Ders içerikleri

ECON 101
Ekonomi I
(3+2+0) 4 Kredi / 6 AKTS
Ekonomik düşünce için gerekli araçların sunulması ile ekonomi prensiplerine giriş. Hanehalkı ve firmalar gibi ekonomik aktörlerin mevcut kaynakları etkin kullabilmek için nasıl karar verdiklerinin anlaşılması. Piyasa ekonomilerine ilişkin temel piyasa yapısı, arz ve talep, tüketici davranışları, üretim piyasalarındaki firma davranışları, üretim süreci, aramalı piyasası, piyasa gücüne ilişkin kararlar ve kapitalist ekonomilerde piyasa bozuklukları gibi temel mikroekonomi konularına ilişkin bir çerçeve ve değerlendirme becerisi sunulacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 102
Ekonomi II
(3+2+0) 4 Kredi / 6 AKTS
Makroekonomiye giriş ikinci ekonomi dersinin konusudur. Dersin amacı; ekonomik analiz yetisini küreselleşmenin sonuçlarından finansal krizlerin sebeplerine kadar sebep sonuç ilişkisini anlayabilecek şekilde öğretmektir. Dünya, Türkiye ekonomisi ve diğer ekonomilerin temel karakterlerini düşünme ve dünyanın durumu hakkındaki farkındalığı artırabilmeyi hedefleyen bir çerçeve sunulacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 110
Ekonominin İlkeleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 201
Oyun Teorisi ve Strateji
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Oyun teorisinin temel tanımları ve terminolojisi. Oyunların kurgulanması. Çözüm kavramları. Nash dengesi. Karma stratejiler. Tutsak ikilemi oyunları. Tarafların stratejik davrandığı ve bilgi asimetrisi altındaki oyunlar. Oyun teorisini hukuk, kamu, politika, diplomasi, işletme, yönetim ve ekonomik davranış alanlarına uygulama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 211
Mikroekonomi I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Mikroekonomik teorinin formal araçlarının tanıtılması. Bu araçlar tüketicilerin harcama kararlarının, firmaların üretim kararlarının ve piyasaların işleyişinin analizinde kullanılacaktır. Talep ve arz analizi, üretim ve maliyet analizi ve rekabet gibi temel teoriler anlatılacaktır. Bu dersin temel amaçlarından biri mikroekonominin temel prensiplerine vurgu yapmak ve bunların günlük hayattaki uygulamalarına değinmektir.
Önkoşul: ECON 110 VEYA ECON 101
Eşkoşul: YOK
ECON 212
Mikroekonomi II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bu ders piyasanın arz tarafına odaklanacaktır. Firmaların temel davranışları, kar maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu tartışılacaktır. Bu sonuçlar baz alınarak farklı piyasalarda firma davranışı, farklı durumlarda piyasa davranışı, tam rekabetçi ve tekel piyasalardan başlanarak ara durumlar olan tekelci rekabet ve oligopoli piyasalar çerçevesinde incelenecektir. Oligopolistik piyasalarda firmaların stratejik etkileşimlerini inceleyebilmek amacıyla oyun teorisine giriş yapılacaktır. Dışsallıklar ve kamu malları gibi kamu ekonomisi konuları ve devletin davranışı incelenecektir.
Önkoşul: ECON 211
Eşkoşul: YOK
ECON 221
Makroekonomi I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Makroekonomi ve milli gelir hesaplaması. Keynesgil Teori ve Klasik Teori. Kapalı ekonomi varsayımı altında Keynesgil makroekonominin sabit fiyatlar ve değişken fiyatlar altında analizi. İşgücü piyasası ve Phillips Eğrisi. Açık ekonomi ve Mundell-Fleming analizi. Temel makroekonomik değişkenlerin analizi.
Önkoşul: ECON 102 VEYA ECON 110
Eşkoşul: YOK
ECON 222
Makroekonomi II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Makroekonomik teoriyi güncel politika konularına uygulama. Makroekonominin incelenmesinde analitik araçların kullanımı. Politika yapıcıların makroekonomik sorunlara yaklaşımı. İşsizlik ve enflasyon. Uyarlayıcı ve rasyonel beklentiler. Rasyonel beklentiler altında politika etkinliği. Merkez bankasının bağımsızlığı. Büyüme teorisi.
Önkoşul: ECON 221
Eşkoşul: YOK
ECON 303
Matematiksel Ekonomi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İleri seviyede ekonomik analiz için matematiksel yöntemler. Eşitsizlik kısıtı altında optimizasyon. Dinamik ekonomik modeller. Fark ve diferansiyal denklemler ve dinamik optimizasyon. Optimal kontrol teorisi.
