quicksort. Öncelikli sıra. Temel sembol tabloları. İkili arama ağaçları. Dengeli arama ağaçları. İAA'nın geometrik uygulamaları. Karma tabloları. Arama uygulamaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 522
Veri Yapıları ve Algoritmalar II
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yönsüz çizgeler. Yönlü çizgeler. Asgari tarayan ağaçlar. En kısa yollar. Azami akış ve asgari kesim. Radix sıralama. Denemeler. Altkatar araması. Düzenli ifadeler. Veri sıkıştırma. İndirgemeler. İnatçılık. Doğrusal programlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 541
Veri Madenciliği
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Veri madenciliğinin temel prensipleri. Veri saklama ve işleme teknolojileri. Ön-işleme. Bilgi reprezantasyonu. Özellik temelli analiz. İlgi Kuralları. Kümeleme, ayrıştırma ve regresyon. Tahmin edilebilirlik. Gerçek verinin madenciliği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 542
Makine Öğrenmesi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Eğitmenli öğrenme; eğitmensiz öğrenme; takviyeli öğrenme; bağlanım; öğrenme teorisi; yapay sinir ağları; destek vetör makineleri; en yakın komşular; sapkı-varyans ödünleşimi; geçerleme; çekirdek yöntemleri; VC boyutu
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 557
İş Süreçleri Modelleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş süreci modelleme kavramı. Model gramerleri ve araçları. Petri Net ve İş akış çizgeleri. İş süreci modelleme gösterimistandardıve farklı yaklaşımlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 558
İş Süreçleri Otomasyonu
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş süreci yönetimi. Servis odaklı yazılım mimarisi. İş zekası. İş süreci otomasyonu. İş akış örüntüleri. İş süreci yönetim teknolojileri. Örnekler ve vaka çalışmaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 559
Karmaşık Olay İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Olaylar ile ilgili bilgi akışının analizi ve işlenmesi. Farklı kaynaklardan gelen ve birbiriyle ilişkili olan olay örüntülerinin çıkarılması, gerekli aksiyonların alınması. Bağlam belirleme. İlişki tanımlama. Hızlı ve doğru karar verme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 560
Bilgisayar Grafiği
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bilgisayar grafiği teknikleri ve uygulamaları. Görüntüleme. Bozma, Işın takibi. Işık yansıması. Doku eşleme. Fraktal gösterimler. Animasyon. Kullanıcı arayüzleri ve pencere yöneticileri için grafik.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 562
Görüntü İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Görüntü modeli örnekleme. Piksel ve resim geometrisi ilişkisi. İki boyutlu Fourier dönüşümü. Görüntü iyileştirme. Düzlemsel görüntü ve frekans boyutu. Görüntü restorasyonu. Görüntü bölümleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 564
Hesaplamalı Fotografi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Hesaplamalı fotografi yeni tip fotograflar yaratmak için bilgisayar grafiği ve bilgisayarlı görme konularını birlestiren ve digital fotografçılığın imkanlarını geliştirmek için görüntü yakalama ve görüntü işleme tekniklerinin ve algoritmaların anlatıldığı bir derstir. Başlıca konular: Kameralar ve görüntü oluşumu, renk algısı, görüntü işlemenin temelleri (filtreler, konvolüsyon, kenar algılama), görüntü sentezleme, görüntü düzenleme (görüntü eğme, görüntü değiştirme, görüntü harmanlama ve kompozisyon, görüntü tamamlama / inpainting, görüntü matlama), doku sentezi ve transfer, panoramalar, mozaikler, yüksek dinamik aralıklı görüntüleme ve ton eşleme, görüntü tabanlı ışıklandırma, fotoğraf kalite değerlendirmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 565
Bilgisayarlı Görme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bilgisayarlı görünün temel kavramları. İnsan görsel algısıyla ilişkisi. Görüntü ve video verilerinin analizi. Görüntü oluşumu ve gösterimi, bölütleme, doku analizi ve sentezi, kenar, köşe ve sınır çıkarımı, öznitelik bulma, kontur ve bölge analizi, kamera geometrisi ve kalibrasyon, stereo görüntü analizi, üç boyutlu yeniden oluşturma, nesne ve sahne tanıma, nesne ve insan izleme, insan hareketlerini tanıma ve çıkarsama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 566
