İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat mühendisliği büyük bir olasılıkla yeryüzünde icra edilmeye başlanmış en eski mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliğinin tarihçesi ilk insanların kendilerine sığınma amaçlı dört yanı taş duvar ve üstü ağaç dallarıyla kaplı bir sığınak yaptığı ya da bir dereyi geçmek üzere bir ağaç kütüğünü “köprü” olarak kullandığı günlere kadar gider. İnşaat mühendisliği, gelişim süreci içerisinde medeniyetin ilerlemesine etkisi olan birçok dinamikleri içermiş ve insanların yaşam kalitesinin sürekli olarak artmasını sağlamış olan bir mühendislik dalıdır. 

İnşaat Mühendisliği Nedir

İnşaat mühendisliği, gelişim süreci içerisinde medeniyetin ilerlemesine etkisi olan birçok dinamiği içermiş ve insanların yaşam kalitesinin sürekli olarak artmasını sağlamış bir mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliği tasarım ve ürünleri, günümüzde çok geniş bir yelpazede yer almakla birlikte, toplumdaki bireylerin her birinin günlük yaşamının ayrılmaz/vazgeçilemez bir parçası haline gelmiştir. İnşaat mühendisleri, içinde bulunduğu topluma ve tüm insanlığa odaklı; sağlıklı, güvenli, çağdaş beklentileri karşılayan; çevreye duyarlı, etik, sürdürülebilir ve kısıtlı kaynakların en ekonomik biçimde yönetildiği altyapı ve üstyapı sistemleri sunarak yaşam kalitesini artırmak için azimli ve gayretli bir çalışma içindedir. Çok değişken ve zorlu şartlara uyum sağlayarak aldığı teknik eğitimin ışığında; sosyal zekâ ile de desteklenen ve teknik/sosyal güncel bilgilerle donanmış analitik ve bilimsel düşüncelere dayalı yaratıcı çözümler üreterek liderlik eder. “Yapılanmış” çevremizde yer alan tüm alt ve üst yapılarının çözümlemesi, tasarımı ve yapımı inşaat mühendislerinin sorumluluk alanı içine girmektedir.

TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

“Öğrenci merkezli” tasarlanan lisans programımızda öğrenciler, bir yandan inşaat mühendisliğinin temel, güncel ve gelişmekte olan tüm konularında dersler alırken diğer yandan, “alan dışı program” uygulaması sayesinde ilgi alanlarına giren başka konularda da kendilerini geliştirme ve uzmanlaşma fırsatı bulabilmekte; bu sayede çok yönlü, açık fikirli, geniş bir bakış açısına ve ufka sahip birer inşaat mühendisi olarak yetişmektedirler. İzlediğimiz eğitim felsefesi, öğrencilerimizi seminerlere ve disiplinler/takımlar arası çalışmalara katılmasını teşvik etmeye dayanmakta, onları öğrenen toplulukların birer üyesi olmanın önemini kavramaya ve derslerin vazgeçilmez bir parçası olarak hazırlayacakları projeler ile kişisel farklılıklarını keşfetme ve takım çalışması ortamında bunları ortaya çıkarabilme yeteneğini kazanmaya yönlendirmektedir. Öğrencilerimizin, araştırma süreç ve problemlerini katılımcı bir anlayışla tanımalarını sağlayan ve araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yaklaşım ve yöntemler, bölümümüzün lisans müfredatının ayrılmaz birer parçasıdır.

TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına olanak sağlayan, liberal eğitim anlayışına dayalı bütünleyici bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır. Bu yapı içerisinde, öğrenci ve öğretim üyesi arasındaki iletişimi ve etkileşimi üst düzeyde tutmayı hedeflerimize ulaşabilmek için en önemli araç olarak görmekteyiz. Öğretim üyelerimiz, öğrencilerin farklı öğrenme biçimleri ve akademik gelişim hedeflerini daha iyi algılayıp, modern eğitim yöntemlerini ve teknolojik olanaklarını da kullanarak, bu farklılıkları gözeten etkin ve yenilikçi öğretme yaklaşımları geliştirip, öncelikli olarak öğrencinin bilgiyi içselleştirme, sentezleme ve kullanabilme becerisi üzerine odaklanmaktadırlar. Bir başka deyişle, öğretim üyelerimiz, “her şeyi öğreten ve ulaşılması güç” kişi olmaktan ziyade, temel mesleki becerileri öğrencilere sorgulama, araştırma ve tartışma ortamında aktaran bir “erişilebilip iletişim kurulabilir öğrenme koçu” görevi üstlenmekte ve bu yolla öğrencilerin aktif bir öğrenme süreci içerisinde gelişmelerini hedeflemektedirler.

TEDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri;

 • Mühendisliğin temeli olan fen bilimleri ve ileri matematik konularını kavrar.
 • Özgün, yenilikçi ve sürdürülebilir inşaat mühendisliği sistem ve süreçlerinin tasarımında ve yapımında matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular.
 • Mesleki etik değerlere sahip olur.
 • Farklı kültürlere değer verir; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duyar.
 • Deney tasarlama, yapma, verileri analiz etme ve yorumlama becerilerine sahip olur.
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, çözüm yollarını belirleme ve çözme becerilerine sahip olur.
 • İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak mesleki iletişim, bilgi paylaşımı, mesleki gelişim alanlarında etkin olarak kullanabilir.
 • İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disiplin uygulama becerilerine sahip olur.
 • Çok disiplinli takımlarda görev üstlenebilir.
 • Gelecekte karşılaşılacak mühendislik problemleri ile baş edebilmek amacıyla, yaşam boyu öğrenme araçlarıyla mesleki gelişimini sürekli hale getirir.
 • Gelişmiş mühendislik teknikleri ve hesaplama yöntemleri kullanarak yaratıcı mühendislik çözümleri üretebilir.
 • Mühendis olarak görev almaya hazır olup, mühendislik lisansüstü programlarına devam edebilecek birikime sahip olurlar.
 • İnşaat mühendisliğinin temel kavram ve ilkelerini özümsemiş olurlar.
 • Takım çalışmasına açık; yaratıcı, sözlü ve yazılı olarak kendisini etkili olarak ifade edebilecek profesyonel bir altyapıya sahip olurlar.
 • Sosyal, girişken ve çok yönlü olurlar.

İnşaat Mühendisliği İş İmkanları

Mezunlarımız, üst düzey İngilizce dil bilgisi, profesyonel etik anlayış, iletişim ve kaynak yönetimi becerisi, sosyal ve mesleki girişimcilik anlayışı olarak adlandırdığımız ilave TEDÜ donatılarına sahip; rekabetçi güçleri yüksek, mesleğinin gelecekteki liderleri olacak inşaat mühendisleri olarak profesyonel hayata adım atarlar. Lisansüstü eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz diledikleri açılımları yapma fırsatları yakalamaktadır. Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerimiz, bölümümüzün ve TED Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin yaptığı etkinlikler ile meslek hayatlarına hazırlanmakta ve onlara iş bulma imkânları yaratılmaktadır. Bu süreçte, TED Camiası’nın ülkemizdeki inşaat mühendisliği ve ona bağlı sektörler içindeki yeri, mezunlarımıza ilave fırsatlar tanıyacaktır.

Bölümümüz laboratuvarları, en son teknoloji ile donatılmış olup inşaat mühendisliği eğitiminin gerektirdiği her türde deneyi yapmaya elverişli alet ve ekipmanlarla donatılmıştır. Öğrencilerimiz, Malzeme, Mukavemet, Beton, Zemin Mekaniği ve Hidromekanik Laboratuvarlarımız sayesinde, derslerde gördükleri teorik bilgileri pratikle buluşturmaktadırlar. Laboratuvarlarımız, bilgili ve deneyim sahibi bir teknisyen ve kullanılan pek çok ürünün tasarım ve üretiminin yapılabildiği, üç boyutlu yazıcının da aralarında bulunduğu üretim tezgâhları ile çeşitli araştırma projelerine de destek hizmeti vermektedir.

İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi

Günümüzde inşaat mühendisliği tasarım ve ürünleri, toplumdaki bireylerin her birinin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Sabah kalktığımızda ilk işimiz musluk başına gitmektir. Musluklarımızdan akan suyun doğadan toplanması, depolanması, nakli, kullanıma sunulması ve atık suların yaşam alanlarından uzaklaştırılması çeşitli inşaat mühendisliği tasarımlarını gerektirir. Benzer şekilde her türlü ulaşım aracının olmazsa olmazı olan petrol ve petrol ürünlerinin insanlığın hizmetine sunulmasında gerekli tüm yapılar ve gereken birçok sistem, inşaat mühendislerinin sayesinde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra toplumsal hayatın can damarları olan ulaştırma sistemleri ve altyapılarını, enerji santrallerini, enerji nakil hatlarını; içinde yaşadığımız, çalıştığımız, eğlence ya da kültürel amaçlı olarak kullandığımız tüm yapıları, hastane ve okul binalarını; bir başka deyişle içinde yaşadığımız “yapılanmış çevremizi” inşaat mühendislerine borçluyuz. Yapılanmış çevremizde yer alan tüm yapıların çözümlemesi, tasarımı ve yapımı inşaat mühendislerinin sorumluluk alanı içine girmektedir. 

İnşaat mühendisliği bilim dalı son yirmi yıl içerisinde biyoloji, tıp, malzeme mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi diğer bilim dallarıyla yakın etkileşim içinde disiplinler arası açılımlar yapmaktadır. Bunun sonucunda 21’inci yüzyıla has yeni meslek dalları ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında biyomühendislik, kontrol mühendisliği, sistem mühendisliği gibi meslek dallarını saymak mümkündür. Bunların yanı sıra günümüzde inşaat mühendisleri, onarım ve güçlendirme, yapısal sağlık izleme, akıllı yapılar, uzay yapıları, ay betonu üretimi gibi konularda yoğun araştırmalar yapmakta ve uygulamaya yönelik yöntemler geliştirmektedirler. 

Eiffel Kulesi, Golden Gate Köprüsü, Burj Khalifa Gökdeleni, Big Ben Saat Kulesi, Empire State Binası, Eurotunnel, Marmaray, Anıt Kabir ve daha sayısız pek çok örnek, inşaat mühendisliği yapılarının bulundukları kentin ya da ülkenin sembolü haline geldiğini göstermektedir. Bu durum inşaat mühendisliğine toplumsal bir boyut katmaktadır. Zira inşaat mühendisliği mesleği bireylerin yaşam kalitesini arttırmanın yanı sıra, toplumsal gurur kaynakları yaratabilecek bir özelliğe de sahiptir. 

Yukarıdaki kısa açıklamalardan da görüleceği gibi insanın kendisini keşfettiği ilk çağlardan bu yana var olan inşaat mühendisliği mesleği, insan var olduğu sürece varlığını sürdürecektir. Zira yukarıda sayılan türde yapı ve hizmetlere insanlık var olduğu süre boyunca ihtiyaç duyulacağından kimsenin kuşkusu yoktur. Bugün dünya üzerinde kullanım halinde olan en yüksek yapı Dubai’de olup 828 metre yüksekliğindedir. Cidde’de yapım aşamasında olan “Kraliyet Kulesi” ise yüksekliği 1 km’yi aşması beklenen ilk yapıdır. 

Daha yakın bir geçmişe kadar bu yüksekliklere ulaşılabileceği hayal bile edilemezdi. Bu iki örnek, inşaat mühendisliği mesleğinin nasıl hızlı bir gelişim takip ettiğinin en güzel örnekleridir. Bu nedenle daha yüksek yapılar, daha uzun açıklıklı köprüler, daha hızlı taşımacılığı sağlayacak ulaşım sistemi altyapılarının tasarım ve üretimi geleceğin inşaat mühendislerinin en büyük uğraşları arasında olacaktır.

Bölüm web sitesi için tıklayınız