Ana içeriğe atla

Mezun

TED Üniversitesi

 Mezun Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin

Açık Rıza Metni

 

TED Üniversitesi (“Üniversite”), benimsemiş olduğu vizyon, misyon ve temel değerleri gereğince, akademik ve idari iş süreçlerini bağlı olduğu mevzuatlar doğrultusunda yürütmek, öğrencilerine en iyi eğitim deneyimini sağlamak, mezunlarına kariyer planlamalarında danışmanlık yapmak ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olmak için teknolojik kaynak ve altyapıları da kullanarak “bilinmesi gereken” prensibi ilkesinde kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri işler. Verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 4. maddesinde belirtilen ilkeler ve 12. maddesi gereği alınması gereken tedbirler göz önünde bulundurularak işlem yapılır. Kayıt saklama ortamları elektronik veriler için bilişim sistemi sunucuları, uygulamaları, kurumsal bilgisayarları ve depolama ortamları ile birlikte basılı dokümanlar için ofisler ve arşivlerdir.

1.  Veri Sorumlusunun Kimliği

Kanun uyarınca, Üniversite olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. taraflara açıklanabilir/aktarılabilir.

2.  Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılması

Üniversite, mezunlarına ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Üniversite birimlerinden, internet sitesinden, sosyal medya mecralarından, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalardan sözlü, yazılı ya da elektronik olarak;

·      Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından getirilen eğitim-öğretim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin karşılanması, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, diğer akademik iş süreçlerine ait mevzuatlar ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, akademik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,

·      Mezuniyet sonrası iş olanaklarının yaratılması, kariyer planlaması için gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve mezun başarısının izlenmesi amacıyla,

·      Üniversitenin sunmuş olduğu bilgi teknolojileri hizmetlerinin (kurumsal e-posta, mezun portali, kurumsal kablosuz ağ, kurumsal internet erişimi vb.) kullanılması amacıyla,

·      Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk aktivitelerinin, kültürel, sportif, düşünsel açıdan zenginleştirecek kişisel gelişim programların, ekip halinde hareket edebilme becerisi kazandıracak programların gerçekleştirilmesi amacıyla,

·      Üniversite tarafından düzenlenen etkinliklerde (toplumsal etkileşim ve kişisel gelişim için düzenlenen her türlü seminer, kurs, konferans, toplantı vb.) elde edilen verilerin (özellikle görsel ve işitsel veriler) sosyal medya platformlarından veya canlı yayın üzerinden tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla,

·      Listeleme, raporlama, analiz ve değerlendirmeler, istatistiki ve bilimsel veriler üretilmesi, internet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapılması amacıyla,

·      Üniversite faaliyetlerinin tanıtılması, sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kendi meşru menfaatlerini sağlaması amacıyla,

Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgâh bilgilerini, eğitim bilgilerini (lisans ve sonrası, başarı hikâyesi vb. bilgiler dâhil), kariyer bilgilerini, özgeçmiş bilgilerini, Üniversite ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgilerini, kampüs giriş-çıkış bilgilerini, kamera ve fotoğraf görüntülerini, Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplayabilir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Üniversite ile ilişki devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilir.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, aşağıda belirtilen kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel sektörde faaliyet gösteren ve Üniversite ile iş birliğinde olan özel kuruluşlara “bilinmesi gereken” prensibine uygun olarak aktarılabilir;

·         Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,

·         Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

·         Büyükelçilikler,

·         Kolluk Kuvvetleri,

·         Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

·         Türkiye İstatistik Kurumu,

·         Yurt İçi/Yurt Dışı Üniversitelere,

·         Türk Eğitim Derneği (TED),

·         TED Üniversitesi Mezunlar Derneği

·         İş İmkânı Sağlayan İlgili Kamu/Özel Kurum/Kuruluşlara,

3.  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Mezunlar, Üniversite tarafından kendileri adına;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversite’mize iletebilirsiniz. Talep Üniversite’mizce talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgili kişiye bilgi verilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Üniversite’miz tarafından Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret talep edilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler (adı soyadı, T.C. kimlik numarası/pasaport bilgileri, ikametgah bilgileri, iletişim bilgileri) ile belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı (Türkçe) içeren talebinizi; www.tedu.edu.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘TED Üniversitesi, Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej, Çankaya/ANKARA’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu tedu@tedu.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

TED University

Explicit Consent Agreement

On the Personal Data of Students

 

TED University (“University”), may process personal or private data using technological resources and infrastructures under “need-to-know” principle in order to implement related administrative and academic procedures according to the regulations it is bound by, to provide students with the best education experience, to advise the alumni in their career planning endeavors and to become one of the most prominent foundation universities of Turkey in line with the vision, mission and basic values it has adopted. In processing the data, principles in Article 4 and measures in Article 12 of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“Law”) are considered. Media for the records consist of information system servers, applications, institutional computers, and storage areas for electronic data; offices and archives for printed documents.

 

4.  Identity of Data Supervisor

According to the Law, University, being the data supervisor, may process, record, store, classify, and update your personal data following the guidelines of Law and good faith, for the purposes given below; and may reveal/transfer it to the third parties in cases where the regulation permits to do so and limited to the sole purpose for which they were processed.

5.  Collecting, Processing and Transferring Personal Data

University may collect personal or private data about its alumni, which can be updated and processed as long as the engagement with University is valid, including credentials, contact information, residence address, education information (including undergraduate and postgraduate studies, success stories, etc.), career information, background information, internet access using the university network, campus entry and exit times, video and photographic images according to the principles on personal data processing as stated in Articles 5 and 6 of the Law, directly or indirectly, through University units, through internet website, social media, mobile applications, etc. as written, oral or in electronic form, for the objectives listed below:

·      In order to ensure rights arising from educational activities in the scope of internal regulations of University and regulations on other academic procedures; to fulfill obligations of education and training activities imposed by the Law on Higher Education and the Council of Higher Education (CoHE); and to maintain activities of scientific research, publication and consultancy, and to perform academic activities,

·      In order to perform procedures for creating job opportunities after graduation, for providing consultancy services on career planning and for assessing graduation success level,

·      In order to benefit from information technology services offered by University (corporate e-mail address, alumni portal, wireless network, ISP, etc.)

·      In order to conduct social responsibility programs, programs for personal development in terms of cultural, physical and mental abilities, and programs for improving cooperative skills by University.

·      In order to perform informative or promotion activities via social media or live broadcasting using the data (esp. audio-visual data) collected during the events organized by University (e.g. all kinds of seminars, courses, conferences, meetings, etc. organized for improving social interactions or personal development)

·      For preparing lists, reports, analyses and assessments, producing statistical and scientific data, and performing analyses on the usage of our website and other channels of communication.

·      In order to introduce University activities; to ensure people benefit from the services offered by University; and for the legitimate interests of University provided that fundamental rights and freedoms are not violated.

 

Personal and private data can be forwarded, under “need-to-know” principle, to authorized public institutions, and private institutions in cooperation with University listed below:

 

·         Council of Higher Education

·         Personal Data Protection Authority,

·         Embassies,

·         Law enforcement,

·         Information and Communication Technologies Authority,

·         Turkish Statistical Institute,

·         Domestic/foreign universities

·         Turkish Education Association (TED),

·         TED University Alumni Association

·         Public/private institutions that provide job opportunities.

 

6.  Rights of Data Subjects according to the Article 11 of the Law on PDP.

Data subjects (alumni) have the following rights;

·         The right be informed on whether their personal data are processed or not,

·         The right to obtain related information on the details of the process,

·         The right to inquire the reason for processing their personal data and its conformity with legitimate purposes,

·         The right to obtain information on the third persons (at home or abroad) to whom their data are transferred.

·         The right to have inaccurate personal data rectified, or completed if it is incomplete,

·         The right to request erasure or disposal of their personal data according to the provisions at Article 7 of the Law.

·         The right to request notification of the operations carried out in compliance with sub-paragraphs (d) and (e) to third parties to whom his personal data has been transferred

·         The right to object in cases of exclusive processing of their personal data by automated systems which produce unfavorable effects to the data subject,

·         The right to claim compensation for damages arising from the unlawful processing of his personal data.

According to the Clause 1, Article 13 of the Law, you can submit your request to claim any of the above mentioned rights to University as written statement or via other means made available by the Personal Data Protection Law. The request is typically, however depending on the nature of the request, concluded in 30 (thirty) days at the latest by our university and the requestor is notified of the result. The requestor will be liable to reimburse the sum demanded by our University according to the tariff determined by the commission if the process incurs an additional cost.

You can submit your request to claim any of the above mentioned rights to the following address: “TED Üniversitesi, Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej, Çankaya/ANKARA,” with a written explanation (in Turkish) containing details on your request along with the related information (Name, surname, Turkish Republic ID number/passport information, residential information, contact information) for your identification, a complete and signed copy of the form on  our website www.tedu.edu.tr, in person or via notary, or send it with secure e-signature through the following e-mail: tedu@tedu.hs03.kep.tr.