Konuşma ve Dil İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Düzgün deyimler ve otomatlar, N-gram modeler. Kısmi konuşmaların etiketlenmesi. Konuşma sentezi. Konuşma tanıma. Hesaplamalı fonetik bilimi. Özellikler ve birleştirme, Hesaplamalı dilbilgisi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 567
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İnsan bilgisayar etkileşiminin temelleri. İnsan performans modelleri. İnsan merkezli yazılım başarımı değerlendirme. İnsan merkezli yazılım geliştirme. Grafiksel kullanıcı arayüzü tasarlama. Çoklu ortam sistemlerine insan bilgisayar iletişimi açısından bakış. Ortak çalışma ve iletişim alanlarına insan bilgisayar etkileşimi açısından bakış.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 568
Seçilmiş İnsan-Bilgisayar Etkileşim Konu
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Seçilmiş İnsan-Bilgisayar Etkileşim Konuları, alanındaki güncel gelişmelerin işlendiği bir derstir. Derste öğrenciler seçilmiş bilimsel makaleleri analiz eder, bu makalelerde elde edilen sonuçları yorumlar ve sınıftaki diğer öğrencilere bu bilgileri sunarlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 569
Fiziksel Tabanlı Modelleme ve Simülasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Doğada gözlemlenebilen fenomenleri matematiksel denklemler ve geometrik tasvirler ile tanımlama. Hareketleri (dinamikleri), doğru fiziksel denklemler ve numerik çözümler vasıtasıyla modelleme. Kısmi-diferansiyel denklemler. Tanecik ve kitle-nokta sistemleri. Stabilite ve kısıtlamalar. Çarpışma-bulucu algoritmalar. Katı-cisim simülasyonları. Deforme olabilen cisimlerin simülasyonları. Kumaş ve akışkan simülasyonlarının temelleri. Denge-takas modelini irdeleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 570
Sanal Gerçeklik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Sanal sahne modelleme. Üç boyutlu kullanıcı arabirimleri. Üç boyutlu algı. Stereoskopik ekran teknolojileri. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EM 590
Bitirme Projesi
(0+0+0) 0 Kredi / 12.5 AKTS
Mühendislik yönetimi alanında bir araştırma projesi oluşturma. Proje esaslarına uygun olarak teorik bilgiyi uygulamayla bütünleştirme. Yazılı ve sözlü sunum.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EM 590-O
Bitirme Projesi
(0+0+0) 0 Kredi / 15 AKTS
Mühendislik yönetimi alanında bir araştırma projesi oluşturma. Proje esaslarına uygun olarak teorik bilgiyi uygulamayla bütünleştirme. Yazılı ve sözlü sunum.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 516
Ürün Planlaması ve Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ürün planlaması ve yönetiminde başlıca temalar: Ürün, Ürün Hayat Döngüsü, Ürün Hiyerarşisi, Ürün Hattı, Ürün Ailesi, Ürün Portföyü. Ürün planlaması ve yönetimindeki zorluklar ve kaynakları, ürün planlaması ve yönetimi araçları ve teknikleri: teknoloji ve ürün yol haritaları, yönetim bilimleri ve yöneylem araştırması teknikleri, ürün yönetimi karar verme çerçevesinde yöneylem araştırması yöntem ve yaklaşımları ile ele alınabilen karar alma problemleri: ürün karması probleminin ürün portföy planlaması, ürün hattı planlaması, ürün üretim noktası kararı, ürünler arası etkileşim konuları ile ilintili olmak üzere tanımlanması. Ürün planlaması ve yönetiminde yönetimsel ve araştırmaya dönük bakış açısı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 517
Üretim Planlama
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bütünleşik üretim planlama. Ana üretim çizelgesi. Malzeme ihtiyaç planlama. Kapasite planlama. Kafile çizelgeleme. Envanter yönetimi. Yap veya tedarik et kararları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 518
Hizmet Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Servis sistemlerine giriş. Servis sitemlerinin sınıflandırılması. Akış tipi süreçlerin analizi. İşgücü kapasitesi planlama. Vardiya planlama ve işgücü çizelgeleme. Kazanç yönetimi. Müşteri İlişkileri Yönetimi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 519
