Ana içeriğe atla

Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği (TEDÜ-BAP) 2022-2023/I

PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ (TEDÜ-BAP)
2022-2023/I

Son Başvuru Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma, 23:59

TED Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği (TEDÜ-BAP), yenilikçi araştırmaları desteklemek için sağlanan bir Çekirdek Araştırma Fonudur[1].

Proje için gerekli kriterler:

Bilimsel mükemmellik ve yaygın etki için proje önerilerinin;

 • TEDÜ'nün kurumsal stratejisini, ilkelerini ve araştırma önceliklerini desteklemesi
 • Bilime ve topluma katkı sağlaması
 • Özgün, yenilikçi ve bilimsel kaliteye sahip olması
 • Var olan bilgi birikimini ilerletme ve yeni fikri hak üretme potansiyeline sahip olması beklenmektedir.

Uygulamanın kalitesi ve etkinliği için proje önerilerinin;

 • Faaliyetlerin en uygun koşullarda yerine getirilmesi için yeterli kaynak, yetkinlik ve kapasiteye sahip olması
 • Açık, gerçekçi ve ulaşılabilir proje hedeflerine sahip olması
 • Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı

  myTEDU portal üzerinden proje başvurusu yapılırken, projenizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (Sustainable Development Goals – SDGs) katkıda bulunup bulunmadığının belirtilmesi beklenmektedir. Projenizin, detayları https://sdgs.un.org/goals  linkinde bulunan amaçlardan biri veya birkaçı ile örtüşmesi durumunda “Contribution to Relevant SDGs (Sustainable Development Goals)” başlığı altında bu katkının/ilişkinin detaylandırılması ve “TEDU Sustainable Development Goals” formunun doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

  Bütçenin proje faaliyetleriyle uyumlu olması ve bütçe kalemlerinin detaylı gerekçelendirilmesi beklenmektedir.

 

Fon Bilgisi:

Her proje için azami bütçe tutarı 70.000 TL'dir (KDV hariç).

 

Proje Süresi:

Proje süresi en fazla 24 aydır.

 

Uygunluk Kriterleri:

TEDÜ-BAP; TEDÜ tam zamanlı öğretim üyeleri tarafından yapılan başvuruları kabul etmektedir. TEDÜ-BAP projesi yürütmekte olan Öğretim Üyeleri ancak projelerini tamamladıktan sonra yeni başvuruda bulunabilirler. Bir sonraki TEDÜ-BAP çağrısına başvuru yapılabilmesi için yürütülen TEDÜ-BAP projesinin final raporunun zamanında sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru:

Başvuru formuna ulaşmak için myTEDUPortal'dan “Research Endorsements” kısmına girdikten sonra proje türü olarak “Institutional Research Fund” seçilmelidir. Başvurular son başvuru tarihine kadar tamamlanmalı ve “submit for evaluation” düğmesine basılarak sisteme yüklenmelidir.

 

Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

Başvurunun uygunluk değerlendirmesini geçmesi ve bilimsel değerlendirme aşaması boyunca ilerlemesi için aşağıdaki belgeler sisteme yüklenmelidir.

 • Literatür Taraması (en fazla 5 sayfa)
 • Zaman Çizelgesi (Proje Takvimi)
 • Bütçe Planı
 • Proforma Faturalar
 • Risk Analizi (Teknik, Operasyonel ve Finansal Risklerin azaltılmasına yönelik eylemler ve B planları önerilmelidir.)
 • TEDU Sürdülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) Formu (Projenin ilgili hedeflerden birine ya da birkaçına katkı sağlaması durumunda gereklidir.)

Aşağıda yer alan belgelerin; projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde, ATİD tarafından iletilen proje kabul yazısından itibaren 60 takvim günü içerisinde eksiksiz olarak ATİD’e teslim edilmesi gerekmektedir:

 • Proje, etik konular çerçevesinde çalışmalar içeriyorsa; Etik Kurul Onayı /Etik Kurul izninden muaftır yazısı
 • Diğer Gerekli Yasal / Kurumsal İzinler
 • Niyet Mektubu (diğer kurumlarla işbirliği halinde gerekli)

Öğrenci Destek Ücretleri ve Çalışma Süreleri:

Projenin öğrenci destek kalemi; projede görev alacak bursiyerlerin aşağıda yer alan ücret ve çalışma saatine göre hesaplanmalıdır.

 • Aktif SGK’sı olan Lisans Öğrencisi à 30 TL/saat (brüt ücret)–ayda en fazla 20 saat
 • Aktif SGK’sı Olmayan Lisans Öğrencisi à 30 TL/saat (brüt ücret)–ayda en fazla 40 saat
 • Aktif SGK’sı olan Yüksek Lisans Öğrencisi à 45,80 TL/saat (brüt ücret)–ayda en fazla 20 saat
 • Aktif SGK’sı Olmayan Yüksek Lisans Öğrencisi à 45,80 TL/saat (brüt ücret)–ayda en fazla 40 saat

Bursiyer Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Öğrenciler, aşağıda belirtilen durumlarda TEDÜ-BAP projelerinde bursiyer olarak görev alamazlar:

 • Devam eden TEDÜ-BAP projelerinde bursiyer olanlar,
 •  TEDÜ’de Çalışma Burslu Öğrenci (ÇBÖ) statüsünde olanlar,
 • TÜBİTAK tarafından fonlanan projelerde bursiyer olanlar,
 • Herhangi bir kurumda tam zamanlı çalışanlar.

 

Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Başvuru formu, literatür taraması ve risk analizi dokümanları İngilizce hazırlanmalıdır.
 • Proje bütçesinde makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı talepleri önerilmeden önce bu kalemlerin TEDÜ bünyesinde bulunmadığından ve/veya proje kapsamında kullanımının mümkün olmadığından emin olunmalıdır.
 • Seyahat bütçesi yalnızca proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılmalıdır; proje görünürlük ve proje çıktılarının yayılımı faaliyetleri (konferans/eğitim/çalıştay katılımı) için kullanılamaz. Konferans/eğitim/çalıştay katılımı için TEDÜ-KAF ya da Lisans ve Lisansüstü Kongre Katılım Desteği (Bütçe kodu: T-22-B2024-31572) programları mevcuttur.
 • Lütfen kişisel bilgilerinizi proje içeriği ve zorunlu dokümanlarda paylaşmayınız.

 

TEDU-BAP hakkında daha fazla bilgi edinmek için 23 Eylül 2021’de revize edilen TEDÜ-BAP Yönergesi’ne bakabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve dil desteği için, Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz

 

[1]Araştırmacılar; TEDÜ-BAP'a başvuru yaparak, başvuruda önerilen projenin bütçe kalemleri için çifte fonlama talebinde bulunmadıklarını taahhüt etmektedirler (Çifte fonlama: Bir faaliyet için öngörülen aynı giderin aynı anda iki farklı kurum/kuruluş tarafından finanse edilmesi)