sap course 1429272980

Course Code & Number:

EDU 581

Course Title:

Research Methods in Education and Academic Publication Ethics

Level of Course:

MS

Credits:

(3+0+0) 3 TEDU Credits, 7.5 ECTS Credits

Catalog Description:

Theoretical and practical aspects of the research methods and practices in education field. Ethical behavior and ethical rules in scientific research process. Basic knowledge of educational research. Qualitative and quantitative research practices. Interpretation of the results and findings.

Pre-requisites & Co-requisites:

Pre-requisites: NONE
Co-requisites: NONE
Year of Study: 
Master
Semester: 
Fall
Mode of Delivery: 
Face-to-face
Language of Instruction: 
Turkish
Course Type: 
Compulsory
Required Reading: 
1. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012) Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
Extended Description: 

Bilimsel araştırma ve yapısı. Araştırmanın önemi. Eğitimde kullanılan araştırma yöntemleri. Araştırma amaç ve problemi. Evren ve örneklem. Verilerin toplanması, veri toplama araçları ve yöntemleri. Verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. Geçerlik-güvenirlik ilkeleri. Bilimsel araştırma etiği ve kuralları.

Learning Outcomes: 

Upon succesful completion of this course, a student will be able to
1. temel araştırma kavramlarını, yöntemlerini, süreçlerini ve uyulması gerekli etik kuralları tanımlar.
2. araştırma değişkenleri, hipotez ve sayıltıları, amaç ve problemleri belirler.
3. farklı araştırma yöntemlerini kullanarak bir eğitim araştırma önerisi tasarlar.
4. farklı yöntemler kullanarak araştırma örneklemi belirleme, verileri toplama ve analiz etme yolllarını açıklar.
5. bilimsel araştırma sonuçlarının nasıl raporlaştırılacağını tartışır.
6. tamamlanmış eğitim araştırmaları hakkında çözümlemeler yapar.

Planned Learning Activities and Teaching Methods: 
Telling/Explaining
Discussion/Debate
Questioning
Reading
Scaffolding/Coaching
Problem Solving
Collaborating
Case Study/Scenarion Analysis
Guest Speakers
Hands-on Activities
Web Searching
Assessment Methods and Criteria: 
Test / Exam
Written Project
Self Evaluation

Student Workload:

Debate
10
hrs
Work Placement
10
hrs
Hands-on Work
20
hrs
Final Exam
10
hrs
Resource Review
20
hrs
Research Review
20
hrs
Report on a Topic
10
hrs
Case Study Analysis
20
hrs
Oral Presentation
10
hrs
Team Meetings
10
hrs

Prepared By:

Adile Gülşah Saranlı

Revised By:

sap_editor