Öğretim Üyeleri Kişisel Araştırma Fonu Kullanım Yönergesi

Kullanım Miktarı:

Öğretim üyelerine tahsis edilen Kişisel Araştırma Fonundan (KAF) azami kullanım miktarı net 3.000TL olarak belirlenmiştir. KAF’ın miktarı bütçe hazırlık döneminde Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Mütevelli Heyeti’nin onayıyla değiştirilebilir. Dönem için belirlenen miktarları aşan harcamalardan öğretim üyesi sorumludur.

Öğretim üyesinin danışmanlık faaliyetleri yoluyla kazandığı ve KAF’a aktarmayı tercih ettiği gelirler ertesi yıla aktarılır. TED Üniversitesi’nin tahsis ettiği ödenek o bütçe yılı içindir.

Kullanım Alanı:

KAF uygulaması öğretim üyesinin kendini akademik yönden geliştirmesi için tasarlanmıştır. Hakem değerlendirmesinden geçen ve TEDU adresini içeren bir bildirinin sunulacağı konferansa katılım standart uygulamadır. ilgili dekanın onayı ile disiplinin özelliğine göre farklı bir etkinlik için de kullanılabileceği öngörülmektedir. Makine-teçhizat dışındaki araştırma ihtiyaçları - kitap, dergi, fotokopi, yazılım, bilgisayar kapasite artırımı, anket uygulama vb.- KAF’tan karşılanabilir.

Kullanım Süreci ve Miktarlar:

Öğretim üyesi harcama talebini hazır form üzerinde belirterek, standart uygulama dışı taleplerin gerekçesini detaylandırarak, Bölüm Başkanı ve Dekana iletir. Bölüm Başkanı ve Dekan’ın görüşleri Rektör’e gelir, ilk ÜYK’da değerlendirilir ve sonuç öğretim üyesine iletilir. ÜYK toplantıları genelde her hafta yapılmakla beraber, özellikle ön hazırlık gereken katılımlar için bir ay önceden işlemlerin başlatılması önerilir. Konferans katılımı ders saatlerinin iptalini gerektiriyor ise telafi yöntemi başvuruda açıkça belirtilir. Yarıyıl içinde beş iş gününü geçen, yaz öğretimi süresinde üç iş gününü geçen görevlendirmeler yapılmaz.

Ödenek kullanılan her etkinlik için bir rapor sunulması esastır. Bu rapor akademik kazanımları ve harcamaları içerir. Bu rapor kişinin özlük dosyasında saklanır. Uzun vadede fırsatların performansa etkisi değerlendirilir.

Akademik toplantı gündelikleri dışında, KAF’tan yapılan her türlü harcamanın karşılanması için belge (fatura, fiş, makbuz vb.) sunulması zorunludur. Harcamalar TL cinsinden muhasebeleştirilir. Geri ödemeler öğretim üyesinin maaş hesabına belgelerin Genel Sekreterliğe tesliminden itibaren iki hafta içinde yatırılır. Döviz cinsinden harcamaların TL karşılığı, fatura tarihindeki veya seyahatin ilk günündeki (tatile rastlar ise en yakın işgünündeki) T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak bulunur.

Harcama tahmini tutarında avans talebinde bulunulabilir. Avans alınabilmesi için satın alma veya seyahat için gerekli kararın en az iki hafta önceden çıkması gerekir. Avans fatura veya görevli izin bitim tarihinden itibaren iki hafta içinde kapatılır. Fatura veya görevli izin tarihinin ilk günü harcamanın bütçe dönemini belirler.

Şehir dışında yapılacak akademik toplantılara katılım için harcama kalemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Ulaşım harcamaları (taşıt masrafları, Ankara’da seyahat merkezine ve gidilen yerde şehre gidiş-dönüş ulaşım), kayıt ücreti, vize ücreti, yurtdışı çıkış pulu bedeli ve gündelik ödemeleri. Gündelik ödemesini tercih etmeyen öğretim üyeleri yaptıkları günlük (konaklama/yemek) harcamaların belgesiyle beraber bu harcamaların geri ödenmesini talep edebilir. Uçak ile seyahatlerde ekonomi sınıf bedeli ödenir.

Akademik toplantılara katılımda gündelik sayısı en fazla ‘toplantı gün sayısı artı iki gün’ olarak belirlenmiştir.

Yurtdışına seyahatlerde azami gündelik tutarı 150Euro/gün karşılığı Türk Lirasıdır. Yurtiçinde ve KKTC’ye seyahatlerde azami gündelik tutarı 120TL/gün olarak belirlenmiştir. Konaklama harcamalarının başka kaynaklardan karşılandığı durumda yukarıdaki gündelik tutarlarının üçte biri uygulanır. Öğretim üyesi belirlenen gündelik tutarın altında ödeme talebinde bulunabilir.