Önkoşul: MATH 102
Eşkoşul: YOK
ECON 321
İleri Makroekonomi Teorisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Makroekonomide matematiksel modelleme. Nesiller-arası tüketim-tasarruf ve çalışma-serbest zaman seçimi. Dışsal büyüme. Neo-klasik büyüme modellerine giriş. İş çevrimleri. İşsizlik teorileri.
Önkoşul: ECON 222
Eşkoşul: YOK
ECON 322
Kalkınma İktisadı
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Mali disiplin tartışması. Para politikası rejimleri. Döviz kuru ve bankacılık krizleri. Parasal birlikler. Sermaye hareketlerinin yönetimi. Döviz kuru rejimi seçimi. Kamu sermayesi ve büyüme. Eşitsizlik ve yoksulluk. Mikrofinans. Dış yardım ve gelir dağılımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 331
Ekonometri I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonomik sorunlar ve istatistik teorisinin varsayımları arasındaki etkileşim.Ekonomik modelleri oluşturma, tahmin etme ve sınama. Tek değişkenli ve çok değişkenli regresyon teknikleri. Belirleme teorisi ve çıkarsamaya ilişkin konular. Fonksiyonel formlar, spesifikasyon hatalarının analizi. Çoklubağlantı.
Önkoşul: MATH 230
Eşkoşul: YOK
ECON 332
Ekonometri II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Zaman serileri analizi. Panel veri analizi. Eşanlı denklem sistemi tahmini ve sınırlı bağımlı değişken modellerinin tahmini.
Önkoşul: ECON 331
Eşkoşul: YOK
ECON 341
Uluslararası İktisat I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Uluslararası ticaret iktisatına giriş. Ricardian ve Heckscher-Ohlin modelleri. Ölçeğe göre artan getiri modeli. Gümrük vergisi, vergi dışı bariyerler ve kotaların etkilerinin analizi. Doğrudan yabancı yatırımlar. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik entegrasyon ve dış ticaret. Türkiye’nin dünya ticaretindeki rolü.
Önkoşul: ECON 211
Eşkoşul: YOK
ECON 342
Uluslararası İktisat II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Açık ekonomilerin makroekonomik analizi. Milli gelir muhasebesi ve ödemeler dengesi. Uluslararası finans piyasaları ve enstrümanları. Döviz kurunun belirlenmesine ilişkin teoriler ve bulgular. Uluslararası sermaye hareketleri sistemleri. Finansal krizler ve uluslararası makroekonomik etkileşimler. Kur ve bankacılık krizlerine ilişkin uluslararası tecrübeler.
Önkoşul: ECON 221
Eşkoşul: YOK
ECON 351
Para Teorisi, Politikası ve Bankacılık
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Para ve parasal iktisadın temel modelleri. Finansal piyasalara ilişkin genel değerlendirme. Faiz oranının belirlenmesine ilişkin teoriler. Para arzı ve talebinin analizi. Parasal aktarım mekanizmaları ve ödemeler dengesine parasal yaklaşım
Önkoşul: ECON 221
Eşkoşul: YOK
ECON 352
Finansal İktisat ve Finansal Marketler
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Finansal kavramları anlama. Varlık fiyatlandırma ve modern portfolyo teorileri. Finansal piyasaların işleyişini teorik, deneysel ve pratik açılardan inceleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 361
Ekonomik Düşünce Tarihi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Önde gelen iktisat düşünürlerinin katkıları ve teorilerinin sonraki dönemlerle ilişkileri. Smith, Mill, Hume, Marx, Malthus ve Keynes’in ekonomiye ilişkin düşünceleri. Ekonomistlerin topluma etkileri. Ekonominin prensiplerinin geçmişten modern zamanlara kadar gelişiminin analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 371
Politik Ekonomi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Uluslararası iktisatta politika ve iktisat arasındaki ilişki. Politik ekonomiye ilişkin güncel konulara giriş yapma amacıyla siyaset bilimi, iktisat, tarih ve sosyoloji kuramlarını ve yaklaşımlarını inceleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 372
Çevre Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonomik aktiviteler ile çevre arasındaki ilişki. Temel çevre konularının incelenmesi için gerekli ekonomik yöntemler ve araçlar. Sosyal maliyet. Politika araçlarının seçimi. Düzenlemelerin uygulanmasını inceleme. Çevrenin iyileştirilmesinin faydalarının tahmini.
