sap course 1429275502

Course Code & Number:

GPC 512

Course Title:

Lifespan Development and Guidance

Level of Course:

MS

Credits:

(3+0+0) 3 TEDU Credits, 7.5 ECTS Credits

Catalog Description:

Biological, physcosocial, cognitive changes in lifespan process and their effects in school life. Basic guidance approaches. Comtemporary physcological counselling and guidance practices in school. Developmental needs of students, teachers and parents which are the different groups are physcological counselling and guidance practises.

Pre-requisites & Co-requisites:

Pre-requisites: NONE
Co-requisites: NONE
Grading: 

Final Exam - 50%
Portfolio - 50% 

Year of Study: 
Master
Semester: 
Spring
Mode of Delivery: 
Face-to-face
Language of Instruction: 
Turkish
Course Type: 
Elective
Required Reading: 
1. Santrock, J.W. (2012). Yaşam boyu gelişim: gelişim psikolojisi. (Yay. Haz. Galip Yüksel) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 2. Yeşilyaprak B. (2013). 21.Yüzyılda Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Course Objective: 

Dersin amacı, öğrencilerin yaşamın farklı gelişim dönemlerinde yaşanan biyolojik, psikososyal, bilişsel alanlarda değişim ve zorluklar konusunda anlayış kazanmaları, özellikle okul ortamında gelişimin doğal akışını kolaylaştırıcı yaklaşımları kullanmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin eğitimde “rehberlik” anlayışlarının gelişimsel temellere dayandırılması ve çağdaş rehberlik uygulamaları konusunda birikim kazanmalarıdır. 

Extended Description: 

Yaşam boyu gelişim ve rehberlik anlayışı. Doğum öncesi gelişim ve bebeklik. Erken çocukluk. Orta ve geç çocukluk. Ergenlik. Genç yetişkinlik. Orta yetişkinlik. İleri yetişkinlik. Ölüm ve yas. Eğitim Sürecinde Rehberlik Hizmetleri. Önleyici rehberlik. Kişisel rehberlik. Eğitsel rehberlik. Mesleki rehberlik. Psikolojik danışma ve yaşam boyu gelişim. Anne-baba eğitimi 

Learning Outcomes: 

Upon succesful completion of this course, a student will be able to
1. çocukluk, ergenlik, yetişkinlik yaşam dönemlerindeki biyolojik, psikososyal ve bilişsel değişimleri rehberlik anlayışı çerçevesinde değerlendirir.
2. gelişimsel zorluklar konusunda anlayış kazanır.
3. okul ortamında gelişimin doğal akışını kolaylaştırıcı yaklaşımlar konusunda farkındalık sağlar.
4. gelişimsel özelliklerin okul yaşamına yansımalarını temel rehberlik anlayışları ve okullarda çağdaş PDR uygulamaları çerçevesinde tartışır.
5. rehberlik hizmetlerini ve PDR uygulamalarını öğrenci, öğretmen ve velilerin farklı gelişimsel gereksinimleri çerçevesinde uygulanmasını sağlar.

Planned Learning Activities and Teaching Methods: 
Telling/Explaining
Discussion/Debate
Questioning
Reading
Demonstrating
Case Study/Scenarion Analysis
Video Presentations
Oral Presentation
Guest Speakers
Web Searching
Assessment Methods and Criteria: 
Test / Exam
Written Project
Observation
Portfolio
Presentation (Oral/Poster)

Student Workload:

Observation
10
hrs
Final Exam
2
hrs
Field Trips/Visits
20
hrs
Resource Review
20
hrs
Report on a Topic
36
hrs
Oral Presentation
18
hrs
Others
82
hrs

Prepared By:

Adile Gülşah Saranlı

Revised By:

sap_editor