sap course 1453983566

Course Code & Number:

BA 568

Course Title:

Marketing Techniques in Educational Institutions

Level of Course:

MS

Credits:

(3+0+0) 3 TEDU Credits, 7.5 ECTS Credits

Catalog Description:

Applications of marketing concepts in education management. Basic marketing concepts. Marketing environment. Marketing research. Marketing mix. Marketing strategy. Market research. Market analysis. Customer relationship management. Consumer behavior. Succesfull marketing strategies and case studies in education management.

Pre-requisites & Co-requisites:

Pre-requisites: NONE
Co-requisites: NONE
Year of Study: 
Master
Semester: 
Spring
Mode of Delivery: 
Face-to-face
Language of Instruction: 
Turkish
Course Type: 
Elective
Required Reading: 
Zorunlu Ders Kitabı: • İslamoğlu, A. H. (1999). Pazarlama yönetimi: Stratejik ve global yaklaşım. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Course Objective: 

Bu dersin amacı temel pazarlama kavramlarını incelemek ve pazarlama stratejisi başarılı olmuş kurumları özellikle değerlendirmektir.

Extended Description: 

Pazar ortamı. Değer yaratma. Müşteri ilişkileri yönetimi. Müşteri sadakati ve değeri. Kar amacı gütmeyen pazarlama. Sosyal sorumluluk ve etik. Pazarlama sistemi. Pazar analizi, planlaması, uygulaması ve kontrolü. Aracı kurumlar. Pazar araştırması. Tüketici davranışı. Müşterinin karar alma süreçleri. Pazarlama karması. Ürün, fiyatlandırma, promosyon ve yer. Farklılaştırma ve konumlandırma stratejileri. Marka değeri ve stratejisi.

Computer Usage: 
Bu derste öğrenciler, MS Office uygulamalarını haftalık ödevleri ve projeleri için yaklaşık haftada 2 saat kullanacaklardır.
Learning Outcomes: 

Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

 

  • Temel pazarlama kavramlarını tanımlar,
  • Stratejik pazarlama kararlarının işletmelerin başarısı üzerindeki önemini kavrar,
  • Pazarlama kararlarının sosyal ve etik boyutlarını ayırt eder,
  • Müşteri ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesinde pazar araştırmalarının öneminin farkına varır,
  • Detaylı bir pazarlama planı hazırlar.
Planned Learning Activities and Teaching Methods: 
Telling/Explaining
Discussion/Debate
Questioning
Reading
Peer Teaching
Demonstrating
Problem Solving
Collaborating
Think-Pair-Share
Case Study/Scenarion Analysis
Video Presentations
Oral Presentation
Guest Speakers
Web Searching
Assessment Methods and Criteria: 
Test / Exam
Quiz/Homework
Written Project
Presentation (Oral/Poster)
Others

Student Workload:

Work Placement
42
hrs
Quizzes /Homeworks
48
hrs
Midterm Exam 1
42
hrs
Case Study Analysis
48
hrs
Others
45
hrs

Prepared By:

Burze Yaşar

Revised By:

sap_editor