Önkoşul: ECON 211
Eşkoşul: YOK
ECON 373
Avrupa'nın Entegrasyonunun Politik İktisadi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Avrupa’nın entegrasyonunda politika ve ekonominin etkileşiminin anlaşılması. Avrupa’nın entegrasyonunun; tarihinin, gelişiminin ve kurumların ekonomi politikasına ilişkin arka planı. Özel politikalara ve alanlara ilişkin detaylar. Avrupa ekonomilerinin önündeki güçlüklerin analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 400
Yaz Stajı
(1+0+0) 1 Kredi / 3 AKTS
Ekonomi konusunda tecrübe kazanmak üzere bir işletme veya kuruluşta en az 10 iş günü yaz stajı
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 401
Araştırma Yöntemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Epistemolojik, nicel ve nitel araştırma yöntemleri. Bilimsel yöntem. Problem tanımlama süreci ve değişkenlerin sınıflandırılması. Örnekleme yöntemleri. Veri toplama süreci
Önkoşul: MATH 232
Eşkoşul: YOK
ECON 402
Mezuniyet Projesi ve Seminer
(3+0+0) 3 Kredi / 8 AKTS
Bağımsız bir araştırma yürütme. Bir danışman gözetiminde, iktisat yazının öğrencinin seçtiği bir alanında uzmanlık kazanma ve sergileme. Analitik araştırma makalesi hazırlama. Yazılı ve sözlü sunum yapma.
Önkoşul: ECON 401
Eşkoşul: YOK
ECON 403
20inci Yüzyılda Türkiye ve Dünya Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sanayi devriminden günümüze Türkiye ve Dünya ekonomisinde büyüme ve kalkınma. Ekonomik analizleri tarihsel konulara uygulama. Büyük Buhran. Savaşlararası dönem. Bretton Woods Sistemi ve çöküşü. Komünizmin çöküşü. Büyük depresyon ve sonrası Türkiye Ekonomisi.
Önkoşul: ECON 221
Eşkoşul: YOK
ECON 404
Türkiye Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri. Türkiye ekonomisinin güncel konuları ve sorunlarının derinlemesine analizi. Devresel büyüme performansı. Kredi piyasaları. İstihdam. Kayıtdışı sektör. Sanayileşme. Özelleştirme. Şirket finansmanı, dış ticaret, krizler ve AB’ye katılım.
Önkoşul: ECON 221
Eşkoşul: YOK
ECON 405
Ekonomik Politika Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonomik politika tasarım, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde ekonomik analizin rolü. Uygulamalı refah analizi prensipleri, pratikleri ve uygulamaları. Maliyet-yarar teorisi ve uygulaması. Sosyal refah analizi çerçevesinde sağlık politikası, işsizlik sigortası tasarımı ve regulasyon politikaları.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 406
Deneysel İktisat
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Bireysel ve etkileşimli (stratejik) karar verme biçimlerini incelemek amacıyla deney kullanma. Rekabetçi piyasalarda riskli alternatifler, fedakarlık ve karşılıklılık, tahsis ve bilgi toplama üzerine seçimler. İşbirliği ve anlaşmalar, ihale süreçleri, koordinasyon stratejileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 411
Tarımsal Ekonomi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Tarım ve gıda piyasalarının iktisadi boyutu. Tarım endüstrisinin yapısı ve işlevi. Temel mikroekonomi ve makroekonomi prensiplerinin tarım sektörüne uygulanması. Türkiye'de ve dünyada tarımın rolü.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 412
Çalışma Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İşgücü piyasalarının analizi. Emek arzı ve emek talebi. Ücretlerin, iş koşullarının ve iş dağılımının belirlenmesi. İşgücü piyasası politikalarının analizi.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 414
Endüstriyel Ekonomi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Piyasa ekonomisi içerisinde firmaların davranışları. Modern kapitalist ekonomilerde devletin müdahale biçimleri. Piyasa yapısı, piyasa davranışları ve piyasa başarımı arasındaki ilişkiler.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 416
Genel Denge ve Refah Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Modern matematiksel bakış açısı ile genel denge teorisi. Sosyal refah düzeyini etkileyen önemli ekonomik faktörlerin anlaşılmasını sağlayacak temel kavramlar. Uygulamalı refah analizi yöntemleri
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 421
Ekonomik Büyüme
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Neo-klasik ve güncel büyüme modelleri. Solow büyüme modeli ve Cass- Koopmans modeli. İçsel büyüme teorileri. İçsel teknolojik gelişme ve teknolojinin yayılımı.
Önkoşul: ECON 222
Eşkoşul: YOK
ECON 422
Kurumsal İktisat
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Kurumlar ve kurumsal değişim. İşbirliğinin analizi. Kurumlar teorisinde davranışsal varsayımlar. İşlem maliyeti ve kısıtlar. Kurumlar ve ekonomik performans ilişkisi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 431
Uygulamalı Ekonometri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonometrik teori ve ekonomik verilerle uygulama. Uygulamalı araştırma ve yorumlama. Ekonometrik ve istatistiki bulguları değerlendirme.