Operasyon Çizelgeleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Çizelgelemeye giriş. Çeşitli imalat ve hizmet uygulamalarından seçilmiş problemler. Bu problemlerin modellenmesi ve çözümü için yaygın olarak kullanılan yöntem ve yaklaşımlar. Proje çizelgeleme. Atölye çizelgeleme. Akış tipi atölye çizelgeleme. Kafile büyüklendirme ve çizelgeleme. Rezervasyon sistemleri, tarife hazırlama. İş gücü ve ekip çizelgelemesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 527
Lojistik
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Lojistiğe giriş. Lojistik ağı tasarımı. Yerleşim problemleri. Depo tasarımı ve yönetimi. Uzun mesafeli yük taşıma problemleri. Gezgin satıcı problemi. Araç rotalama problemi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 529
Tedarik Zincirlerinde Envanter Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Tedarik zinciri temel kavramları, yöntemleri, tasarımı. Envanter sınıflandırma, Tam zamanlı üretim stratejileri. Deterministik ve olasılıksal envanter planlama yöntemleri. Tedarik zincirinde planlama, koordinasyon, bilgi paylaşımı. Tedarik zinciri sözleşmeleri, işbirlikleri ve avantajları. Tedarik stratejileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 537
Mühendislik Yönetimi için Matematiksel Programlama
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yöneylem modelleme yaklaşımlarının temelleri. Doğrusal programlama. Simpleks metodu, eşterslik kuramı, duyarlık analizleri, tamsayı programlama, dinamik programlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 538
Kesikli Optimizasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Modelleme, gevşetme ve sınırlama teknikleri; çözümü kolay temel problemler; eşleme ve atama problemleri; dinamik programlama; karmaşıklık teorisi; dal budak tekniği; tabu arama, genetik algoritmalar, değişken komşuluk araması gibi bazı meta-sezgisel yöntemler; uygulama örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 539
Çok Kriterli Karar Verme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ayrık seçeneklerde çok amaçlı karar verme. Çok nitelikli fayda ve değer teorileri. Çok amaçlı sıralama ve sınıflandırma. Çok amaçlı matematiksel programlama. Evrimsel çok amaçlı optimizasyon. Etkileşimli yöntemler ve uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 547
Belirsizlik Modelleme ve Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Olasılık kavramı ve olasılığın temel teoremleri. Koşullu olasılık. Rassal değişkenler. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları. Beklenen değer. Hipotez testleri. Varyans Analizi. Basit ve çoklu regresyon. Korelasyon analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 548
Karar Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Karar analizine giriş. Olasılık kavramı ve belirsizlik altında karar verme. Karar ağaçları. Gurup olarak ve stratejik karar verme. Sayısal karar verme modelleri, nicel analiz, benzetim yöntemleri. Analitik hiyerarşi yöntemi. Yönetim bilimi karar destek sistemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 549
Risk Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Risk tanımı ve analizi. Belirsizlik tipleri. Belirsizliğin kaynağı. Risk tahmini, değerlendirme ve kontrolü. Nicel risk değerlendirme modelleri. Olasılıksal çıkarımlar yapma. Olasılıksal senaryo ve duyarlık analizleri. Monte-Carlo simulasyon. Belirsizlik altında karar verme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 558
İş Süreçleri Akış Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ürünler, süreçler ve performans. Süreç akış ölçütleri. Akış zamanı analizi. Akış hızı ve analizi. Akış değişkenliği yönetimi. Yalın operasyonlar. Süreç senkronizasyonu ve iyileştrme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 559
Gelir Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Fiyatlandırma, Fiyat Optimizasyonu, Fiyat Çeşitlendirme, Gelir Yönetimi, Kapasite Belirleme ve Paylaştırma, Fazla Rezervasyon Taktikleri, İskonto Yönetimi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK