Ders İçerikleri

GPC 201
Yaşam Boyu Gelişim
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Yaşam boyu gelişimde genetik ve çevrenin belirleyiciliği. Kuramsal yaklaşımlar ve araştırmalar. Genetik, prenatal gelişim ve doğum. Yaşam boyunca fiziksel gelişim ve yaşlanma. Bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim. Hayatın sonu: ölüm ve yas.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 202
Kişilik Kuramları
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kişilikle ilgili temel kavramlar. Kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı. Kişilik kuramlarının özellikleri ve alan uygulamaları
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 204
Öğrenme Psikolojisi
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler. Öğrenmeyi etkileyen etkenler. Öğrenme kuramları. Etkili öğrenme yöntem ve teknikleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 206
Sosyal Psikoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri. Sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar. Sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler. Sosyal etki ve uyma. Kişiler arası ilişkiler. Grup dinamikleri ve kültürel çeşitlilik.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 212
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi. Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler. Okullarda rehberlik hizmetleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 214
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
(2+0+0) 2 Kredi / 5 AKTS
Çocuk ve ergen ruh sağlığının önemi. Ruh sağlığı kuramları . Okulda görülebilen sorunlu davranışlar. Çocuk ve ergenlerdeki davranış ve uyum problemlerinin teşhis ve tedavisi. Boşanma, anababa ölümü gibi aile konularının çocuk ve ergen ruh sağlığı üzerindeki etkileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 281
Okullarda Gözlem
(1+4+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Okullarda gözlem yapma. Okul kültürünü tanıma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 301
Davranış Bozuklukları
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Farklı kuramlara göre davranış bozukluklarının tanımı ve nedenleri. Klasik sınıflandırma ve güncel DSM (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı) tanı ölçütleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 303
Ölçme ve Değerlendirme
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar. Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri. Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar. Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar. Temel istatistiksel yöntemler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 311
Mesleki Rehberlik ve Danışma
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler. Meslek gelişimi kuramları. Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçları. Bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma. Mesleki rehberlik ve danışma programları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 321
Psikolojik Danışma Kuramları
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Temel psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları. Bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler. Kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 322
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Psikolojik danışma ilkeleri. Psikolojik danışma süreci ve evreleri. Temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri. Temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 332
Grupla Psikolojik Danışma
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler. Grupla psikolojik danışma süreci. Grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri. Grubun evreleri. Farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplarla çalışma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 342
Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler. Çeşitli test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi. Test dışı teknikler. durumsal testler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 382
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması
(1+4+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme. Mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama. Bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.
Önkoşul: GPC 311
Eşkoşul: YOK
GPC 411
Meslek Etiği ve Yasal Konular
(2+0+0) 2 Kredi / 3 AKTS
Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları. Danışan hakları. Psikolojik danışmanların yasal sorumlulukları. Yasal sorunlar. Çok kültürlülük ve bireysel farklılıklar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 421
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kültürel farklılıkların önemini anlama. Kültüre duyarlı danışmada kuram ve araştırmalar. Kültüre duyarlı danışmada eğitim, profesyonel ve etik konuların bilgisi. Kültürel farkındalığı ve kültürel duyarlılığı arttırma. Psikolojik danışma kuramlarının Türk kültürüne uygunluğunu değerlendirme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 471
Araştırma Projesi
(1+4+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Lisans derecesinin son aşaması olarak, rehberlik ve psikolojik danışma alanında araştırma önerisi ya da projesi geliştirme. Okulda staj uygulamasına ilişkin sözlü ve yazılı sunum hazırlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 472
Bitirme Projesi
(1+4+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Lisans derecesinin son aşaması olarak rehberlik ve psikolojik danışma alanında araştırma önerisi ya da proje. Okulda staj uygulaması. Sözlü ve yazılı sunum.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 481
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
(1+4+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma uygulama.
Önkoşul: GPC 322
Eşkoşul: YOK
GPC 482
Rehberlik ve Psik. Danş. Alan Çalışması
(1+4+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerini inceleme. Test ve test dışı teknikleri uygulama ve yorumlama. Çeşitli konularda grup rehberliği programlarını geliştirip uygulama
Önkoşul: GPC 332
Eşkoşul: YOK
GPC 484
Kurum Deneyimi
(1+4+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Eğitim, sağlık ve endüstride yer alan çeşitli kurum ve kuruluşların psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GPC 511
Okul İklimi Ve Ruh Sağlığı
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Okul iklimi. Okul ikliminin alt başlıkları. Destekleyici öğrenci- öğretmen-arkadaşlık ilişkisi. Okulda güvenlik. Okulda anlamlı katılım. Risk davranışları. Kabul görmeme. Okulda aidiyet ve saygı.. Sosyal ve kültürel bağlam. Ruh sağlığı tanımı. normal-anormal ya da norm dışı. Duygu, stres, sağlık bağlantısı. Gelişim dönemleri. Ruh sağlığı kriterleri. Psikolojik bozukluklar Yönetici ve öğretmen ruh sağlığı okur yazarlığı (ruh sağlığının biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları hakkında bilgi sahibi olmak, (farkındalığı). Etiketlenme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK