TEDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Çağrısı

Amaç:
Akademik araştırma ortamını canlandırmak ve yeni araştırmalara olanak sağlamak amacıyla, TED Üniversitesi öğretim üyelerine proje bazında destek sağlanması adına uygulanan bir destek programıdır. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) olarak adlandırılan bu destek, proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılmasını hedefler. Temelde bilimsel araştırma projelerine destek olmakla beraber eğitim-öğretimde yeni yöntemlerin uygulanmasına yönelik projeler de BAP kapsamında değerlendirmeye alınır. Projelerin üniversite bilim politikasını oluşturacak öncelikli araştırma alanları ve konularının tayin edilmesine ışık tutacak nitelikte olması önem taşımaktadır.

Kimler Başvurabilir:
Proje yürütücüsü TED Üniversitesi öğretim üyesi olmak zorundadır.

Değerlendirme:
Gelen başvurular ilk olarak BAP komisyonu tarafından değerlendirilir. BAP Komisyonu ihtiyaç duyduğu takdirde bir uzman değerlendirme grubu oluşturup başvurunun değerlendirilmesi için bu gruba danışabilir. Değerlendirmeden geçen projeler Rektörlük ve ÜYK onayı sonunda yürürlüğe girer. Desteklenen projeler TEDÜ web sayfasında duyurulur. Projenin takibi ve kapanış raporunun değerlendirilmesi araştırmadan sorumlu BAP Komisyonu tarafından koordine edilir. Projenin sona ermesini izleyen 3 ay içinde tüm araştırma sonuçlarını içeren kesin rapor komisyona verilmelidir. Ayrıca araştırma devam ederken bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri, varsa ara yayınların birer örneği de bu raporla birlikte sunulur. Projeden çıkan yayınlarda TED Üniversitesi BAP desteği belirtilmelidir. Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı TED Üniversitesi’ne aittir.

Başvuru:
Başvurular için TEDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri başvuru formu kullanılır. Başvuru formları basılı kopya olarak son başvuru tarihinden önce TED Üniversitesi Rektörlük Özel Kalemi’ne teslim edilecektir. Proje, Etik Kurul onayını gerektiriyorsa proje başvuru formuna Etik Kurul onay belgesinin eklenmesi gereklidir. Projeler Türkçe ya da İngilizce olarak sunulabilir.

Proje kapsamında istenen makine ve teçhizatın, yolluk ve kitapların gerekçeleri, üniversitenin araştırma potansiyeline olası katkıları ve Başvuru Formunda yer alan diğer alanlar tam olarak doldurulmalıdır. Proje için istenen teçhizat, yazılım ve donanımlar için proforma faturalar başvuru formuna eklenmelidir. Proje kapsamında alınan her türlü demirbaş, proje bitiminde ilgili bölümün demirbaşı olarak Bölüm Başkanlığı’na devredilir. Benzer şekilde proje kapsamında alınan kitaplar, proje raporunun teslimiyle birlikte Üniversite Kütüphanesi’ne verilir.

2013-2014 araştırma dönemi kapsamında kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projeleri öncelikli olarak değerlendirilecektir ve projelerin 1 sene içinde tamamlanması, istenilen bütçenin 31 Agustos 2014’e kadar kullanılması hedeflenmektedir.

Başvuru:
2013-2014 Akademik Yılı için tek bir çağrı yapılacaktır. Çağrı takvimi aşağıdaki gibidir:

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2013, (Pazartesi, saat: 17:00)
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 15 Ekim 2013

Bilgi İçin:
BAP Komisyonu
Figen Çok
E-mail: figen.cok@tedu.edu.tr
Telefon: /102

Nergiz Dinçer
E-mail: nergiz.dincer@tedu.edu.tr
Telefon: /038

Derin İnan
E-mail: derin.inan@tedu.edu.tr
Telefon: /021