Önkoşul: ECON 212
Eşkoşul: YOK
ECON 432
Zaman Serisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Zaman serilerinin analizi için çeşitli istatistiki modeller. Modellerin analizi için kullanılan temel yöntemler. Korrelogram ve örneklem spektrumu. Hareketli ortalama (MA), Otoregressive (AR), ARMA ve ARIMA modeller. Doğrusal yöntem ve modeller için kestirim analizleri.
Önkoşul: ECON 332
Eşkoşul: YOK
ECON 434
Panel Veri Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Panel veri setleri ile modellemeyi içeren uygulamalı ekonometri. Birey (firma, kişi, vb.) ve/veya zaman etkilerine sahip modellerin spesifikasyonu, tahmini ve çıkarsaması. Panel veri tahmin edicileri, araç değişken tahmini, sınırlı değişkenlerin en yüksek olabilirlik tahmini.
Önkoşul: ECON 332
Eşkoşul: YOK
ECON 451
Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonomide kamu kesiminin rolü. Kamu ekonomisi kavramı. Devletin ekonomiye müdahale sebepleri. Özel sektörün müdahaleye tepkileri. Vergi sistemleri tasarımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 471
Enerji Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Çeşitli enerji kaynakları piyasalarının ekonomisi ve bu piyasaların birbirleriyle ve ekonominin bütünüyle olan etkileşimleri. Enerji piyasasına devlet müdahalesi. Fiyat kontrolleri ve düzenlemelerin etkileri. Enerji kullanımı, ekonomik büyüme ve çevre gibi güncel politika konuları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 481
Sağlık Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sağlık ekonomisi teorisi ve uygulaması. İktisadi araçlar kullanarak sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili ekonomik değerlendirme analizi. Sağlık hizmetlerini bir mal olarak değerlendirme. Sağlık ve tıbbi hizmet talebi. Tıbbi bakım hizmeti sağlayan hekim ve hastanelerin davranışlarının ekonomik temelleri. Sigorta piyasasının ekonomik analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 482
Sağlık Politikası
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Sağlık politikası yapımı ve uygulaması süreçlerine ve içeriklerine kavramsal ve analitik bir yaklaşım. Sağlık politikası, sağlık sistemleri ve sağlık hizmetlerinin analizi. Sağlık sistemlerini, ekonomik, politik ve sosyal yönleri ile inceleme. Refah politikaları ve onların sağlık sistemine etkileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 484
Anlaşmazlık, Savaş ve Barış Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Şiddet ve barışın ekonomik boyutları. Savaş ve barışın iktisadi açıklamaları. Savaşın ekonomik etkileri ve barışın maliyeti. Çatışma, yoksulluk ve gelişme arasındaki ilişki. Terörizm ve dış politikanın iktisadi analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 490
Ayrımcılık Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Dine, ırka, cinsiyete veya milliyete dayalı farklılık ve ayrımcılık konuları. İşçi ve işveren ayrımcılığı. Piyasa ayrımcılığı. Ekonomi piyasalarında ayrımcılığın göstergeleri, sebepleri ve sonuçları. Ayrımcılık konularına yönelik ekonometri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 491
İşletme Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Ekonomi prensiplerini ve metodlarını firmaların karar verme problemlerine uygulama. Ekonomik prensiplerin iş piyasasına niceliksel ve niteliksel uygulamaları. Talep, maliyetler ve piyasa yapısı. Fiyatlandırma. Ürün seçimi ve kaynak tahsisi. Endüstriyel organizasyon.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 492
Düzenleme ve Antitröst Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Devletin ekonomideki rolü. Devletin müdahele yöntemlerinin bir şekli olarak düzenlemeler ve antitröst yasalar. Bu müdahalelerin sebepleri ve sonuçları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 591
Eğitim Ekonomisi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Eğitim emeğin üretkenliğini, bireysel kazançları, gelir dağılımını ve ekonomik büyümeyi etkiler. Dolayısı ile bir ülke için eğitimin önemini tahlil edebilmek için ekonomi bilgisi önem taşır. Bu ders mikro ve makroekonomik araçlar kullanarak bireylerin beşeri sermaye yatırımlarına nasıl karar verdiğini araştırır. Ayrıca eğitim ile işgücü piyasası, gelir, gider dağılımı ve ekonomik büyüme ilişkilerini araştırır. Teorik çerçevenin yanı sıra uygulamalı analizlere de yer verilmektedir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECON 593
Eğitimde Politika Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Basic concepts in education policy. Effects of spesific goverment policies on goverment policies on educational outcomes, practices and organizational structures. The role of economics analysis in the design, implementation and assessment of education policy.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK