sap course 1453983762

Course Code & Number:

BA 588

Course Title:

Ethics in Educational Institutions

Level of Course:

MS

Credits:

(3+0+0) 3 TEDU Credits, 7.5 ECTS Credits

Catalog Description:

Concepts of business ethics at individual and organizational level. Ethical awareness. Business ethics' impact on desicion making processes. Conflict resolution models.

Pre-requisites & Co-requisites:

Pre-requisites: NONE
Co-requisites: NONE
Year of Study: 
Master
Semester: 
Fall
Mode of Delivery: 
Face-to-face
Language of Instruction: 
Turkish
Course Type: 
Elective
Required Reading: 
Ferrell, O.C., Fraedrich, J., & Ferrell, J. (2012). Business Ethics: Ethical decision making and cases. USA: Cengage Learning. Jennings, M. M. (2012). Business ethics: Case studies and selected readings. USA: South-Western Cengage Learning. Orman, S. & Parlak, Z. (2009). İşletmelerde iş etiği. İstanbul Ticaret Odası. Shaw, W. H. (2010). Business ethics: A textbook with cases. USA: Cengage Learning.
Course Objective: 

Bu dersin amacı bireysel ve örgütsel düzeyde iş ahlakı kavramı detaylıca ele almak, iş etiği farkındalığı, iş ahlakının karar verme sürecine etkisi ve çatışma yönetimi modellerini incelemektir.

Extended Description: 

Eğitim kurumları ve paydaşları. Kurumsal sosyal sorumluluk. Etik ve ahlaki akıl yürütme. Örgütsel etik ve hukuk. Kurum-Devlet İlişkisi. Siyasi çevreyi etkileme. Ekoloji ve sürdürülebilir büyüme. Değişik gruplara ait çalışanları yönetmenin ahlaki boyutu. Eğitim kurumlarında etik meseleler.

Computer Usage: 
Bu derste öğrenciler, MS Office uygulamalarını haftalık ödevleri ve projeleri için yaklaşık haftada 2 saat kullanacaklardır.
Learning Outcomes: 

Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

  • Etik karar süreçlerini etkileyen çeşitli örgütsel etkileri tartışacak ve değerlendirir,
  • Eğitim kurumlarında etik meseleleri ortaya koyup analiz eder,
  • İş etiği teorilerini içselleştirip kurumsal sosyal sorumluluk meselelerini irdeler,
  • İş etiği ve etik iş ortamı sorunlarının kişisel, yönetimsel ve kurumsal etkilerini tanımlar.
Planned Learning Activities and Teaching Methods: 
Telling/Explaining
Discussion/Debate
Questioning
Reading
Peer Teaching
Demonstrating
Problem Solving
Collaborating
Think-Pair-Share
Case Study/Scenarion Analysis
Video Presentations
Oral Presentation
Guest Speakers
Web Searching
Assessment Methods and Criteria: 
Test / Exam
Quiz/Homework
Written Project
Presentation (Oral/Poster)
Others

Student Workload:

Work Placement
42
hrs
Quizzes /Homeworks
48
hrs
Midterm Exam 1
42
hrs
Case Study Analysis
48
hrs
Others
45
hrs

Prepared By:

Burze Yaşar

Revised By:

sap_editor