Skip to main content

Proje Başvuru Çağrısı Lisans Öğrencileri Bilimsel Araştırma Desteği (TEDÜ-LAD) 2022-2023/I

PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI

LİSANS ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ (TEDÜ-LAD)

2022-2023/I

Son Başvuru Tarihi: 25 Kasım 2022,  23:59

TED Üniversitesi Lisans Öğrencileri Bilimsel Araştırma Desteği (TEDÜ-LAD), TEDÜ’nün lisans öğrencilerini araştırma süreçlerine kazandırmak için sağladığı araştırma desteklerinden biridir[1].

TEDÜ-LAD'ın başlıca hedefleri;

 • Lisans öğrencilerini araştırma faaliyetlerine başlamaya ve katılmaya teşvik etmek
 • Öğrencileri disiplinler arası araştırma yapmaya teşvik etmek ve takım çalışması kültürünü güçlendirmek

Proje için gerekli kriterler:

 • Çağrının açıldığı dönemde alınan bir lisans/lisansüstü dersi kapsamındaki çalışmalar/projeler TEDÜ-LAD’a proje başvurusu olarak sunulamaz.

Proje tekliflerinin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir:

 • TEDÜ'nün kurumsal stratejisi, ilkeleri ve araştırma öncelikleriyle uyumlu olması
 • Proje takımlarında bulunan öğrencilerin; proje yönetim becerilerine sahip, araştırma ve deney düzeneği kurabiliyor olması
 •  Proje hedeflerinin açık, gerçekçi ve ulaşılabilir olması
 • Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı

  myTEDU portal üzerinden proje başvurusu yapılırken, projenizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (Sustainable Development Goals – SDGs) katkıda bulunup bulunmadığının belirtilmesi beklenmektedir. Projenizin, detayları https://sdgs.un.org/goals  linkinde bulunan amaçlardan biri veya birkaçı ile örtüşmesi durumunda “Contribution to relevant SDGs (Sustainable Development Goals)” başlığı altında bu katkının/ilişkinin detaylandırılması ve “TEDU Sustainable Development Goals” formunun doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

  Bütçenin proje faaliyetleriyle uyumlu olması ve bütçe kalemlerinin detaylı gerekçelendirilmesi

 

Fon Bilgisi:

Her proje için azami bütçe tutarı 14.700 TL'dir (KDV hariç).

Proje Süresi:

 

Proje süresi en fazla 12 aydır.

Uygunluk Kriterleri:

Başvurular, Proje Ekibi adına TEDÜ'de görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, yarı zamanlı öğretim görevlisi ya da araştırma görevlisi olan Proje Danışmanı tarafından yapılır. Proje ekibi üyeleri lisans düzeyinde öğrenci(ler) olmalıdır. Takım Lideri olabilmesi için öğrencinin; mezuniyetine en az bir yarıyıl kalmış olması gerekmektedir.

Başvuru:

Başvurular Proje Danışmanı tarafından TEDÜ Portal üzerinden yapılır. Başvuru formuna ulaşmak için myTEDUPortal'dan “Research Endorsements” kısmına girdikten sonra proje türü olarak “Undergraduate Research Fund” seçilmelidir.

Başvurular son başvuru tarihine kadar tamamlanmalı ve “submit for evaluation” düğmesine basılarak sisteme yüklenmelidir.  

Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

Başvurunun uygunluk değerlendirmesini geçmesi ve bilimsel değerlendirme aşaması boyunca ilerlemesi için aşağıdaki belgeler sisteme yüklenmelidir.

 • Zaman Çizelgesi (Proje Takvimi)
 • Bütçe Planı
 • Risk Analizi (Teknik, Operasyonel ve Finansal Risklerin azaltılmasına yönelik eylemler ve B planları önerilmelidir.)
 • Proforma Fatura

Aşağıda yer alan belgelerin; projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde, ATİD tarafından iletilen proje kabul yazısından itibaren 60 takvim gün içerisinde eksiksiz olarak ATİD’e teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin, belirtilen süre içinde ATİD’e ulaştırılmaması halinde proje fonlanmayacaktır.

 • Proje, etik konular çerçevesinde çalışmalar içeriyorsa; Etik Kurul Onayı /Etik Kurul izninden muaftır yazısı
 • Niyet Mektubu (diğer kurumlarla işbirliği halinde gerekli)
 • Diğer Gerekli Yasal / Kurumsal İzinler

Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Devam eden bir TEDÜ-LAD projesinin Proje takımında yer alan öğrenciler, yeni çağrı döneminde başka bir proje başvurusunda yer alamaz. Proje Danışmanları ise aynı anda birden fazla projede yer alabilir.
 • Bir öğrenci, aynı çağrı döneminde birden fazla proje başvurusunda yer alamaz.
 • Başvuru formu İngilizce hazırlanmalıdır.
 • Proje bütçesinde makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı talepleri önerilmeden önce bu kalemlerin TEDÜ bünyesinde bulunmadığından ve/veya proje kapsamında kullanımının mümkün olmadığından emin olunmalıdır.
 • Seyahat bütçesi yalnızca proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılmalıdır; proje görünürlük ve proje çıktılarının yayılımı faaliyetleri (konferans/eğitim/çalıştay katılımı) için kullanılamaz. Konferans/eğitim/çalıştay katılımı için Lisans ve Lisansüstü Kongre Katılım Desteği (Bütçe kodu: T-22-B2024-31572) programı mevcuttur.
 • Lütfen kişisel bilgilerinizi proje içeriği ve zorunlu dokümanlarda paylaşmayınız.

 

TEDU-LAD hakkında daha fazla bilgi edinmek için 13 Eylül 2022’de revize edilen TEDÜ-LAD Yönergesine (research.tedu.edu.tr)  bakabilirsiniz.  Daha fazla bilgi için Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

 

[1] TEDU-LAD'a başvuru yapan öğrenciler ve Proje Danışmanı (Proje Ekibi); TEDÜ-LAD'a başvuru yaparak, başvuruda önerilen projenin bütçe kalemleri için çifte fonlama  talebinde bulunmadıklarını taahhüt etmektedirler (Çifte fonlama: Bir faaliyet için öngörülen aynı giderin aynı anda iki farklı kurum/kuruluş tarafından finanse edilmesi)